Jeremiya 16:1-21

16  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ungamthathi umfazi, futhi ungabi nawo amadodana namadodakazi kule ndawo.+  Ngoba yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene namadodana nangokuphathelene namadodakazi azalelwa kule ndawo, ngokuphathelene nonina abawabelethayo nangokuphathelene noyise abawazalayo kuleli zwe,+  ‘Bayokufa ngokufa okubangelwa yizifo.+ Ngeke balilelwe,+ futhi ngeke bangcwatshwe.+ Bayoba njengomquba phezu kobuso bomhlaba;+ bayophela ngenkemba nangendlala,+ futhi impela izidumbu zabo ziyoba ngukudla kwezidalwa ezindizayo zamazulu nokwezilwane zomhlaba.’+  “Ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Ungangeni endlini yedili labalilayo, ungayi ukuyolila futhi ungazwelani nabo.’+ “‘Ngoba ngikususile ukuthula kwami kulesi sizwe,’ kusho uJehova, ‘ngisho nomusa wothando nesihe.+  Ngokuqinisekile bayofa, abakhulu nabancane kuleli zwe. Ngeke bangcwatshwe,+ futhi abantu ngeke bazishaye ngenxa yabo, futhi akukho muntu oyozisika+ ngenxa yabo noma oyoziphucula ngenxa yabo.+  Ngeke babanike isinkwa ngenxa yokulila ukuze kududuzwe umuntu ngofileyo;+ futhi ngeke babanike indebe yenduduzo ukuba bayiphuze ngenxa kayise nangenxa kanina.+  Futhi akumelwe neze ungene endlini yokudla idili ukuba uhlale phansi kanye nabo ukuze udle futhi uphuze.’+  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, ‘Bhekani ngibangela ukuba kuphele kule ndawo phambi kwamehlo enu nasezinsukwini zenu izwi lokwethaba nezwi lokujabula, izwi lomkhwenyana nezwi likamakoti.’+ 10  “Kuyokuthi, lapho utshela lesi sizwe wonke la mazwi bese sona empeleni sithi kuwe, ‘Kungani uJehova ekhulumé yonke le nhlekelele enkulu ngokumelene nathi, futhi siyini isiphambeko sethu, siyini nesono sethu esoné ngaso kuJehova uNkulunkulu wethu?’+ 11  nawe uthi kuso, ‘“Kungoba oyihlo bangishiya,”+ kusho uJehova, “futhi baqhubeka belandela abanye onkulunkulu bebakhonza futhi bebakhothamela.+ Kodwa mina bangishiya, futhi abazange bawugcine umthetho wami.+ 12  Nani niye nenza kabi nakakhulu ekwenzeni kwenu kunoyihlo,+ futhi bhekani nilandela yilowo nalowo inkani+ yenhliziyo yakhe embi ngokungangilaleli.+ 13  Ngizonijikijela ngaphandle niphume kuleli zwe+ niye ezweni eningazange nilazi nina,+ ngisho noyihlo, futhi lapho kuyodingeka nikhonze abanye onkulunkulu+ ubusuku nemini, ngoba ngeke nhlobo ngininike umusa.”’ 14  “‘Ngakho-ke, bhekani! kuza izinsuku,’+ kusho uJehova, ‘lapho kungeke kusashiwo ukuthi: “Kuphila kukaJehova owakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe!”+ 15  kodwa kuyothiwa: “Kuphila kukaJehova owakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni lasenyakatho nakuwo wonke amazwe ayebahlakazele kuwo!” futhi ngokuqinisekile ngiyobabuyisela ezweni labo, engalinika okhokho babo.’+ 16  “‘Bhekani ngithumela ukuba kulandwe abadobi abaningi,’ kusho uJehova, ‘futhi ngokuqinisekile bayobadoba; kamuva ngiyothumela ukuba kulandwe amaphisi amaningi,+ futhi ngokuqinisekile ayobazingela kuzo zonke izintaba nakuwo wonke amagquma nasemifantwini yamadwala.+ 17  Ngoba amehlo ami aphezu kwazo zonke izindlela zabo. Abasithekile phambi kwami, futhi isiphambeko sabo besilokhu singafihlekile phambi kwamehlo ami.+ 18  Kodwa, okokuqala kunakho konke, ngizobuyisela inani eliphelele lesiphambeko+ sabo nelesono sabo, ngenxa yokungcolisa kwabo izwe lami.+ Babegcwalisé ifa lami ngezidumbu zezinengiso zabo nangezinto zabo ezinengekayo.’”+ 19  O Jehova, mandla ami nesiphephelo sami, ndawo yami yokubalekela ngosuku lokucindezeleka,+ zonke izizwe ziyoza kuwe zivela emikhawulweni yomhlaba,+ futhi ziyothi: “Impela okhokho bazuza ifa elingamanga nje,+ ize nezinto okungekho lutho oluzuzisayo kuzo.”+ 20  Ingabe umuntu wasemhlabeni angazenzela onkulunkulu bebe bengebona onkulunkulu?+ 21  “Ngakho-ke bheka ngibenza bazi; kulesi sikhathi ngizobenza basazi isandla sami namandla ami,+ futhi bazokwazi ukuthi igama lami nginguJehova.”+

Imibhalo yaphansi