Jeremiya 12:1-17

12  O Jehova, ulungile+ lapho ngiletha isikhalo kuwe, impela ngisho nalapho ngikhuluma nawe ngezindaba zokwahlulela. Kungani kuye kwaba yindlela yababi ephumelele,+ futhi kungani bonke abakhohlisayo kuyibo abangakhathazekile?  Ubatshalile; futhi bamile izimpande. Baqhubeka beya phambili; futhi bathelé izithelo. Useduze emlonyeni wabo, kodwa ukude nezinso zabo.+  Wena ngokwakho Jehova ungazi kahle;+ uyangibona, futhi uhlolé inhliziyo yami ebunyeni nawe.+ Bakhethe njengezimvu zokuhlatshwa,+ ubahlukanisele usuku lokubulala.  Kuyoze kube nini izwe lilokhu libuna,+ nazo kanye izimila ezikuyo yonke indawo zoma?+ Ngenxa yobubi balabo abahlala kulo izilwane nezidalwa ezindizayo kukhukhuliwe.+ Ngoba bathé: “Akaliboni ikusasa lethu.”  Ngoba ugijimile nemigundatshani, futhi yayikwenza ukhathale, khona-ke ungakwazi kanjani ukuncintisana namahhashi?+ Uyaqiniseka+ yini ezweni lokuthula? Ngakho uyokwenzenjani phakathi kwamahlozi aziqhenyayo angaseJordani?+  Ngoba ngisho nabafowenu nendlu kayihlo, ngisho nabo basebenzelané nawe ngokukhohlisa.+ Nabo imbala baye bamemeza kakhulu ngemva kwakho. Ungalokothi ubakholelwe, ngenxa nje yokuthi bakhuluma izinto ezinhle kuwe.+  “Ngiyishiyile indlu yami,+ ngililahlile ifa lami;+ nginikelé othandwa ngumphefumulo wami entendeni yesandla sezitha zakhe.+  Ifa lami kimi lifana nengonyama ehlathini. Lidedele izwi lalo nangokumelene nami. Yingakho ngilizondile.+  Ifa+ lami kimi linjengenyoni emibalabala edla inyama; izinyoni ezidla inyama zinxazonke zalo.+ Wozani, buthanani, nonke nina zilo zasendle; ziletheni ukuba zidle.+ 10  Abelusi abaningi+ basichithile isivini sami;+ basinyathelile isabelo sami.+ Baphendulé isabelo sami esifiselekayo+ saba yihlane eliyincithakalo. 11  Umuntu usenzé saba yihlane eliyincithakalo;+ sibunile; siyincithakalo kimi.+ Izwe lonke lenziwe incithakalo, ngoba akukho muntu okufaké enhliziyweni.+ 12  Abaphangi bezé ngazo zonke izindlela ezibhudulekile ezidabula ehlane. Ngoba inkemba kaJehova iyashwabadela kusukela komunye umkhawulo wezwe kuya ngisho nakomunye umkhawulo wezwe.+ Akukho ukuthula kunoma iyiphi inyama. 13  Bahlwanyelé ukolweni, kodwa bavuné ameva.+ Bazikhandlé baze bagula; ngeke babe nanzuzo yalutho.+ Ngokuqinisekile bayoba namahloni ngemikhiqizo yenu ngenxa yentukuthelo kaJehova evuthayo.” 14  Yilokhu uJehova akushilo ngokumelene nabo bonke omakhelwane bami ababi,+ abathinta ifa engenza abantu bami, yebo u-Israyeli, ukuba balidle:+ “Bheka ngiyabasiphula emhlabathini wabo;+ futhi indlu kaJuda ngiyoyisiphula phakathi kwabo.+ 15  Kuyothi ngemva kokuba ngibasiphulile ngiphinde ngokuqinisekile ngibe nomusa futhi kubo,+ ngibabuyisele yilowo nalowo efeni lakhe nalowo nalowo ezweni lakhe.”+ 16  “Kuyothi uma nakanjani beyofunda izindlela zabantu bami ngokufunga igama lami,+ bethi, ‘Kuphila kukaJehova!’ njengoba nje bafundisa abantu bami ukufunga uBhali,+ bakhiwe nabo phakathi kwabantu bami.+ 17  Kodwa uma bengeke balalele, nami ngiyosisiphula leso sizwe, ngisisiphule ngisibhubhise,”+ kusho uJehova.

Imibhalo yaphansi