Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzEnzo 23:1-35

23  Egqolozele iSanhedrini, uPawulu wathi: “Madoda, bafowethu, ngiye ngaziphatha ngonembeza omsulwa+ ngokuphelele phambi kukaNkulunkulu kuze kube yilolu suku.”  Khona-ke umpristi ophakeme u-Ananiya wayala labo ababemi ngakuye ukuba bamshaye+ emlonyeni.  UPawulu wathi kuye: “UNkulunkulu uzokushaya, wena ludonga olucakiwe.+ Ingabe uhlalele ukungahlulela ngokuvumelana noMthetho+ ngesikhathi esifanayo weqa uMthetho,+ ngokuyala ukuba ngishaywe?”  Labo ababemi lapho bathi: “Uthuka umpristi ophakeme kaNkulunkulu?”  UPawulu wathi: “Bafowethu, bengingazi ukuthi ngumpristi ophakeme. Ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘Ungakhulumi kabi ngombusi wabantu bakini.’”+  Manje lapho uPawulu eqaphela ukuthi enye ingxenye yayingabaSadusi+ kodwa enye ingabaFarisi, wamemeza kuyiSanhedrini wathi: “Madoda, bafowethu, ngingumFarisi,+ indodana yabaFarisi. Ngahlulelwa ngenxa yethemba lovuko+ lwabafileyo.”+  Ngenxa yokusho lokhu, kwavela ukungezwani+ phakathi kwabaFarisi nabaSadusi, uquqaba lwaqhekeka.  Ngoba abaSadusi+ bathi akukho luvuko+ nangelosi namoya, kodwa abaFarisi bakuvuma konke obala.  Ngakho kwaba khona ukuklabalasa okukhulu,+ futhi abanye kubabhali beqembu labaFarisi basukuma baphikisa ngolaka, bethi: “Asitholi lutho olubi kulo muntu;+ kodwa uma umoya noma ingelosi yakhuluma naye,+—.” 10  Manje lapho ukungezwani kuba kukhulu, umlawuli wamabutho wesaba ukuthi babezomdwengula uPawulu abe yizicucu, wayala ibutho lamasosha+ ukuba lehle limhlwithe phakathi kwabo limngenise ekamu lamasosha.+ 11  Kodwa ngobusuku obulandelayo iNkosi yema ngakuye+ yathi: “Yiba nesibindi!+ Ngoba njengoba ubufakaza ngokungashwampuluzi+ ngezinto eziphathelene nami eJerusalema, kanjalo kumelwe ufakaze futhi naseRoma.”+ 12  Lapho kusa, amaJuda akha uzungu+ futhi azibopha ngesiqalekiso,+ ethi ngeke adle noma aphuze aze ambulale uPawulu.+ 13  Ayengaphezu kwamashumi amane amadoda akha lolu zungu oluboshwe ngesifungo; 14  futhi aya kubapristi abakhulu+ nasemadodeni amadala athi: “Sizibophé nokuzibopha ngesiqalekiso ukuba singakudli ukudla size simbulale uPawulu. 15  Ngakho-ke, nina kanye neSanhedrini caciselani umlawuli wamabutho ukuthi kungani kufanele amehlisele kini, njengokungathi nihlose ukuthola lonke iqiniso ngezindaba ezimhilelayo.+ Kodwa ngaphambi kokuba asondele sizobe sesikulungele ukumbulala.”+ 16  Nokho, umshana kaPawulu wezwa ngokuqamekela kwabo,+ weza wangena ekamu lamasosha wabikela uPawulu. 17  Ngakho uPawulu wabiza esinye sezikhulu zebutho wathi: “Yisa le nsizwa kumlawuli wamabutho, ngoba inokuthile efuna ukumbikela kona.” 18  Ngakho-ke lo muntu wayithatha wayiyisa kumlawuli wamabutho wathi: “Isiboshwa esinguPawulu singibizile sangicela ukuba ngilethe le nsizwa kuwe, ngoba inokuthile efuna ukukutshela kona.” 19  Umlawuli wamabutho wayibamba+ ngesandla wayoyibuza ngasese: “Yini le ofuna ukungibikela yona?” 20  Yathi: “AmaJuda avumelene ngokuba akucele wehlisele uPawulu kuyiSanhedrini kusasa njengokungathi ahlose ukuzwa lonke iqiniso ngaye.+ 21  Ngaphezu kwakho konke, ungawavumeli ukuba akuthonye, ngoba amadoda angaphezu kwamashumi amane kuwo amqamekele,+ futhi azibophe ngesiqalekiso ukuba angadli futhi angaphuzi engakambulali;+ futhi asemi ngomumo manje, alindele isithembiso esivela kuwe.” 22  Ngakho umlawuli wamabutho wayidedela le nsizwa ngemva kokuyiyala ethi: “Ungatsheli muntu ukuthi ungivezele lezi zinto.” 23  Wabiza ababili ezikhulwini zebutho wathi kubo: “Lungisani amasosha angamakhulu amabili ukuba amashe aze afike eKhesariya, kanye nezinkweli zamahhashi ezingamashumi ayisikhombisa nabemikhonto abangamakhulu amabili ngehora lesithathu lobusuku. 24  Lungisani izilwane ezithwalayo ukuze nigibelise uPawulu nimyise kuFeliksi umbusi ngokuphepha.” 25  Waloba incwadi emi kanje: 26  “UKlawudiyu Lisiya kumhlonishwa, uMbusi uFeliksi:+ Ngiyabingelela! 27  Le ndoda yabanjwa ngamaJuda futhi ayesezoyibulala, kodwa ngafika ngokushesha nebutho lamasosha ngayophula,+ ngoba ngezwa ukuthi ingumRoma.+ 28  Njengoba ngangifisa ukuthola ukuthi kungani ayeyimangalela, ngayehlisela kuyiSanhedrini+ yawo. 29  Ngayithola ibekwa icala ngezindaba zoMthetho wawo,+ kodwa ingamangalelwa nangento eyodwa eyenza ifanelwe ukufa noma izibopho.+ 30  Kodwa ngenxa yokuthi kuye kwambulwa kimi ugobe+ olwenzelwe le ndoda, ngiyithumela kuwe njengamanje, futhi ngiyala labo abayimangalele ukuba bakhulume ngokumelene nayo phambi kwakho.”+ 31  Ngakho-ke amasosha+ amthatha uPawulu njengoba ayeyaliwe amyisa e-Antipatheri ebusuku. 32  Ngosuku olulandelayo avumela izinkweli zamahhashi ukuba ziqhubekele phambili naye, wona abuyela ekamu lamasosha. 33  Izinkweli zamahhashi zangena eKhesariya+ zanikeza umbusi incwadi zase zethula noPawulu kuye. 34  Wayifunda, wabuza ukuthi uvela kusiphi isifundazwe, wathola+ ukuthi ungowaseKhilikhiya.+ 35  “Ngizokunika ithuba lokuba ukhulume konke,” esho, “lapho abakumangalele nabo sebefikile.”+ Wayala ukuba agcinwe eqashelwe esigodlweni sikaHerode.

Imibhalo yaphansi