IzEnzo 7:1-60

7  Kodwa umpristi ophakeme wathi: “Zinjalo yini lezi zinto?”  Yena wathi: “Madoda, bafowethu nawobaba, yizwani. UNkulunkulu wenkazimulo+ wabonakala kukhokho wethu u-Abrahama lapho eseMesophothamiya, ngaphambi kokuba ahlale eHarana,+  futhi wathi kuye, ‘Phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho uye ezweni engizokutshengisa lona.’+  Khona-ke waphuma ezweni lamaKhaledi wahlala eHarana. Ukusuka lapho, ngemva kokuba uyise esefile,+ uNkulunkulu wabangela ukuba ashintshe indawo yakhe yokuhlala eze kuleli zwe enihlala kulo manje.+  Kodwa nokho akamnikanga mpahla eyifa kulo, cha, ngisho nengangonyawo;+ kodwa wathembisa ukumnika lona libe ngelakhe,+ nenzalo yakhe+ ngemva kwakhe, ngesikhathi engakabi namntwana.+  Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wakhuluma ngalokhu, ukuthi inzalo yakhe yayizokuba abafokazi+ kwelinye izwe+ nokuthi abantu babezoyigqilaza futhi bayihluphe iminyaka engamakhulu amane.+  UNkulunkulu wathi, ‘Leso sizwe eyoba izigqila zaso ngiyosahlulela,+ futhi ngemva kwalezi zinto iyophuma inikele inkonzo engcwele kimi kule ndawo.’+  “Wamnika nesivumelwano sokusoka;+ kanjalo wazala u-Isaka+ futhi wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili,+ u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala izinhloko zemikhaya eziyishumi nambili.+  Izinhloko zemikhaya zaba nomhawu+ ngoJosefa zamthengisa eGibhithe.+ Kodwa uNkulunkulu wayenaye,+ 10  futhi wamkhulula kuzo zonke izinsizi zakhe wamnika umusa nokuhlakanipha emehlweni kaFaro inkosi yaseGibhithe. Wambeka ukuba abuse iGibhithe nayo yonke indlu yakhe.+ 11  Kodwa indlala yehlela kulo lonke iGibhithe neKhanani, yebo usizi olukhulu; futhi okhokho bethu babengakutholi ukudla.+ 12  Kodwa uJakobe wezwa ukuthi kwakukhona ukudla eGibhithe+ wayesethuma okhokho bethu okokuqala.+ 13  Kokwesibili abafowabo+ bamazi uJosefa; futhi umndeni wakubo kaJosefa wabonakala kuFaro.+ 14  Ngakho uJosefa wathumela wabiza uJakobe uyise nazo zonke izihlobo zakhe kuleyo ndawo,+ imiphefumulo engamashumi ayisikhombisa nanhlanu.+ 15  UJakobe wehlela eGibhithe.+ Washona;+ kanjalo nokhokho bethu,+ 16  futhi bathuthelwa eShekemi+ babekwa ethuneni+ u-Abrahama ayelithenge ngemali yesiliva kubantwana bakwaHamori eShekemi.+ 17  “Njengoba nje sisondela isikhathi sokugcwaliseka kwesithembiso uNkulunkulu ayesimemezele ku-Abrahama, isizwe sakhula futhi sanda ngokuphindiwe eGibhithe,+ 18  kwaze kwavela enye inkosi eGibhithe, eyayingamazi uJosefa.+ 19  Lena yasebenzisa ubuqili ohlangeni lwakithi,+ yaphoqa obaba ngokungafanele ukuba badele izinsana zabo, ukuze zingaphili.+ 20  UMose wazalwa+ ngaleso sikhathi, futhi wayemuhle ngokwaphezulu.+ Wanakekelwa izinyanga ezintathu kubo. 21  Kodwa lapho evezwa, indodakazi kaFaro yamthola futhi yamkhulisa njengendodana yayo.+ 22  Ngenxa yalokho uMose wafundiswa kukho konke ukuhlakanipha+ kwabaseGibhithe. Eqinisweni, wayenamandla ngamazwi+ nangezenzo zakhe. 23  “Manje lapho isikhathi sonyaka wakhe wamashumi amane sigcwaliseka, kwafika enhliziyweni yakhe ukuba ahlole abafowabo, abantwana bakwa-Israyeli.+ 24  Lapho ebona othile ephathwa kabi, wamvikela futhi waphindiselela lowo owayephathwa kabi ngokubulala owaseGibhithe.+ 25  Wayecabanga ukuthi abafowabo bayoqonda ukuthi uNkulunkulu wayebanika insindiso ngesandla sakhe,+ kodwa abazange bakuqonde lokho. 26  Ngosuku olulandelayo wabonakala kubo njengoba babelwa, wazama ukubahlanganisa ngokuthula,+ ethi, ‘Madoda, niyazalana. Kungani niphathana kabi na?’+ 27  Kodwa lowo owayephatha kabi umakhelwane wakhe wamkhaphela eceleni, ethi, ‘Ubani okumise umbusi nomahluleli phezu kwethu?+ 28  Ingabe ufuna ukungibulala ngendlela obulale ngayo owaseGibhithe izolo?’+ 29  Ngenxa yale nkulumo uMose wabaleka futhi waba umfokazi ezweni lakwaMidiyani,+ lapho azala khona amadodana amabili.+ 30  “Lapho iminyaka engamashumi amane iphelela, kwabonakala kuye ehlane laseNtabeni iSinayi ingelosi elangabini elivuthayo lesihlahla somunga.+ 31  Lapho uMose eyibona wamangala ngalo mbono.+ Kodwa njengoba esondela ukuba ahlole, kwafika izwi likaJehova lithi, 32  ‘NginguNkulunkulu wokhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe.’+ Ebanjwe ukuthuthumela, uMose akazange alokothe aqhubeke ehlola. 33  UJehova wathi kuye, ‘Khumula izimbadada ezinyaweni zakho, ngoba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele.+ 34  Ngokuqinisekile ngikubonile ukuphathwa kabi kwabantu bami abaseGibhithe,+ ngikuzwile ukububula kwabo+ futhi ngehlele ukubakhulula.+ Manje woza, ngizokuthuma eGibhithe.’+ 35  Lo Mose, abamphika, bethi, ‘Ubani okumise umbusi nomahluleli?’+ lo muntu uNkulunkulu wamthuma+ kokubili njengombusi nanjengomkhululi ngesandla sengelosi eyabonakala kuye esihlahleni somunga. 36  Lo muntu wabahola wabakhipha+ ngemva kokwenza izimangaliso nezibonakaliso eGibhithe+ nasoLwandle Olubomvu+ nasehlane iminyaka engamashumi amane.+ 37  “Yilo Mose owathi kubantwana bakwa-Israyeli, ‘UNkulunkulu uyonivusela phakathi kwabafowenu umprofethi onjengami.’+ 38  Nguye lowo+ owaba phakathi kwebandla+ ehlane ekanye nengelosi+ eyakhuluma kuye eNtabeni iSinayi futhi ekanye nokhokho bethu, futhi wamukela amazwi angcwele+ aphilayo ukuze aninike. 39  Okhokho bethu benqaba ukumlalela, kodwa bamkhaphela eceleni,+ babuyela eGibhithe+ ngezinhliziyo zabo, 40  bethi ku-Aroni, ‘Senzele onkulunkulu ukuba bahambe phambi kwethu. Ngoba lo Mose, owasihola wasikhipha ezweni laseGibhithe, asazi ukuthi kwenzekeni kuye.’+ 41  Ngakho ngalezo zinsuku+ benza ithole, banyusela lesi sithombe umhlatshelo futhi baqala ukuzijabulisa ngemisebenzi yezandla zabo.+ 42  Ngakho uNkulunkulu waphenduka wabayekela+ ekubeni banikele inkonzo engcwele ebuthweni lasezulwini, njengoba nje kulotshiwe encwadini yabaprofethi ukuthi,+ ‘Akumina enaninikela kuye izisulu nemihlatshelo iminyaka engamashumi amane ehlane, akunjalo nina ndlu ka-Israyeli?+ 43  Kodwa namukela itende likaMoloki+ nenkanyezi+ kankulunkulu uRefani, imifanekiso enayenza ukuze niyikhulekele. Ngenxa yalokho ngizonidingisela+ ngaphesheya kweBhabhiloni.’ 44  “Okhokho bethu babenetende lobufakazi ehlane, njengoba nje ayala lapho ekhuluma noMose ukuba alenze ngokomklamo ayewubonile.+ 45  Okhokho bethu abalizuza ngefa nabo balingenisa noJoshuwa+ ezweni lezizwe,+ uNkulunkulu azidudula phambi kokhokho bethu.+ Lahlala lapha kwaze kwaba izinsuku zikaDavide. 46  Wathola umusa+ emehlweni kaNkulunkulu futhi wacela ilungelo lokulungiselela uNkulunkulu kaJakobe indawo yokuhlala.+ 47  Nokho nguSolomoni owamakhela indlu.+ 48  Noma kunjalo, oPhezukonke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla;+ njengoba nje umprofethi esho, 49  ‘Izulu liyisihlalo sami sobukhosi,+ umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami.+ Luhlobo luni lwendlu eniyongakhela yona? kusho uJehova. Noma, iyiphi indawo engiyophumula kuyo na?+ 50  Yisandla sami esenza zonke lezi zinto, akunjalo?’+ 51  “Madoda ayizijaka nangasokile ezinhliziyweni+ nasezindlebeni, ngaso sonke isikhathi nimelana nomoya ongcwele; njengoba kwenza okhokho benu, nani nenza kanjalo.+ 52  Yimuphi kubaprofethi okhokho benu abangazange bamshushise?+ Yebo, bababulala+ labo abamemezela kusengaphambili ukuza koLungileyo,+ nina eseningabakhapheli+ nababulali bakhe manje, 53  nina enawamukela uMthetho njengoba wawudluliselwa yizingelosi+ kodwa eningawugcinanga.” 54  Nokho, lapho bezwa lezi zinto bahlabeka ezinhliziyweni+ futhi baqala ukumququdela+ amazinyo. 55  Kodwa yena, egcwele umoya ongcwele, wagqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu, noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu,+ 56  wathi: “Bhekani! Ngibona amazulu evulekile+ neNdodana yomuntu+ imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.”+ 57  Khona-ke bakhamuluka ngalo lonke izwi babeka izandla ezindlebeni zabo,+ bamthelekela kanye kanye. 58  Ngemva kokumkhiphela ngaphandle komuzi,+ baqala ukumjikijela ngamatshe.+ Ofakazi+ babeka izingubo zabo zangaphandle phansi ezinyaweni zensizwa okuthiwa uSawulu.+ 59  Baqhubeka bejikijela uStefanu ngamatshe njengoba enxusa ethi: “Nkosi Jesu, yamukela umoya wami.”+ 60  Khona-ke, eguqa ngamadolo, wakhamuluka ngezwi elinamandla wathi: “Jehova, ungababaleli lesi sono.”+ Ngemva kokusho lokhu wafa.

Imibhalo yaphansi