Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzEnzo 22:1-30

22  “Madoda, bafowethu+ nawobaba, yizwani ukuziphendulela kwami+ kini manje.”  (Nokho, lapho bezwa ukuthi ukhuluma nabo ngolimi lwesiHebheru,+ bathula nangokwengeziwe, wathi:)  “Mina ngingumJuda,+ owazalelwa eTarsu laseKhilikhiya,+ kodwa owafundiswa kulo muzi ezinyaweni zikaGamaliyeli,+ owafundiswa ngendlela eqinile+ yoMthetho wokhokho, ngishisekela+ uNkulunkulu njengoba nje nani nonke ninjalo namuhla.  Ngayishushisa le Ndlela kwaze kwaba sekufeni,+ ngibopha futhi nginikela amadoda nabesifazane ematilongweni,+  njengoba umpristi ophakeme nawo wonke umkhandlu wamadoda amadala+ bengangifakazela. Ngathola kubo nezincwadi+ eziya kubafowethu eDamaseku, futhi ngangisendleleni ngenjongo yokuba nalabo ababelapho ngibalethe eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe.  “Kodwa lapho ngihamba futhi ngisondela eDamaseku, cishe emini bebade, ngokungazelelwe kwabaneka nxazonke ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini,+  ngawela phansi futhi ngezwa izwi lithi kimi, ‘Sawulu, Sawulu, ungishushiselani na?’+  Ngaphendula ngathi, ‘Ungubani, Nkosi?’ Yathi kimi, ‘NginguJesu umNazaretha, omshushisayo.’+  Amadoda ayenami+ akubona ngempela ukukhanya, kodwa awalizwanga izwi lalowo owayekhuluma nami.+ 10  Khona-ke ngathi, ‘Kufanele ngenzeni,+ Nkosi?’ INkosi yathi kimi, ‘Vuka, uye eDamaseku, futhi lapho uzotshelwa ngakho konke omiselwe ukukwenza.’+ 11  Kodwa njengoba ngangingaboni lutho ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngafika eDamaseku, ngiholwa yilabo ababenami.+ 12  “Manje u-Ananiya, indoda ethile enenhlonipho ngokuvumelana noMthetho, ekhulunyelwa kahle+ yiwo wonke amaJuda ahlala lapho, 13  weza kimi, futhi emi ngakimi, wathi kimi, ‘Sawulu, mfowethu, phinda ubone futhi!’+ Ngaphakamisela amehlo ami kuye ngalo kanye lelo hora. 14  Wathi, ‘UNkulunkulu wokhokho bethu+ ukukhethile+ ukuba wazi intando yakhe, ubone+ oLungileyo+ futhi uzwe izwi lomlomo wakhe,+ 15  ngoba uzoba ngufakazi wakhe, kubo bonke abantu, wezinto ozibonile nozizwile.+ 16  Manje ulibalelani? Vuka, ubhapathizwe,+ uhlanze+ izono zakho ngokubiza igama lakhe.’+ 17  “Kodwa lapho sengibuyele eJerusalema+ futhi ngithandaza ethempelini, ngathathwa isihlwathi+ 18  ngambona ethi kimi, ‘Shesha uphume eJerusalema masinyane, ngoba ngeke babuvume+ ubufakazi bakho ngami.’ 19  Ngathi, ‘Nkosi, bona ngokwabo bazi kahle ukuthi ngangibafaka etilongweni+ futhi ngibabhambabula emasinagogeni ngamasinagoge labo abakholwa nguwe;+ 20  futhi lapho igazi likaStefanu+ ufakazi wakho lichithwa, mina ngokwami ngangimi eduze ngikwamukela+ lokho futhi ngiqaphe izingubo zangaphandle zalabo ababembulala.’ 21  Nokho wathi kimi, ‘Hamba, ngoba ngizokuthuma ezizweni ezikude.’”+ 22  Baqhubeka bemlalele kwaze kwaba kuleli zwi, futhi baphakamisa amazwi abo, bathi: “Umuntu onjena makasuswe emhlabeni, ngoba kwakungafanele aphile!”+ 23  Ngenxa yokuthi babememeza bephonsa izingubo zabo zangaphandle ngapha nangapha futhi bephonsa uthuli emoyeni,+ 24  umlawuli wamabutho wayala ukuba angeniswe ekamu lamasosha, wathi kufanele aphenywe ngokubhaxabulwa, ukuze azi ngokugcwele ukuthi kungasizathu sini bememeza+ ngale ndlela ngaye. 25  Kodwa lapho sebemelulile ngenjongo yokumbhaxabula, uPawulu wathi esikhulwini sebutho esasimi lapho: “Ingabe kungokomthetho ukuba nibhaxabule umuntu ongumRoma+ engalahlwanga yicala?” 26  Lapho isikhulu sebutho sizwa lokhu, saya kumlawuli wamabutho sabika, sathi: “Uhlose ukwenzani? Phela, lo muntu ungumRoma.” 27  Ngakho umlawuli wamabutho wasondela wathi kuye: “Ngitshele, UngumRoma yini wena?”+ Wathi: “Yebo.” 28  Umlawuli wamabutho waphendula: “Ngawathenga ngemali enkulu la malungelo okuba yisakhamuzi.” UPawulu wathi: “Mina-ke ngazalelwa+ kuwo.” 29  Ngakho-ke, amadoda ayesathi ayamphenya ngokumhlupha asuka masinyane kuye; futhi umlawuli wamabutho wafikelwa ukwesaba lapho ethola ukuthi wayengumRoma+ nangokuthi wayembophile. 30  Ngakho, ngosuku olulandelayo, njengoba ayefisa ukwazi ngokuqinisekile ukuthi kungani ngempela amaJuda ayembeka icala, wamthukulula futhi wayala abapristi abakhulu nayo yonke iSanhedrini ukuba bahlangane. Wamehlisa uPawulu wammisa phakathi kwabo.+

Imibhalo yaphansi