Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzEnzo 8:1-40

8  USawulu, wayekwamukela ukubulawa kwakhe.+ Ngalolo suku kwavela ukushushiswa+ okukhulu kwebandla elaliseJerusalema; bonke ngaphandle kwabaphostoli bahlakazekela+ kuzo zonke izifunda zaseJudiya naseSamariya.  Kodwa amadoda anenhlonipho amthwala uStefanu ayomngcwaba,+ futhi amlilela kakhulu.+  Nokho, uSawulu waqala ukuphatha ibandla ngendlovula. Ehlasela indlu ngemva kwenye, futhi ehudulela ngaphandle kokubili amadoda nabesifazane, ebanikela etilongweni.+  Nokho, labo ababehlakazekile badabula izwe bememezela izindaba ezinhle zezwi.+  Ngokwesibonelo, uFiliphu wehlela emzini waseSamariya+ washumayela ngoKristu kuwo.  Izixuku zazinaka nganhliziyonye izinto ezazishiwo uFiliphu zilalela futhi zibheka izibonakaliso ayezenza.  Baningi ababenemimoya engcolileyo,+ futhi yayikhamuluka ngezwi elikhulu iphume. Ngaphezu kwalokho, abaningi ababefe uhlangothi+ nabayizinyonga belashwa.  Ngakho kwaba nenjabulo enkulu kulowo muzi.+  Manje kulowo muzi kwakukhona indoda ethile egama layo linguSimoni, leyo, ngaphambi kwalokhu, eyayisebenzisa ubuciko bemilingo+ futhi imangaza isizwe saseSamariya, ithi yona ingumuntu omkhulu.+ 10  Bonke, kusukela komncane kunabo bonke kuya komdala kunabo bonke, babeyinaka futhi bethi: “Lo muntu ungaMandla kaNkulunkulu angase abizwe ngokuthi amaKhulu.” 11  Ngakho babeyinaka ngenxa yokuthi yayibamangaze isikhathi eside impela ngobuciko bayo bemilingo. 12  Kodwa lapho bekholwa nguFiliphu, owayememezela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu+ nezegama likaJesu Kristu, babhapathizwa, kokubili amadoda nabesifazane.+ 13  USimoni ngokwakhe naye waba yikholwa, futhi, ngemva kokubhapathizwa, wayenoFiliphu njalo;+ wamangala lapho ebona kwenzeka izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla. 14  Lapho abaphostoli eJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lamukele izwi likaNkulunkulu,+ bathumela kubo uPetru noJohane; 15  laba behla babathandazela ukuba bathole umoya ongcwele.+ 16  Ngoba wawungakehleli kumuntu kubo, kodwa babebhapathizwe egameni leNkosi uJesu+ kuphela. 17  Khona-ke bababeka izandla,+ bamukela umoya ongcwele. 18  Lapho uSimoni ebona ukuthi umoya unikezwa ngokubekwa izandla ngabaphostoli, wathembisa ukubanika imali,+ 19  wathi: “Nami nginikeni leli gunya, ukuze kuthi noma ubani engimbeka izandla amukele umoya ongcwele.” 20  Kodwa uPetru wathi kuye: “Kwangathi isiliva lakho lingashabalala kanye nawe, ngoba ucabange ukusithola ngemali isipho sesihle sikaNkulunkulu.+ 21  Awunangxenye nasabelo kule ndaba, ngoba inhliziyo yakho ayiqondile emehlweni kaNkulunkulu.+ 22  Ngakho-ke, phenduka kulobu bubi bakho, unxuse uJehova+ ukuba, uma kungenzeka, uthethelelwe leli cebo lenhliziyo yakho; 23  ngoba ngiyabona ukuthi uyinyongo enobuthi+ nesibopho sokungalungi.”+ 24  USimoni ephendula wathi: “Nginxuseleni+ nina kuJehova ukuba ngingehlelwa nangeyodwa kulezi zinto enizishilo.” 25  Ngakho-ke, lapho sebebunikeze ngokuphelele ubufakazi futhi bakhuluma izwi likaJehova, babuyela emuva eJerusalema, bamemezela izindaba ezinhle emizaneni eminingi yamaSamariya.+ 26  Nokho, ingelosi kaJehova+ yakhuluma noFiliphu, yathi: “Sukuma uye eningizimu endleleni eyehlayo isuka eJerusalema iya eGaza.” (Le ndlela isogwadule.) 27  Ngemva kwalokho wasukuma wahamba, futhi, bheka! umthenwa+ ongumTopiya,+ indoda esesikhundleni sokuphatha ngaphansi kukaKhandakhe indlovukazi yamaTopiya, futhi eyayiphezu kwayo yonke ingcebo yale ndlovukazi. Wayeye eJerusalema eyokhulekela,+ 28  kodwa wayesebuya futhi ehlezi enqoleni yakhe efunda ngokuzwakalayo umprofethi u-Isaya.+ 29  Ngakho umoya wathi+ kuFiliphu: “Sondela uzihlanganise nale nqola.” 30  UFiliphu wagijima eceleni futhi wamuzwa efunda ngokuzwakalayo u-Isaya umprofethi, wathi: “Empeleni, ingabe uyakwazi lokho okufundayo?” 31  Wathi: “Ngingakwazi kanjani nje nempela, ngaphandle kokuba othile angiqondise?” Wabe esencenga uFiliphu ukuba agibele ahlale naye. 32  Manje indima yemiBhalo ayeyifunda ngokuzwakalayo kwakuyile: “Njengemvu walethwa ekuhlatshweni, nanjengewundlu elingenazwi phambi komgundi walo, kanjalo akawuvuli umlomo wakhe.+ 33  Phakathi nokuthotshiswa kwakhe, isahlulelo sasuswa kuye.+ Ngubani oyolandisa imininingwane yesizukulwane sakhe? Ngoba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni.”+ 34  Umthenwa wathi kuFiliphu: “Ngiyakuncenga, Lo mprofethi ukusho mayelana nobani lokhu? Ngaye ngokwakhe noma ngomunye umuntu othile?” 35  UFiliphu wavula umlomo wakhe,+ futhi eqala ngalo mBhalo,+ wamemezela kuye izindaba ezinhle ngoJesu. 36  Manje njengoba behamba ngendlela, bafika emanzini, umthenwa wathi: “Bheka! Amanzi amaningi; yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe?”+ 37  —— 38  Ngemva kwalokho wayala ukuba inqola ime, bobabili behlela emanzini, bobabili uFiliphu nomthenwa; wambhapathiza. 39  Lapho sebekhuphukile emanzini, umoya kaJehova wammukisa masinyane uFiliphu,+ umthenwa akaphindange wambona futhi, ngoba waqhubeka nendlela yakhe ejabula. 40  Kodwa uFiliphu watholakala ese-Ashidodi, futhi wahamba kuleyo ndawo waqhubeka ememezela+ izindaba ezinhle kuyo yonke imizi waze wafika eKhesariya.+

Imibhalo yaphansi