Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzEnzo 3:1-26

3  Manje uPetru noJohane babekhuphukela ethempelini ngehora lokuthandaza, ihora lesishiyagalolunye,+  futhi kwakuthwelwe indoda ethile eyayilunyonga kusukela esibelethweni sikanina,+ nsuku zonke beyibeka eduze komnyango wethempeli owawubizwa ngokuthi oMuhle,+ ukuze icele izipho zesihe kulabo abangena ethempelini.+  Lapho ibona uPetru noJohane sebezongena ethempelini yacela izipho zesihe.+  Kodwa uPetru, kanye noJohane, bayigqolozela+ bathi: “Sibheke.”  Ngakho yagxilisa ukunaka kwayo kubo, ilindele ukuthola okuthile kubo.  Nokho, uPetru wathi: “Isiliva negolide anginakho, kodwa lokho enginakho yilokho engikunika khona:+ Egameni likaJesu Kristu umNazaretha,+ hamba!”+  Ngemva kwalokho wayibamba ngesandla sokunene+ wayiphakamisa. Ngaso leso sikhathi amathe ezinyawo zayo namathambo amaqakala ayo aqina;+  futhi, igxuma,+ yasukuma yahamba, yangena nabo ethempelini,+ ihamba futhi igxumagxuma idumisa uNkulunkulu.  Bonke abantu+ bayibona ihamba idumisa uNkulunkulu. 10  Ngaphezu kwalokho, bayibona ukuthi yile ndoda eyayivame ukuhlala icele izipho zesihe eSangweni Elihle+ lethempeli, futhi bagcwala ukumangala nenjabulo+ ngenxa yalokho okwakwenzeke kuyo. 11  Nokho, njengoba le ndoda inamathele kuPetru noJohane, bonke abantu bagijimela kubo kanyekanye kulokho okwakubizwa ngokuthi umpheme kaSolomoni,+ bemangele. 12  Lapho uPetru ekubona lokhu, wathi kulabo bantu: “Madoda akwa-Israyeli, kungani nimangala ngalokhu, noma kungani nisigqolozele njengokungathi siyenze yahamba ngamandla ethu noma ngokuzinikela kwethu kuNkulunkulu?+ 13  UNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe,+ uNkulunkulu wokhokho bethu, uyikhazimulisile+ iNceku yakhe,+ uJesu, leyo nina, enayinikela+ futhi nayiphika phambi kukaPilatu, lapho esenqume ukuyikhulula.+ 14  Yebo, namphika lowo ongcwele nolungileyo,+ futhi nacela umuntu, umbulali,+ ukuba ninikwe yena ngesihle, 15  kodwa nabulala uMmeli Oyinhloko wokuphila.+ Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, okuyiqiniso esingofakazi+ balo thina. 16  Ngenxa yalokho igama lakhe liyiqinisile le ndoda eniyibonayo neniyaziyo, ngokholo lwethu egameni lakhe, ukholo olutholakala ngaye luniké le ndoda lokhu kululama okuphelele emehlweni enu nonke. 17  Manje, bafowethu, ngiyazi ukuthi nenza ngokungazi,+ njengoba nje kwenza nababusi benu.+ 18  Kodwa ngale ndlela uNkulunkulu ugcwalisé izinto azazisa kusengaphambili ngomlomo wabo bonke abaprofethi, ukuthi uKristu wakhe wayeyohlupheka.+ 19  “Ngakho-ke, phendukani+ futhi niguquke+ ukuze kusulwe+ izono zenu, ukuze izinkathi zokuqabuleka+ zifike zivela ebusweni bukaJehova 20  nokuba anithumelele uKristu enamiselwa yena, uJesu, 21  lowo izulu, okumelwe limgcine kulo+ ngempela, kuze kube yizikhathi zokubuyiselwa+ kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele+ besikhathi sasendulo. 22  Eqinisweni, uMose wathi, ‘UJehova uNkulunkulu uyonivusela phakathi kwabafowenu umprofethi onjengami.+ Kumelwe nimlalele kuzo zonke izinto azikhulumayo kini.+ 23  Ngempela, noma imuphi umphefumulo ongamlaleli lowo mProfethi uyobhujiswa ngokuphelele phakathi kwabantu.’+ 24  Futhi bonke abaprofethi, eqinisweni, kusukela kuSamuweli kuqhubeke kanye nalabo abalandela, bonke labo abakhulumile, nabo bazimemezele ngokukhanyayo lezi zinsuku.+ 25  Ningamadodana+ abaprofethi nawesivumelwano uNkulunkulu asenza nokhokho benu, ethi ku-Abrahama, ‘Yonke imindeni yomhlaba iyobusiswa ngenzalo yakho.’+ 26  Ngemva kokuvusa iNceku yakhe, uNkulunkulu wayithumela kini kuqala+ ukuba inibusise ngokwenza ukuba yilowo nalowo afulathele izenzo zakhe ezimbi.”

Imibhalo yaphansi