Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Jeremiya 18:1-23

18  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  ‘Sukuma, wehlele endlini yombumbi,+ ngizokuzwisa amazwi ami lapho.”  Ngehlela endlini yombumbi, futhi wayenza lapho umsebenzi emasondweni ombumbi.  Isitsha ayesenza ngobumba soniwa yisandla sombumbi, waphenduka wasenza saba esinye isitsha, njengoba nje kwabonakala kukuhle emehlweni ombumbi ukwenza kanjalo.+  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “‘Angikwazi yini ukwenza njengalo mbumbi kini nina ndlu ka-Israyeli?’ kusho uJehova. ‘Bhekani! Njengobumba esandleni sombumbi, ninjalo nani esandleni sami, nina ndlu ka-Israyeli.+  Nganoma yimuphi umzuzu engingase ngikhulume ngawo ngokumelene nombuso nangokumelene nesizwe ukuba ngisisiphule ngisidilize futhi ngisibhubhise,+  bese leso sizwe sibuya impela ebubini baso engibukhulumile ngaso,+ nami ngiyodabuka ngaleyo nhlekelele ebengicabangé ukuyiletha phezu kwaso.+  Kodwa nganoma yimuphi umzuzu engingase ngikhulume ngawo ngokuphathelene nombuso nangokuphathelene nesizwe ukuba ngisakhe futhi ngisitshale,+ 10  bese impela senza okubi emehlweni ami ngokungalilaleli izwi lami,+ nami ngiyodabuka ngokuhle ebengizitshelé ukuthi ngiyokwenza ngokwenzuzo yaso.’ 11  “Manje, ngicela usho kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema ukuthi, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Bhekani ngakha inhlekelele ngokumelene nani futhi kukhona umcabango engiwucabangayo ngani.+ Sizani nibuye yilowo nalowo endleleni yakhe embi, nenze izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle.”’”+ 12  Bathi: “Akusizi ngalutho!+ Ngoba sizolandela imicabango yethu, futhi sizofeza yilowo nalowo inkani yenhliziyo yakhe embi.”+ 13  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo: ‘Sizani, nizibuzele, phakathi kwezizwe. Ubani ozwe izinto ezinjengalezi? Kukhona into enyantisayo intombi yakwa-Israyeli eyenze ngokweqile.+ 14  Iqhwa laseLebhanoni lingasuka yini edwaleni lasendle? Noma angasha yini amanzi ayinqaba, apholile, aconsayo? 15  Ngoba isizwe sami singikhohliwe+ ngokuthi sishunqisela into engenanzuzo umusi womhlatshelo,+ nangokuthi senza abantu bakhubeke ezindleleni zabo,+ izindlela zakudala,+ ukuze bahambe emigwaqweni, indlela okungazange kunqwatshelaniswe nhlabathi kuyo, 16  ukuze senze izwe laso libe yinto eshaqisayo,+ yokushayelwa ikhwelo kuze kube nini nanini.+ Wonke umuntu odlula ngakulo uyogqoloza emangele anikine ikhanda.+ 17  Ngiyosisakaza phambi kwesitha ngokungathi ngomoya wasempumalanga.+ Ngiyosibonisa umhlane, hhayi ubuso,+ ngosuku lwenhlekelele yaso.” 18  Bathi: “Wozani, madoda, masicabange imicabango ethile ngokumelene noJeremiya,+ ngoba umthetho ngeke ushabalale kumpristi+ noma iseluleko kohlakaniphileyo noma izwi kumprofethi.+ Wozani masimshaye ngolimi,+ futhi singawanaki nhlobo wonke amazwi akhe.” 19  O Jehova, nginake, ulalele izwi labamelene nami.+ 20  Ingabe okuhle kufanele kubuyiselwe ngokubi?+ Ngoba bagubhele umphefumulo wami igodi.+ Khumbula ukuma kwami phambi kwakho ukuba ngikhulume okuhle ngisho nangokuphathelene nabo, ukuba nginqande ukufutheka kwakho kubo.+ 21  Ngakho-ke nikela amadodana abo endlaleni,+ uwanikele emandleni enkemba;+ kwangathi omkabo bangaba abesifazane abaphucwe abantwana, nabangabafelokazi.+ Kwangathi amadoda abo angaba ngababulewe yisifo esibulalayo, izinsizwa zabo zibe ngababulewe ngenkemba empini.+ 22  Makuzwakale ukukhala ezindlini zabo, lapho uletha ngokuzumayo iviyo labaphangi phezu kwabo.+ Ngoba bagubhe umgodi ukuze bangibambe, futhi bafihlele izinyawo zami izicupho.+ 23  Kodwa wena Jehova, ulazi kahle lonke icebo labo ngami lokungibulala.+ Ungasimbozi isiphambeko sabo, futhi ungasisuli leso sono sabo phambi kwakho; kodwa mababe ngabakhubekayo phambi kwakho.+ Ngesikhathi sentukuthelo yakho ubathathele isinyathelo.+

Imibhalo yaphansi