Jeremiya 11:1-23

11  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Yizwani amazwi alesi sivumelwano, nina bantu! “Kumelwe uwakhulume+ kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema,  uthi kubo, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo: “Uqalekisiwe umuntu ongawalaleli amazwi alesi sivumelwano,+  engayala ngawo okhokho benu ngosuku lokubakhipha kwami ezweni laseGibhithe,+ esithandweni somlilo sensimbi,+ ngithi, ‘Lalelani izwi lami, futhi kumelwe nenze izinto ngokuvumelana nakho konke enginiyala ngakho;+ khona-ke ngokuqinisekile niyoba ngabantu bami nami ngiyoba nguNkulunkulu wenu,+  ngenjongo yokufeza isifungo engasifunga kokhokho benu,+ ukubanika izwe eligeleza ubisi noju,+ njengakulolu suku.’”’” Ngaphendula ngathi: “Amen Jehova.”  UJehova waqhubeka wathi kimi: “Memezela wonke la mazwi emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema,+ uthi, ‘Wazweni, bantu, amazwi alesi sivumelwano, niwenze.+  Ngoba ngabayalisisa okhokho benu ngosuku lokubakhuphula kwami ngibakhipha ezweni laseGibhithe+ kuze kube yilolu suku, ngivuka ekuseni kakhulu ngibayala, ngithi: “Lalelani izwi lami.”+  Kodwa abazange balalele noma bathambekise indlebe yabo,+ kunalokho baqhubeka behamba yilowo nalowo enkanini yenhliziyo yakhe embi;+ ngakho ngaletha phezu kwabo wonke la mazwi alesi sivumelwano engangibayale ukuba bawenze, kodwa abangawenzanga.’”  Ngaphezu kwalokho, uJehova wathi kimi: “Kutholakalé uzungu phakathi kwabantu bakwaJuda naphakathi kwabakhileyo eJerusalema.+ 10  Babuyele eziphambekweni zokhokho babo,+ abokuqala, abenqaba ukulalela amazwi ami, kodwa abalandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze.+ Indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda zisephulile isivumelwano sami engasenza nokhokho bazo.+ 11  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka ngiletha phezu kwabo inhlekelele+ abangeke bakwazi ukuphuma kuyo;+ futhi ngokuqinisekile bayocela usizo kimi, kodwa ngeke ngibalalele.+ 12  Imizi yakwaJuda nabakhileyo eJerusalema bayohamba beyocela usizo konkulunkulu ababashunqisela umusi womhlatshelo,+ kodwa ngokuqinisekile abangeke babalethele insindiso ngesikhathi senhlekelele yabo.+ 13  Ngoba onkulunkulu bakho sebebaningi kangangemizi yakho Juda;+ nama-altare amaningi kangangezitaladi zaseJerusalema niwabekele into eyihlazo,+ ama-altare okushunqisela uBhali umusi womhlatshelo.’+ 14  “Wena, ungasithandazeli lesi sizwe, futhi ungasiphakamiseli ukukhala kokuncenga noma umthandazo,+ ngoba ngiyobe ngingalalele ngesikhathi singimemeza ngokuphathelene nenhlekelele yaso.+ 15  “Ufunani othandiweyo wami endlini yami,+ ukuba abaningi kubo benze le nto,+ leli cebo elibi?+ Futhi, ingabe ngenyama engcwele bayokwenza ukuba ikudlule,+ inhlekelele yakho lapho ifika? Uyokwethaba yini ngaleso sikhathi?+ 16  UJehova ukuqambe igama+ elithi, ‘Umnqumo okhephuzelayo, omuhle ngezithelo nangesimo.’ Ngomsindo wokuduma okukhulu, wokhelé umlilo ovuthayo ngokumelene nawo, futhi bawaphulile amagatsha awo.+ 17  “UJehova wamabutho ngokwakhe, uMtshali wakho,+ ukhulumé ngenhlekelele ngokumelene nawe ngenxa yobubi bendlu yakwa-Israyeli+ nendlu yakwaJuda lobo ezibenzile ukuze zingicasule ngokushunqisela uBhali umusi womhlatshelo.”+ 18  UJehova ungazisile ukuze ngazi. Ngaleso sikhathi wangenza ukuba ngibone izenzo zabo.+ 19  Nganginjengewundlu leduna, umuntu asondelene nalo, elilethwa ekuhlatshweni,+ futhi ngangingazi ukuthi yimi ababengicebela amacebo,+ bethi: “Masichithe umuthi nokudla kwawo, masimnqume ezweni labaphilayo,+ ukuze igama lakhe lingabe lisakhunjulwa.” 20  Kodwa uJehova wamabutho wahlulela ngokulunga;+ uhlola izinso nenhliziyo.+ O kwangathi ngingabona impindiselo yakho kubo, ngoba ngilembulé kuwe icala lami engimangalelwe ngalo.+ 21  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo ngokumelene nabantu base-Anathoti+ abafuna umphefumulo wakho, bethi: “Akumelwe uprofethe egameni likaJehova,+ ukuze ungafi ngesandla sethu”; 22  ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Bheka ngiyabanaka. Izinsizwa ziyofa ngenkemba.+ Amadodana abo namadodakazi abo ayofa ngendlala.+ 23  Futhi ngeke babe ngisho nanensali, ngoba ngiyoletha inhlekelele phezu kwabantu base-Anathoti,+ unyaka wokuhanjelwa kwabo.”+

Imibhalo yaphansi