Jeremiya 1:1-19

1  Lawa ngamazwi kaJeremiya+ indodana kaHilikiya, omunye wabapristi ababese-Anathoti+ ezweni lakwaBhenjamini;+  okwafika kuye izwi likaJehova ezinsukwini zikaJosiya+ indodana ka-Amoni,+ inkosi yakwaJuda, ngonyaka weshumi nantathu wokubusa kwakhe.+  Laqhubeka lifika ezinsukwini zikaJehoyakimi+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwaze kwaba sekupheleni konyaka weshumi nanye kaZedekiya+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwaze kwaba yilapho iJerusalema liya ekudingisweni ngenyanga yesihlanu.+  Izwi likaJehova lafika kimi, lathi:  “Ngakwazi+ ngaphambi kokuba ngikubumbe esiswini,+ ngakungcwelisa nangaphambi kokuba uphume esibelethweni.+ Ngakwenza waba ngumprofethi ezizweni.”  Kodwa ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova! Bheka empeleni angikwazi ukukhuluma,+ ngoba ngisewumfana nje.”+  UJehova waqhubeka wathi kimi: “Ungasho ukuthi, ‘Ngisewumfana nje.’ Kodwa kubo bonke labo engizokuthuma kubo, kufanele uye; futhi konke engizokuyala ngakho, kufanele ukukhulume.+  Ungesabi ngenxa yobuso babo,+ ngoba ‘nginawe ukuba ngikukhulule,’+ kusho uJehova.”  Khona-ke uJehova welula isandla sakhe wenza ukuba sithinte umlomo wami.+ Khona-ke uJehova wathi kimi: “Bheka ngifaké amazwi ami emlonyeni wakho.+ 10  Bheka, ngikumisile namuhla ukuba ube phezu kwezizwe naphezu kwemibuso,+ ukuze usiphule futhi udilize, ubhubhise futhi ubhidlize,+ wakhe futhi utshale.”+ 11  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: “Ubonani, Jeremiya?” Ngakho ngathi: “Ngibona ihlumela lom-alimondi.” 12  UJehova wathi kimi: “Uboné kahle, ngoba ngihlala ngiphapheme ngokuphathelene nezwi lami ukuze ngilifeze.”+ 13  Izwi likaJehova lafika kimi okwesibili, lathi: “Ubonani?” Ngakho ngathi: “Ngibona imbiza yokupheka enomlomo obanzi ivuthelelwa, futhi umlomo wayo ufulathele inyakatho.” 14  UJehova wabe esethi kimi: “Kuyothukululwa inhlekelele enyakatho ngokumelene nabo bonke abakhileyo kuleli zwe.+ 15  Ngoba ‘bheka ngibiza yonke imindeni yemibuso yasenyakatho,’ kusho uJehova;+ ‘ngokuqinisekile izofika ibeke yilowo nalowo isihlalo sawo sobukhosi emnyango wamasango aseJerusalema,+ futhi simelane nazo zonke izindonga zalo nxazonke nayo yonke imizi yakwaJuda.+ 16  Ngiyokhuluma nabo izahlulelo zami ngenxa yabo bonke ububi babo,+ ngoba bangishiyile,+ futhi baqhubeka beshunqisela abanye onkulunkulu+ umusi womhlatshelo bekhothamela imisebenzi yezandla zabo.’+ 17  “Kepha wena, kufanele ubophe ukhalo lwakho,+ kumelwe usukume futhi ukhulume kubo konke engikuyala ngakho. Ungafikelwa yinoma yikuphi ukwesaba ngenxa yabo,+ ukuze ngingakushayi ngokwesaba phambi kwabo. 18  Kodwa mina, bheka ngikwenzé namuhla waba ngumuzi onezivikelo eziqinile nensika yensimbi nezindonga zethusi+ ngokumelene nalo lonke leli zwe,+ emakhosini akwaJuda, ezikhulwini zalo, kubapristi balo nakubantu bezwe.+ 19  Ngokuqinisekile bazolwa nawe, kodwa ngeke bakunqobe,+ ngoba ‘mina nginawe,’+ kusho uJehova, ‘ukuba ngikukhulule.’”+

Imibhalo yaphansi