Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzEnzo 9:1-43

9  Kodwa uSawulu, esonga futhi eshabashekela ukubulala+ abafundi+ beNkosi, waya kumpristi ophakeme  wacela kuye izincwadi zokuya emasinagogeni eDamaseku, ukuze abalethe eJerusalema beboshiwe noma yibaphi abatholayo abangabaleyo Ndlela,+ kokubili amadoda nabesifazane.  Manje njengoba ehamba wasondela eDamaseku, lapho ngokungazelelwe kubaneka nxazonke ukukhanya okuvela ezulwini,+  futhi wawela phansi wezwa izwi lithi kuye: “Sawulu, Sawulu, ungishushiselani na?”+  Wathi: “Ungubani wena, Nkosi?” Wathi: “NginguJesu, lowo omshushisayo.+  Noma kunjalo, vuka+ ungene emzini, uzotshelwa okumelwe ukwenze.”  Amadoda ayehamba naye+ ayemile engakhulumi,+ ewuzwa ngempela umsindo wezwi+ kodwa engaboni muntu.  Kodwa uSawulu wavuka, engaboni lutho nakuba amehlo akhe ayevulekile.+ Ngakho bamhola ngesandla bamyisa eDamaseku.  Izinsuku ezintathu wayengaboni lutho,+ futhi akazange adle noma aphuze. 10  EDamaseku kwakukhona umfundi othile ogama lakhe lingu-Ananiya,+ futhi iNkosi yathi kuye embonweni: “Ananiya!” Wathi: “Ngilapha, Nkosi.” 11  INkosi yathi kuye: “Vuka, uye emgwaqweni okuthiwa uQondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawulu, waseTarsu.+ Ngoba, bheka! uyathandaza, 12  futhi embonweni uboné indoda egama layo lingu-Ananiya ingena futhi imbeka izandla ukuze aphinde abone.”+ 13  Kodwa u-Ananiya waphendula wathi: “Nkosi, ngizwile ngabaningi ngalo muntu, ukuthi ziningi kangakanani izinto ezimbi azenze kwabangcwele bakho eJerusalema. 14  Futhi lapha unegunya elivela kubapristi abakhulu lokubopha bonke ababiza igama lakho.”+ 15  Kodwa iNkosi yathi kuye: “Hamba, ngoba lo muntu uyisitsha sami esikhethiweyo+ ukuba aphathe igama lami ezizweni+ nasemakhosini+ nakubantwana bakwa-Israyeli. 16  Ngoba ngizombonisa ngokukhanyayo ukuthi ziningi kangakanani izinto okumelwe ahlupheke ngazo ngenxa yegama lami.”+ 17  Ngakho u-Ananiya wahamba wangena kuleyo ndlu, wabeka izandla phezu kwakhe wathi: “Sawulu, mfowethu, iNkosi uJesu ebonakale kuwe endleleni obuza ngayo, ingithumile, ukuze uphinde ubone futhi ugcwale umoya ongcwele.”+ 18  Masinyane kwawa emehlweni akhe okwakubonakala kunjengezimpephelezi, waphinde wabona; wasukuma wabhapathizwa, 19  wadla wayesethola amandla.+ Waba kanye nabafundi izinsuku ezithile eDamaseku,+ 20  masinyane waqala ukushumayela emasinagogeni ngoJesu,+ ukuthi Lo uyiNdodana kaNkulunkulu. 21  Kodwa bonke ababemuzwa bamangala, bathi: “Ingabe lo akuyena yini lo muntu owachitha+ abaseJerusalema ababiza leli gama, futhi obeze lapha ngayo kanye le njongo, ukuba abayise kubapristi abakhulu beboshiwe?”+ 22  Kodwa uSawulu waqhubeka ezuza amandla nangokwengeziwe futhi wayekhungathekisa amaJuda ahlala eDamaseku njengoba ayebonisa ngokunengqondo ukuthi lo nguKristu.+ 23  Manje lapho sekuphele izinsuku eziningi impela, amaJuda acebisana ukuba ambulale.+ 24  Nokho, uSawulu walwazi ugobe lwawo ngaye. Kodwa ayeqaphisisa namasango imini nobusuku ukuze ambulale.+ 25  Ngakho abafundi bakhe bamthatha futhi bamehlisa ebusuku ngembobo esodongeni, bemehlisa ngobhasikidi.+ 26  Lapho efika eJerusalema+ wenza imizamo yokuzihlanganisa nabafundi; kodwa bonke babemesaba, ngoba babengakholwa ukuthi usengumfundi. 27  Ngakho uBarnaba wamsiza,+ wamhola wamyisa kubaphostoli, wabalandisa ngokuningiliziwe ngendlela ayebone ngayo iNkosi+ endleleni nokuthi yayikhulume naye,+ nendlela ayekhulume ngayo ngesibindi eDamaseku+ egameni likaJesu. 28  Waqhubeka enabo, engena futhi ephuma eJerusalema, ekhuluma ngesibindi egameni leNkosi;+ 29  wayekhuluma ephikisana namaJuda akhuluma isiGreki. Kodwa wona enza imizamo yokumbulala.+ 30  Lapho abafowethu bekubona lokhu, bamehlisela eKhesariya bamthumela eTarsu.+ 31  Khona-ke, ngempela, ibandla+ kulo lonke elaseJudiya naseGalile naseSamariya langena enkathini yokuthula, lakhiwa; futhi njengoba lalihamba ekumesabeni uJehova+ nasenduduzweni yomoya ongcwele+ laqhubeka landa. 32  Manje njengoba uPetru ayedabula zonke izingxenye wehlela nakwabangcwele abahlala eLida.+ 33  Wathola lapho umuntu othile ogama lakhe lingu-Eneya, owayeseneminyaka eyisishiyagalombili elele ohlakeni lwakhe, njengoba ayefe uhlangothi. 34  UPetru wathi kuye:+ “Eneya, uJesu Kristu uyakuphulukisa.+ Vuka wendlule uhlaka lwakho.” Wavuka masinyane. 35  Bonke abahlala eLida nasethafeni laseSharoni+ bambona, baphendukela eNkosini.+ 36  Kodwa eJopha+ kwakukhona umfundi othile ogama lakhe linguThabitha, elisho ukuthi Dorka, uma lihunyushwa. Wayenezenzo eziningi ezinhle+ nezipho eziningi zesihe ayezinikela. 37  Kodwa kulezo zinsuku kwenzeka wagula wafa. Ngakho bamgeza bambeka ekamelweni eliphezulu. 38  Manje njengoba iLida liseduze kweJopha,+ lapho abafundi bezwa ukuthi uPetru ukulo muzi bathuma amadoda amabili kuye ukuba amncenge: “Siza ungangabazi ukuza ufinyelele nakithi.” 39  Khona-ke uPetru wasuka wahamba nawo. Lapho efika, amyisa ekamelweni eliphezulu; bonke abafelokazi beza kuye bekhala futhi bembonisa izingubo eziningi zangaphakathi nezingubo zangaphandle+ uDorka ayezenza lapho esenabo.+ 40  Kodwa uPetru wakhiphela wonke umuntu ngaphandle,+ eguqa ngamadolo, wathandaza, futhi ephendukela esidunjini, wathi: “Thabitha, vuka!” Wavula amehlo akhe, futhi lapho ebona uPetru, wavuka wahlala.+ 41  UPetru wamnika isandla sakhe, wamphakamisa,+ wayesebiza abangcwele nabafelokazi wamethula ephila.+ 42  Lokhu kwaziwa kulo lonke elaseJopha, futhi abaningi bakholwa eNkosini.+ 43  Wahlala eJopha+ izinsuku eziningana noSimoni othile, umshuki.+

Imibhalo yaphansi