Jeremiya 2:1-37

2  Izwi likaJehova lafika kimi,+ lathi:  “Hamba umemeze ezindlebeni zeJerusalema, uthi, ‘Yilokhu uJehova akushilo:+ “Ngiwukhumbula kahle umusa wothando wobusha bakho,+ uthando lwangesikhathi uthenjiswe umshado,+ ukungilandela kwakho ehlane, ezweni elingahlwanyelwa mbewu.+  U-Israyeli wayeyinto engcwele kuJehova,+ umkhiqizo wokuqala kuYe.”’+ ‘Bonke ababemshwabadela babezenza babe necala.+ Babefikelwa yinhlekelele,’ kusho uJehova.”+  Yizwa izwi likaJehova, wena ndlu kaJakobe,+ nani nonke mindeni yendlu ka-Israyeli.+  Yilokhu uJehova akushilo: “Yini oyihlo abayitholile kimi eyayiwukungabi nabulungisa,+ baze babe kude nami,+ futhi baqhubeka belandela isithombe esiyize+ beba yize nabo ngokwabo?+  Abashongo ukuthi, ‘Uphi uJehova, Lowo osikhuphula asikhiphe ezweni laseGibhithe,+ Lowo osidabulisa ehlane, ezweni lamathafa ayizingwadule+ nemigodi, ezweni elingenamanzi+ nelethunzi elimnyama,+ ezweni okungakaze kudabule muntu kulo futhi elingahlalwanga muntu wasemhlabeni?’  “Kancane kancane nganiletha ezweni lengadi yezithelo, ukuba nidle izithelo zalo nezinto zalo ezinhle.+ Kodwa nifike nalingcolisa izwe lami; nefa lami nalenza into enengekayo.+  Abapristi abashongo ukuthi, ‘Uphi uJehova?’+ Bona kanye abaphatha umthetho abangazanga mina;+ abelusi beqa umthetho wami,+ ngisho nabaprofethi baprofetha ngoBhali,+ futhi balandela labo abangeke bakwazi ukuzuzisa.+  “‘Ngakho-ke ngizoqhubeka ngilwa nani,’+ kusho uJehova, ‘futhi ngizolwa nabantwana babantwana benu.’+ 10  “‘Kodwa dlulelani emazweni angasogwini lwaseKitimi+ nibone. Yebo, thumelani ngisho naseKhedari+ nikucabangisise ngokukhethekile, nibone ukuthi kwenzekile yini okunjengalokhu.+ 11  Ingabe isizwe sike sibenane yini onkulunkulu+ ngalabo abangebona onkulunkulu?+ Kodwa abantu bami baye benana inkazimulo yami ngalokho okungazuzisi.+ 12  O mazulu, kugqolozeleni lokhu nimangele; nisiphuzele izinwele ngokwesaba okukhulu,’ kusho uJehova,+ 13  ‘ngoba kukhona izinto ezimbili ezimbi abantu bami abazenzile: Bangishiyile,+ yebo mina mthombo wamanzi aphilayo,+ ukuze bazimbele imithombo, imithombo eqhekekile, engakwazi ukuqukatha amanzi.’ 14  “‘U-Israyeli uyinceku,+ noma uyisigqila esizalwe endlini? Kungani eye waba ngowempango? 15  Amabhongo ezingonyama anomhlwenga ayabhonga ngokumelene naye;+ azwakalisé izwi lawo.+ Abe esenza izwe lakhe laba yinto eshaqisayo. Imizi yakhe ithungelwé ngomlilo, kangangokuba akusekho muntu owakhileyo khona.+ 16  Ngisho namadodana aseNofi+ naseThahipanesi+ aqhubeka ekudla okhakhayini.+ 17  Akukhona yini lokhu owakwenza kuwe ngokushiya uJehova uNkulunkulu wakho+ ngesikhathi ekuhambisa endleleni?+ 18  Manje kungani kufanele ukhathazeke ngendlela yaseGibhithe+ ukuze uphuze amanzi eShihori?+ Futhi kungani kufanele ukhathazeke ngendlela yase-Asiriya+ ukuze uphuze amanzi oMfula? 19  Ububi bakho kufanele bukuqondise,+ nezenzo zakho zokungathembeki kufanele zikusole.+ Khona-ke, yazi futhi ubone ukuthi ukushiya kwakho uJehova uNkulunkulu wakho kuyinto embi nebabayo,+ futhi akukwenzanga ukuba ube nengebhe ngami,’+ kusho iNkosi EnguMbusi,+ uJehova wamabutho. 20  “‘Ngoba ngaliphihliza kudala ijoka lakho laba yizicucu;+ ngagqabula imichilo yakho. Kodwa wathi: “Ngeke ngikhonze,” ngoba wawulala uzeneke+ kuwo wonke amagquma aphakeme nangaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo,+ ufeba.+ 21  Kepha mina ngangikutshale ungumvini obomvu wekhethelo,+ wonke uyimbewu yeqiniso. Ngakho ushintshwe kanjani kimi waba ngamahlumela ezinga eliphansi omunye umvini?’+ 22  “‘Kodwa nakuba ungase ugeze nge-alikhali futhi uzithathele insipho eningi,+ isiphambeko sakho ngokuqinisekile siyoba yisisihla phambi kwami,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 23  Ungasho kanjani ukuthi, ‘Angizingcolisanga.+ Angizange ngilandele oBhali’?+ Bheka indlela yakho esigodini.+ Qaphela lokho okwenzile. Ikamela lensikazi eliselincane elinejubane eligijima ngokungenanhloso lehla lenyuka ezindleleni zalo; 24  idube+ elijwayele ihlane, elithi ngokunxanela komphefumulo walo, lihogele umoya;+ ngesikhathi sokukhwelwa kwalo, ubani ongalinqanda? Bonke labo abalifunayo ngeke bazenze bakhathale. Bayolithola ngenyanga yalo. 25  Nqanda unyawo lwakho ukuba ungabi ongafaké zicathulo, nomphimbo wakho ekomeni.+ Kodwa wathi, ‘Akusizi!+ Cha, sengithandana nezihambi,+ futhi ngizolandela zona.’+ 26  “Njengamahloni esela lapho litholakala, kanjalo labo bendlu ka-Israyeli babé namahloni,+ bona, amakhosi abo, izikhulu zabo nabapristi babo nabaprofethi babo.+ 27  Bathi emthini, ‘Ungubaba,’+ nasetsheni, ‘Wena ungizele.’ Kodwa baye baphendulela kimi isiphundu sabo hhayi ubuso.+ Futhi ngesikhathi senhlekelele yabo bayothi, ‘Vuka usisindise!’+ 28  “Kodwa baphi onkulunkulu bakho ozenzele bona?+ Mabavuke uma bekwazi ukukusindisa ngesikhathi senhlekelele yakho.+ Ngoba onkulunkulu bakho sebengangesibalo semizi yakho Juda.+ 29  “‘Kungani nina niqhubeka nilwa nami?+ Kungani nina nonke neqé umthetho wami?’+ kusho uJehova. 30  Ngishayé amadodana enu kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya.+ Awamukelanga siyalo.+ Inkemba yenu idle abaprofethi benu, njengengonyama ebangela incithakalo.+ 31  O sizukulwane, zibonele wena izwi likaJehova.+ “Ingabe sengibe yihlane nje ku-Israyeli+ noma ngibé yizwe lobumnyama obukhulu? Kungani laba, abantu bami, bethé, ‘Sizulile. Ngeke siseza kuwe’?+ 32  Intombi ingayikhohlwa yini imihlobiso yayo, nomakoti amabhande akhe asesifubeni? Nokho abantu bami—bangikhohlwé izinsuku ezingenasibalo.+ 33  “O wena wesifazane, kungani uthuthukisa indlela yakho ukuze ufune uthando? Ngakho-ke ufundisé izindlela zakho izinto ezimbi futhi.+ 34  Futhi, emiphethweni yezingubo zakho kuye kwatholakala amachaphazelo egazi lemiphefumulo+ yabampofu abangenacala.+ Awatholakalanga lapho bekugqekezwa khona, kodwa aphezu kwazo zonke izingubo.+ 35  “Kodwa uthi, ‘Ngihlalé ngimsulwa. Ngokuqinisekile, intukuthelo yakhe isukile kimi.’+ “Bheka ngiphikisana nawe ngenxa yokusho kwakho ukuthi, ‘Angonanga.’+ 36  Kungani ukubheka njengokungelutho impela ukushintsha kwendlela yakho?+ Uyoba namahloni nangeGibhithe futhi,+ njengoba nje waba namahloni nge-Asiriya.+ 37  Nangenxa yalesi sizathu uyophuma uthwele izandla,+ ngoba uJehova uzalile izinto othembele kuzo, futhi ngeke zikuphumelelise.”

Imibhalo yaphansi