IzEnzo 18:1-28

18  Ngemva kwalezi zinto wamuka e-Athene wafika eKorinte.  Wathola umJuda othile ogama lakhe lingu-Akhwila,+ ongowokuzalwa ePhontu, owayesanda kufika evela e-Italiya,+ noPrisila umkakhe, ngenxa yokuthi uKlawudiyu+ wayeyale wonke amaJuda ukuba amuke eRoma. Ngakho waya kubo  futhi ngenxa yokuthi babenza umsebenzi ofanayo, wahlala emzini wabo, basebenza,+ umsebenzi wabo kwakuwukwenza amatende.  Nokho, wayenikeza inkulumo esinagogeni+ masabatha onke futhi ethonya amaJuda namaGreki.  Manje, lapho bobabili uSila+ noThimothewu+ befika bevela eMakedoniya, uPawulu waba matasa kakhulu ngezwi, efakaza kumaJuda ukuze abonise ukuthi uJesu unguKristu.+  Kodwa ngemva kokuqhubeka emphikisa futhi ehlambalaza,+ wathuntutha izingubo+ zakhe wathi kuwo: “Igazi+ lenu malibe phezu kwamakhanda enu. Ngimsulwa.+ Kusukela manje kuqhubeke ngizoya kubantu bezizwe.”+  Ngakho wasuka lapho wangena endlini yomuntu ogama lakhe linguThithiyu Justu, umkhulekeli kaNkulunkulu, ondlu yakhe yayiseceleni kwesinagoge.  Kodwa uKrispu+ isikhulu esengamele sesinagoge wakholwa yiNkosi, nendlu yakhe yonke yakholwa. Abaningi kwabaseKorinte abezwa, bakholwa futhi babhapathizwa.  Ngaphezu kwalokho, ebusuku iNkosi yafika kuPawulu+ ngombono yathi: “Ungesabi, kodwa qhubeka ukhuluma, ungathuli, 10  ngoba nginawe+ futhi akekho umuntu ozokuhlasela akulimaze; ngoba nginabantu abaningi kulo muzi.” 11  Ngakho wahlala lapho unyaka nezinyanga eziyisithupha, efundisa izwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. 12  Manje ngesikhathi uGaliyu engumphathi-sifundazwe+ wase-Akhaya, amaJuda avukela uPawulu nganhliziyonye futhi amyisa esihlalweni sokwahlulela,+ 13  ethi: “Lo muntu uholela+ abantu kwenye inkolo ekukhulekeleni uNkulunkulu, okuyinto ephambene nomthetho.” 14  Kodwa lapho uPawulu esezovula umlomo wakhe, uGaliyu wathi kumaJuda: “Ukube, ngempela, bekuwububi obuthile noma isenzo esibi sobugebengu, maJuda, bengiyonibekezelela kufanele. 15  Kodwa uma kuyizimpikiswano ngenkulumo namagama+ nomthetho+ phakathi kwenu, ziboneleni nina ngokwenu. Angifisi ukuba umahluleli walezi zinto.” 16  Ngemva kwalokho wawaxosha esihlalweni sokwahlulela. 17  Ngakho wonke abamba uSostene+ isikhulu esengamele sesinagoge amshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. Kodwa uGaliyu akazikhathazanga nhlobo ngalezi zinto. 18  Nokho, ngemva kokuhlala izinsuku eziningana, uPawulu wavalelisa kubazalwane wayesehamba ngomkhumbi waya eSiriya, benaye oPrisila no-Akhwila, wayegunde izinwele zakhe zaba mfushane+ eKenikreya,+ ngoba wayenze isifungo. 19  Ngakho bafika e-Efesu, wabashiya lapho; kodwa yena wangena esinagogeni+ wabonisana namaJuda. 20  Nakuba ayelokhu emcela ukuba ahlale isikhathi esijana, akavumanga, 21  kodwa wavalelisa,+ wathi kuwo: “Ngiyophinde ngibuyele kini, uma uJehova ethanda.”+ Wathatha uhambo lwasolwandle esuka e-Efesu 22  wehlela eKhesariya. Wakhuphuka wabingelela ibandla, wehlela e-Antiyokiya. 23  Lapho esedlulise isikhathi esithile lapho wamuka waya ezindaweni ngezindawo edabula elaseGalathiya+ neFrigiya,+ eqinisa+ bonke abafundi. 24  Manje umJuda othile ogama lakhe lingu-Apholo,+ ongowokuzalwa e-Aleksandriya, indoda eqephuzayo, wafika e-Efesu; futhi wayenolwazi oluhle lwemiBhalo.+ 25  Lo muntu wayefundiswe ngomlomo indlela kaJehova, futhi njengoba ayevutha emoyeni,+ wakhuluma futhi wafundisa ngokuqondile ngezinto eziphathelene noJesu, kodwa ejwayelene nobhapathizo+ lukaJohane kuphela. 26  Lo muntu wakhuluma ngesibindi esinagogeni. Lapho oPrisila no-Akhwila+ bemuzwa, bamfaka phakathi kwabo base bemchazela indlela kaNkulunkulu ngokuqonde ngokwengeziwe. 27  Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi wayefisa ukuwelela e-Akhaya, abazalwane balobela abafundi, bebanxusa ukuba bamamukele ngomusa. Ngakho lapho efika khona, wabasiza+ kakhulu labo ababekholwe ngenxa yomusa ongafanelwe [kaNkulunkulu];+ 28  ngoba wabonisa ngokuphelele ukuthi amaJuda ayenephutha, kuyilapho ebonisa ngemiBhalo+ ukuthi uJesu unguKristu.+

Imibhalo yaphansi