Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzEnzo 4:1-37

4  Manje lapho laba ababili besakhuluma nabantu, abapristi abakhulu nenduna yethempeli+ nabaSadusi+ beza kubo,  becasukile ngoba befundisa abantu futhi bememezela ngokukhanyayo ukuvuka kwelabafileyo ngokuqondene noJesu;+  bababamba babavalela kwaze kwaba usuku olulandelayo,+ ngoba kwase kuhlwile kakade.  Nokho, abaningi kulabo ababelalele inkulumo bakholwa,+ futhi inani lamadoda lalicishe libe yizinkulungwane eziyisihlanu.+  Ngosuku olulandelayo kwabuthana eJerusalema ababusi babo namadoda amadala nababhali+  (no-Anase+ umpristi omkhulu noKayafase+ noJohane no-Aleksandru nazo zonke izihlobo zompristi omkhulu),  babamisa phakathi kwabo babuza: “Nikwenze ngamaphi amandla noma ngegama likabani lokhu na?”+  Khona-ke uPetru, egcwele umoya ongcwele,+ wathi kubo: “Babusi babantu namadoda amadala,  uma namuhla siphenywa, ngenxa yesenzo esihle endodeni egulayo,+ ngokuqondene nokuthi ubani lowo le ndoda eyenziwe yaphila ngaye, 10  makwazeke kini nonke nakubo bonke abantu bakwa-Israyeli, ukuthi ngegama likaJesu Kristu umNazaretha,+ enambethela+ kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo,+ kungaye le ndoda imi lapha phambi kwenu iphilile. 11  Lo ‘uyitshe nina bakhi enaliphatha njengelingento yalutho eseliyinhloko yegumbi.’+ 12  Ngaphezu kwalokho, ayikho insindiso kunoma ubani omunye, ngoba alikho elinye igama+ phansi kwezulu elinikwe ukuba libe phakathi kwabantu okumelwe sisindiswe ngalo.”+ 13  Lapho bebona ukungagunci kukaPetru noJohane, futhi beqonda ukuthi bangabantu abangafundile nabavamile,+ bamangala. Babona ukuthi babenoJesu;+ 14  futhi njengoba bebheke indoda eyayelashiwe imi nabo,+ ababanga nalutho abangaphikisa ngalo.+ 15  Ngakho babayala ukuba baphumele ngaphandle kwehholo leSanhedrini, babonisana, 16  bethi: “Sizokwenzani ngalaba bantu?+ Ngoba, ngempela, kwenzeke isibonakaliso esiphawulekayo ngabo, esibonakalayo kubo bonke abakhileyo eJerusalema;+ futhi asikwazi ukusiphika. 17  Noma kunjalo, ukuze singasakazeki ngokuqhubekayo phakathi kwabantu, masibatshele ngokubasongela ukuba bangabe besakhuluma neze ngaleli gama kunoma yimuphi umuntu.”+ 18  Ngemva kwalokho bababiza babayala ukuba bangakhulumi ndawo noma bafundise ngegama likaJesu. 19  Kodwa bephendula oPetru noJohane bathi kubo: “Ukuthi kulungile yini emehlweni kaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, yahlulelani nina. 20  Kodwa thina, ngeke siyeke ukukhuluma ngezinto esizibonile nesizizwile.”+ 21  Ngakho, lapho sebephinde babasongela, babakhulula, njengoba bengatholanga sizathu abangabajezisela sona nangenxa yabantu,+ ngoba bonke babekhazimulisa uNkulunkulu ngalokho okwakwenzekile; 22  ngoba indoda okwakwenzeke kuyo lesi sibonakaliso sokuphulukisa yayineminyaka engaphezu kwamashumi amane ubudala. 23  Ngemva kokukhululwa baya kubantu bakubo+ babika lokho abapristi abakhulu namadoda amadala ababekushilo kubo. 24  Lapho bezwa lokhu baphakamisela amazwi abo kuNkulunkulu+ nganhliziyonye bathi: “Nkosi Engumbusi,+ nguWe owenza izulu nomhlaba nolwandle nazo zonke izinto ezikukho,+ 25  nguwe futhi ngomoya ongcwele owasho ngomlomo kakhokho wethu uDavide,+ inceku yakho, wathi, ‘Kungani izizwe zixokozela nabantu bezindla ngezinto eziyize na?+ 26  Amakhosi omhlaba ema nababusi babuthana ngobunye bemelene noJehova nogcotshiwe wakhe.’+ 27  Noma kunjalo, bobabili uHerode noPontiyu Pilatu+ kanye nabantu bezizwe nabantu bakwa-Israyeli babuthana ngokoqobo kulo muzi bemelene nenceku yakho engcwele+ uJesu, owayigcoba,+ 28  ukuze benze lokho isandla nenjongo yakho okwakukumise kusengaphambili ukuba kwenzeke.+ 29  Manje, Jehova, naka izinsongo zabo,+ unike izinceku zakho ukuba ziqhubeke zikhuluma izwi lakho ngaso sonke isibindi,+ 30  ube welula isandla sakho ngenjongo yokuphulukisa futhi kube kwenzeka izibonakaliso nezimangaliso+ egameni+ lenceku yakho engcwele+ uJesu.” 31  Lapho sebenxusile, indawo ababebuthene kuyo yanyakaza;+ bonke ngothi lwabo bagcwala umoya ongcwele,+ bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi.+ 32  Ngaphezu kwalokho, uquqaba lwalabo ababeye bakholwa lwalunhliziyonye futhi lumphefumulo munye,+ akekho ngisho noyedwa owayethi noma iyiphi yezinto ayenazo yayingeyakhe yedwa; kodwa zonke izinto babezihlanganyela.+ 33  Futhi, ngamandla amakhulu abaphostoli baqhubeka benikeza ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu;+ futhi umusa ongafanelwe wawuphezu kwabo bonke ngesilinganiso esikhulu. 34  Eqinisweni, akekho owayeswele phakathi kwabo;+ ngoba bonke ababengabanini bamasimu noma bezindlu babekuthengisa futhi balethe abakuzuzile ngezinto ezithengisiwe 35  bakubeke ezinyaweni zabaphostoli.+ Kwakube sekwabelwa+ lowo nalowo ngokwesidingo sakhe. 36  Ngakho uJosefa, owanikwa ngabaphostoli isibongo esithi Barnaba,+ esisho ukuthi, uma sihunyushwa, iNdodana Yenduduzo, umLevi, owokuzalwa eKhupro, 37  owayenesiqephu sendawo, wasithengisa futhi waletha imali wayibeka ezinyaweni zabaphostoli.+

Imibhalo yaphansi