Jeremiya 17:1-27

17  “Isono sikaJuda silotshwe phansi ngothi lokuloba lwensimbi.+ Siqoshwe ngesihloko sedayimane esibhebheni senhliziyo yakhe,+ nasezimpondweni zama-altare akhe,+  lapho amadodana akhe ekhumbula ama-altare akhe nezigxobo zakhe ezingcwele eceleni komuthi okhephuzelayo, emagqumeni aphakeme,+  nasezintabeni okhalweni. Iminotho yakho, yonke ingcebo yakho, ngiyokunikela kube okwempango+—izindawo zakho eziphakeme ngenxa yesono kuzo zonke izindawo zakho.+  Ngokuzithandela kwakho udedele ifa lakho engangikuniké lona.+ Futhi ngiyokwenza ukuba ukhonze izitha zakho ezweni ongazange ulazi;+ ngoba nokhelwe njengomlilo entukuthelweni yami.+ Uyoqhubeka ubasiwe kuze kube nini nanini.”  Yilokhu uJehova akushilo: “Iqalekisiwe indoda enamandla ebeka ithemba layo kumuntu wasemhlabeni+ futhi empeleni yenze inyama ibe yingalo yayo,+ futhi enhliziyo yayo ifulathela uJehova uqobo.+  Ngokuqinisekile iyoba njengomuthi omi wodwa ethafeni eliwugwadule futhi ngeke ikubone okuhle lapho kuza;+ kodwa iyohlala ezindaweni ezigangathekile ehlane, ezweni likasawoti elingahlalwa muntu.+  Ibusisiwe indoda enamandla ebeka ithemba layo kuJehova, futhi eqholo layo linguJehova.+  Ngokuqinisekile iyoba njengomuthi otshalwe ngasemanzini, othumela izimpande zawo ngasemseleni wamanzi; ngeke ibone lapho kufika ukushisa, kodwa empeleni amahlamvu ayo ayokhephuzela.+ Nangonyaka wesomiso+ ngeke ikhathazeke, futhi ngeke iyeke ukuthela izithelo.  “Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye futhi yenza ngokuphelelwa yithemba.+ Ubani ongase ayazi? 10  Mina, Jehova, ngiphenya inhliziyo,+ ngihlola izinso,+ yebo ukuze nginike yilowo nalowo ngokwezindlela zakhe,+ ngokwezithelo zezenzo zakhe.+ 11  Njengentendele ebuthele ndawonye lokho engazange ikuzalele, unjalo umuntu owenza ingcebo, kodwa kungengobulungisa.+ Uyoyishiya esengxenyeni yezinsuku zakhe,+ futhi esiphethweni sakhe uyoba ongenangqondo.”+ 12  Nasiya isihlalo sobukhosi esikhazimulayo esiphezulu kwasekuqaleni;+ siyindawo yendlu yethu engcwele.+ 13  O Jehova, themba lika-Israyeli,+ bonke abakushiyayo bayohlazeka.+ Labo abahlubukayo kimi+ bayolotshwa phansi emhlabathini, ngoba bashiyé umthombo wamanzi aphilayo, uJehova.+ 14  Ngiphulukise Jehova, ngizophuluka.+ Ngisindise, futhi ngizosinda;+ ngoba wena uyindumiso yami.+ 15  Bheka! Kukhona abathi kimi: “Liphi izwi likaJehova?+ Sicela ukuba lingeniswe.” 16  Kodwa mina, angisheshanga ukuyeka ukuba umalusi okulandelayo, futhi angizange ngibonise noma yikuphi ukulangazelela usuku lwenhlekelele. Wena ngokwakho uye wawazi amazwi ezindebe zami; afike phambi kobuso bakho. 17  Ungabi yinto esabisayo kimi.+ Uyisiphephelo sami ngosuku lwenhlekelele.+ 18  Abashushisi bami mabahlazeke,+ kodwa mina mangingahlazeki.+ Makube yibo abafikelwa ukwesaba, kodwa mina mangingafikelwa ukwesaba. Letha phezu kwabo usuku lwenhlekelele,+ ubaphule ngokwaphuka okuphindwe kabili.+ 19  Yilokhu uJehova akushilo kimi: “Hamba, ume esangweni lamadodana abantu lelo amakhosi akwaJuda angena futhi aphume ngalo, nakuwo wonke amasango aseJerusalema.+ 20  Uthi kubo, ‘Yizwani izwi likaJehova, nina makhosi akwaJuda noJuda wonke nani nonke enakhileyo eJerusalema, eningena ngala masango.+ 21  Yilokhu uJehova akushilo: “Qaphani ngenxa yemiphefumulo yenu,+ futhi ningathwali ngesabatha noma yimuphi umthwalo okumelwe niwungenise ngamasango aseJerusalema.+ 22  Futhi akumelwe nikhiphe umthwalo emakhaya enu ngosuku lwesabatha; futhi akukho msebenzi okumelwe niwenze.+ Kumelwe nilungcwelise usuku lwesabatha, njengoba nje ngayala okhokho benu;+ 23  kodwa abazange balalele noma bathambekise indlebe yabo,+ kunalokho bayenza lukhuni intamo yabo+ ukuze bangezwa futhi bangamukeli siyalo.”’+ 24  “‘“Kuyothi uma ningilalela nokungilalela,”+ kusho uJehova, “ukuba ningangenisi mthwalo ngamasango alo muzi ngosuku lwesabatha+ nokuba ningcwelise usuku lwesabatha ngokungenzi noma yimuphi umsebenzi ngalo,+ 25  ngokuqinisekile kuyongena ngamasango alo muzi amakhosi enezikhulu,+ ahlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide,+ agibela inqola namahhashi, wona nezikhulu zawo, amadoda akwaJuda nabakhileyo eJerusalema; futhi lo muzi ngokuqinisekile uyokwakhiwa kuze kube nini nanini. 26  Empeleni kuyofika abantu bevela emizini yakwaJuda nanxazonke zeJerusalema nasezweni lakwaBhenjamini+ nasezweni elisezansi+ nasesifundeni sezintaba+ naseNegebhi,+ belethe umnikelo wokushiswa ophelele+ nomhlatshelo+ nomnikelo wokusanhlamvu+ nenhlaka yempepho+ futhi belethe umhlatshelo wokubonga endlini kaJehova.+ 27  “‘“Kodwa uma ningeke ningilalele ngokungcwelisa usuku lwesabatha nangokungathwali mthwalo,+ kodwa kungenwa nawo ngamasango aseJerusalema ngosuku lwesabatha, nami ngiyokokhela umlilo uvuthe emasangweni alo,+ ngokuqinisekile uyoshwabadela imibhoshongo yokuhlala yaseJerusalema+ futhi ngeke ucimeke.”’”+

Imibhalo yaphansi