Jeremiya 14:1-22

14  Yilokhu okwafika njengezwi likaJehova kuJeremiya ngokuqondene nezindaba zesomiso:+  UJuda uyalila,+ futhi wona kanye amasango akhe abunile.+ Adangele kangangokuba aphansi emhlabathini,+ ngisho nokukhala kweJerusalema kwenyukile.+  Abakhulu ngokubabazekayo kubo bathume abangelutho kubo ukuyokha amanzi.+ Bafikile emiseleni. Abatholanga manzi.+ Baphindele emuva izitsha zabo zingenalutho. Bahlazekile+ badumazeka, futhi bambozé ikhanda labo.+  Ngenxa yenhlabathi eyonakele ngoba kungabanga namvula ezweni,+ abalimi babé namahloni; bambozé ikhanda labo.+  Ngoba ngisho nendluzelekazi endle izele, kodwa iyasishiya [isixhumo], ngoba kungekho tshani obusha.  Amadube+ aye ema emagqumeni angenalutho; awusezele umoya njengezimpungushe; amehlo awo afiphele ngoba azikho izimila.+  Ngisho noma iziphambeko zethu zifakaza ngokumelene nathi Jehova, thatha isinyathelo ngenxa yegama lakho;+ ngoba izenzo zethu zokungathembeki zibe ziningi;+ soné kuwe.+  O wena themba lika-Israyeli,+ Msindisi wakhe+ esikhathini sokucindezeleka,+ kungani uba njengomfokazi ezweni, nanjengesihambi esiphambukele ukuzolala?+  Kungani uba njengomuntu okhexile, njengendoda enamandla engakwazi nhlobo ukusindisa?+ Nokho wena ngokwakho uphakathi kwethu+ Jehova, futhi igama lakho libizwé phezu kwethu.+ Ungasidumazi. 10  Yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene nalesi sizwe: “Kanjalo siye sathanda ukuzulazula;+ asizange sizithibe izinyawo zaso.+ Ngakho uJehova ngokwakhe akajabulanga ngaso.+ Manje uzokhumbula isiphambeko saso futhi uzonaka izono zaso.”+ 11  UJehova wathi kimi: “Ungasithandazeli lesi sizwe usicelela noma yikuphi okuhle.+ 12  Lapho sizila ukudla, angikulaleli ukukhala kwaso kokuncenga;+ nalapho sinikela umnikelo wokushiswa ophelele nomnikelo wokusanhlamvu, angijabuli ngayo;+ ngoba ngisiqeda ngenkemba nangendlala nangesifo esiwumshayabhuqe.”+ 13  Ngathi: “Maye Nkosi EnguMbusi Jehova! Bheka abaprofethi bathi kuso, ‘Akukho nkemba enizoyibona, futhi akukho ndlala ezonehlela, kodwa ngizoninika ukuthula kweqiniso kule ndawo.’”+ 14  UJehova waqhubeka wathi kimi: “Abaprofethi baprofetha amanga egameni lami.+ Angibathumanga, futhi angizange ngibayale noma ngikhulume nabo.+ Baprofetha kini+ umbono wamanga nokubhula nento engasizi ngalutho+ nokukhohlisa kwenhliziyo yabo. 15  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo ngokuphathelene nabaprofethi abaprofetha egameni lami engingabathumanga futhi abathi akukho nkemba nandlala ezokwehlela leli zwe, ‘Labo baprofethi bayophela ngenkemba nangendlala.+ 16  Abantu abaprofetha kubo bayoba abantu abajikijelwe ngaphandle ezitaladini zaseJerusalema ngenxa yendlala nenkemba, kungekho muntu wokubangcwaba—bona, nomkabo namadodana abo namadodakazi abo.+ Ngiyothululela inhlekelele yabo phezu kwabo.’+ 17  “Kumelwe ukhulume leli zwi kubo, ‘Amehlo ami mawamululeke izinyembezi ubusuku nemini futhi mawangathuli,+ ngoba indodakazi eyintombi yabantu bami iphuke ngokuphahlazeka okukhulu,+ inomvimbo ogulisa ngokwedlulele.+ 18  Uma empeleni ngiphuma ngiya ensimini, manje, bheka, abantu ababulewe ngenkemba!+ Uma ngingena emzini, futhi, bheka, yizifo ezibangelwa yindlala!+ Ngoba kokubili umprofethi nompristi baye ezweni ababengalazi.”’+ 19  Ingabe umale ngokuphelele uJuda,+ noma ingabe umphefumulo wakho ulenyanyile iZiyoni?+ Kungani usishayile, kangangokuba kungabikho ukuphulukiswa kwethu?+ Sasethembe ukuthola ukuthula, kodwa akukho okuhle okweza; ukuthola isikhathi sokuphulukiswa, kodwa, bheka! Ukwesaba okukhulu!+ 20  O Jehova, siyabuvuma ububi bethu, isiphambeko sokhokho bethu,+ ngoba sonile kuwe.+ 21  Ungasideleli ngenxa yegama lakho;+ ungasideleli isihlalo sakho sobukhosi esikhazimulayo.+ Khumbula; ungasiphuli isivumelwano sakho nathi.+ 22  Sikhona yini ezithombeni+ eziyize zezizwe esingathulula imvula, noma amazulu ngokwawo angazinikeza yini izihlambi ezinkulu?+ Akunguwe yini Jehova Nkulunkulu wethu?+ Sethemba wena, ngoba wena ngokwakho uzenzile zonke lezi zinto.+

Imibhalo yaphansi