Jeremiya 10:1-25

10  Yizwani izwi uJehova alikhulumile ngokumelene nani, nina ndlu ka-Israyeli.  Yilokhu uJehova akushilo: “Ningayifundi neze indlela yezizwe,+ futhi ningafikelwa ukwesaba ngisho nangenxa yezibonakaliso zamazulu, ngoba izizwe zifikelwa ukwesaba ngenxa yazo.+  Ngoba amasiko ezizwe+ amane awumoya okhishwa ngamakhala, ngoba kumane nje kuwumuthi+ wasehlathini umuntu awugawulile, umsebenzi wezandla zengcweti ngengwedo.+  Umuntu uwenza ube muhle+ ngegolide nangesiliva. Bayiqinisa ngezipikili nangezando, ukuze ingabikho ediyazelayo.+  Injengesithusamagwababa ensimini yamakhukhamba, futhi ayikwazi ukukhuluma.+ Nakanjani iyathwalwa, ngoba ayikwazi ukuphakamisa unyawo.+ Ningayesabi, ngoba ayinakwenza lutho oluyinhlekelele, ngaphezu kwalokho, ukwenza noma yikuphi okuhle akukho kuyo.”+  O Jehova akekho onjengawe nganoma iyiphi indlela.+ Wena umkhulu, futhi igama lakho likhulu ngamandla.+  Ngubani okungafanele akwesabe,+ Nkosi yezizwe,+ ngoba kukufanele wena; ngoba phakathi kwabo bonke abahlakaniphile bezizwe naphakathi kwabo bonke ubukhosi babo akekho onjengawe nanganoma iyiphi indlela.+  Ngesikhathi esifanayo futhi bazibonakalisa bengabangacabangiyo futhi beyiziphukuphuku.+ Umuthi umane ukhuthaza izinto eziyize.+  Kulethwa isiliva elicangcathwe laba yizingcwecwe livela eTharishishi,+ negolide livela e-Ufazi,+ umsebenzi wengcweti nowezandla zosebenza ngensimbi; izembatho zayo zenziwe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu. Yonke ingumsebenzi wabantu abanekhono.+ 10  Kodwa uJehova unguNkulunkulu ngeqiniso.+ UnguNkulunkulu ophilayo+ neNkosi kuze kube nini nanini.+ Ngenxa yentukuthelo yakhe umhlaba uyozamazama,+ futhi azikho izizwe eziyokwazi ukukuthwala ukulahla kwakhe.+ 11  Yilokhu enizokusho kubo: “Onkulunkulu+ abangawenzanga amazulu nomhlaba yibo abayoshabalala emhlabeni+ baphele nangaphansi kwala mazulu.” 12  UnguMenzi womhlaba ngamandla akhe,+ Lowo ngokuhlakanipha kwakhe olimisa liqine izwe elikhiqizayo,+ naLowo owawelula amazulu ngokuqonda kwakhe.+ 13  Ngezwi lakhe unikeza inhlokomo yamanzi emazulwini,+ futhi ubangela ukuba kwenyuke imihwamuko ivela emkhawulweni womhlaba.+ Wenzé ngisho namasango emvula,+ futhi ukhipha umoya ezinqolobaneni zakhe.+ 14  Wonke umuntu uziphathé ngokungacabangi ngezinga elibonisa ukungabi nalwazi.+ Wonke umuntu osebenza ngensimbi ngokuqinisekile uyoba namahloni ngenxa yomfanekiso oqoshiwe;+ ngoba umfanekiso wakhe oncibilikisiwe ungamanga,+ futhi awukho umoya kuyo.+ 15  Iyize, umsebenzi wokuhlekwa usulu.+ Ngesikhathi sokuhanjelwa kwayo iyoshabalala.+ 16  OyiSabelo sikaJakobe+ akafani nalezi zinto, ngoba unguMbumbi wazo zonke izinto,+ futhi u-Israyeli uwudondolo lwefa+ lakhe. NguJehova wamabutho igama lakhe.+ 17  Phakamisa emhlabeni umshuqulu+ wakho, wena wesifazane ohlala ngaphansi kokucindezeleka.+ 18  Ngoba yilokhu uJehova akushilo: “Bheka ngibajikijela ngaphandle abakhileyo bomhlaba kulesi sikhathi,+ futhi ngiyobabangela ukucindezeleka ukuze bathole.”+ 19  Maye kimi ngenxa yokwaphuka kwami!+ Umvimbo wami uyagulisa. Mina ngokwami ngithé: “Ngokuqinisekile lokhu kuwukugula kwami, ngizokuthwala.+ 20  Itende lami liphangiwe, nezintambo zami zetende zigqashuliwe zonke.+ Amadodana ami asukile kimi futhi awasekho.+ Akusekho muntu owelula itende lami noma ophakamisa izindwangu zami zetende. 21  Ngoba abelusi baziphathe ngokungacabangi,+ futhi abazange bamfune ngisho noJehova.+ Yingakho bengenzanga ngokuqondisisa, futhi zonke izilwane zabo ebeziklabile zihlakaziwe.”+ 22  Lalela! Umbiko! Bheka ufikile, nokugabavula okukhulu okuvela ezweni lasenyakatho,+ ukuze kwenziwe imizi yakwaJuda ibe yihlane eliyincithakalo, isikhundla sezimpungushe.+ 23  Ngazi kahle, Jehova, ukuthi indlela yomuntu wasemhlabeni akuyona eyakhe. Akukona okomuntu ohambayo ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe.+ 24  Ngiqondise, Jehova, nokho kube ngokwahlulela;+ hhayi ngentukuthelo yakho,+ ukuze ungangenzi ize.+ 25  Thululela ukufutheka kwakho phezu kwezizwe+ ezingakunakanga,+ naphezu kwemindeni engazange ilibize igama lakho.+ Ngoba zimdlile uJakobe.+ Yebo, zimudlé zamqeda, futhi ziyaqhubeka nokumqothula;+ futhi indawo yakhe yokuhlala ziyenze yaba yincithakalo.+

Imibhalo yaphansi