Jeremiya 19:1-15

19  Yilokhu uJehova akushilo: “Hamba, uthole igabha lobumba lombumbi+ kanye nabathile emadodeni amadala kubantu nabathile emadodeni amadala kubapristi.  Kumelwe uphume uye esigodini sendodana kaHinomu,+ esisemnyango weSango Lezindengezi. Uwamemezele lapho amazwi engizowakhuluma kuwe.+  Uthi, ‘Yizwani izwi likaJehova nina makhosi akwaJuda nani enakhileyo eJerusalema.+ Yilokhu uJehova wamabutho,+ uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “‘“Bhekani ngiletha inhlekelele phezu kwale ndawo, okuyothi noma ngubani lapho eyizwa, izindlebe zakhe zinkeneneze;+  ngesizathu sokuthi bangishiyile+ futhi benza le ndawo yangabe isaziwa+ futhi bashunqisela kuyo umusi womhlatshelo kwabanye onkulunkulu ababengabazi,+ bona nokhokho babo namakhosi akwaJuda; futhi bagcwalise le ndawo ngegazi labamsulwa.+  Bakha izindawo eziphakemeyo zikaBhali ukuze bashise amadodana abo emlilweni njengeminikelo yokushiswa ephelele eya kuBhali,+ into engingazange ngiyiyaleze noma ngikhulume ngayo,+ neyayingazange ifike enhliziyweni yami.”’+  “‘“Ngakho-ke, bhekani! kuza izinsuku,” kusho uJehova, “lapho le ndawo ingeke isabizwa ngokuthi iThofeti+ nangokuthi isigodi sendodana kaHinomu,+ kodwa ngokuthi isigodi sokubulala.  Futhi ngiyolenza libe yize icebo likaJuda neleJerusalema kule ndawo,+ ngiyobabangela ukuba bawe ngenkemba phambi kwezitha zabo nangesandla salabo abafuna umphefumulo wabo.+ Izidumbu zabo ngiyozinika izidalwa ezindizayo zamazulu nezilwane zomhlaba ukuba zibe ngukudla.+  Lo muzi ngiyowenza ube yinto eshaqisayo nento yokushayelwa ikhwelo.+ Wonke umuntu odlula ngakuwo uyogqoloza emangele futhi ashaye ikhwelo ngazo zonke izinhlupho zawo.+  Ngiyobenza badle inyama yamadodana abo nenyama yamadodakazi abo; futhi bayodla kube yilowo nalowo inyama yomuntu wakubo, ngenxa yobunzima nangenxa yokucindezeleka izitha zabo nalabo abafuna umphefumulo wabo abayobacindezela ngakho.”’+ 10  “Kumelwe uliphule igabha phambi kwamehlo amadoda ahamba nawe. 11  Uthi kuwo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Ngiyophula lesi sizwe nalo muzi njengoba nje umuntu ephula isitsha sombumbi singabe sisalungiseka;+ futhi eThofeti+ bayongcwaba ize ingabe isabakho indawo yokungcwaba.”’+ 12  “‘Yileyo ndlela engiyokwenza ngayo kule ndawo,’ kusho uJehova, ‘nakwabakhileyo kuyo, yebo ukuba ngenze lo muzi ufane neThofeti.+ 13  Izindlu zaseJerusalema nezindlu zamakhosi akwaJuda kumelwe zibe njengendawo yaseThofeti,+ zibe ezingcolile, okungukuthi, zonke izindlu okwashunqiswa umusi womhlatshelo phezu kophahla lwazo oya kulo lonke ibutho lamazulu+ futhi kwathululelwa abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwayo.’”+ 14  UJeremiya wabuya eThofeti,+ uJehova ayemthume ukuba ayoprofetha kulo, wema egcekeni lendlu kaJehova wathi kubo bonke abantu:+ 15  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Bheka ngiletha phezu kwalo muzi naphezu kwayo yonke imizi yawo yonke inhlekelele engiyikhulumile ngawo, ngoba bayenze lukhuni intamo yabo ukuze bangawalaleli amazwi ami.”’+

Imibhalo yaphansi