Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzEnzo 15:1-41

15  Abantu abathile behla bevela eJudiya+ futhi baqala ukufundisa abazalwane bethi: “Ngaphandle kokuba nisokwe+ ngokwesiko likaMose,+ ngeke nisindiswe.”  Kodwa lapho sekuvele ukungezwani nokuphikisana okukhulu phakathi kwabo noPawulu noBarnaba, bahlela ukuba uPawulu noBarnaba nabanye kubo bakhuphukele kubaphostoli namadoda amadala eJerusalema+ ngokuqondene nalokhu kuphikisana.  Ngakho, ngemva kokuphelezelwa kancane yibandla,+ la madoda aqhubeka nendlela yawo edabula iFenike neSamariya, elandisa ngokuningiliziwe ukuguquka kwabantu bezizwe,+ futhi babangela ukujabula okukhulu+ kubazalwane.  Lapho efika eJerusalema amukelwa ngomusa+ yibandla nabaphostoli namadoda amadala, futhi alandisa izinto eziningi uNkulunkulu ayezenze ngawo.+  Nokho, abanye kulabo behlelo labaFarisi ababeye bakholwa, basukuma bathi: “Kudingekile ukubasoka+ nokubayala ukuba bagcine umthetho kaMose.”+  Abaphostoli namadoda amadala bahlangana ukuze bayihlole le ndaba.+  Lapho sekuvele ukuphikisana+ okukhulu, uPetru wasukuma wathi kubo: “Madoda, bafowethu, nazi kahle ukuthi kusukela ezinsukwini zakuqala uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu ukuba abantu bezizwe balizwe ngomlomo wami izwi lezindaba ezinhle, bakholwe;+  futhi uNkulunkulu, owazi inhliziyo,+ wafakaza ngokubanika umoya ongcwele,+ njengoba nje enza nakithi.  Akenzanga mahluko nhlobo phakathi kwethu nabo,+ kodwa wahlanza izinhliziyo zabo ngokholo.+ 10  Ngakho-ke, manje kungani nivivinya uNkulunkulu ngokuthwesa abafundi ijoka+ okhokho bethu kanye nathi esingakwazanga ukulithwala na?+ 11  Kunalokho, nathi sithemba ukuthi siyosindiswa ngomusa ongafanelwe+ weNkosi uJesu ngendlela efanayo nalabo bantu.”+ 12  Khona-ke lonke uquqaba lwathula, lwaqala ukulalela uBarnaba noPawulu belandisa izibonakaliso nezimangaliso eziningi uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwezizwe.+ 13  Ngemva kokuba sebeyekile ukukhuluma, uJakobe waphendula, wathi: “Madoda, bafowethu, ngizweni.+ 14  USimeyoni+ useyilandise ngokuphelele indlela uNkulunkulu anaka ngayo izizwe ngokokuqala ukuze athathe kuzo isizwe segama lakhe.+ 15  Futhi amazwi abaProfethi ayavumelana nalokhu, njengoba nje kulotshiwe, 16  ‘Ngemva kwalezi zinto ngiyobuya futhi ngilakhe kabusha idokodo likaDavide eliwele phansi; futhi ngiyowakha kabusha amanxiwa alo ngiphinde ngilimise,+ 17  ukuze labo abasele kubantu bamfune ngobuqotho uJehova, kanye nabantu bazo zonke izizwe, abantu ababizwa ngegama lami, kusho uJehova, owenza lezi zinto,+ 18  ezaziwa kusukela kudala.’+ 19  Ngakho isinqumo sami siwukuthi singabakhathazi labo abavela ezizweni abaphendukela kuNkulunkulu,+ 20  kodwa sibalobele ukuba badede ezintweni ezingcoliswe izithombe+ nasebufebeni+ nakokuklinyiwe+ nasegazini.+ 21  Ngoba kusukela ezikhathini zasendulo emzini ngomuzi kuye kwaba nalabo abashumayela ngoMose, ngoba ufundwa emasinagogeni ngawo wonke amasabatha.”+ 22  Abaphostoli namadoda amadala kanye nalo lonke ibandla babe sebebona kukuhle ukuthuma amadoda akhethiwe phakathi kwabo ukuba aye e-Antiyokiya kanye noPawulu noBarnaba, okuyilawa, uJuda owayebizwa ngokuthi uBarsaba+ noSila, amadoda aholayo phakathi kwabazalwane; 23  futhi baloba ngesandla sabo ukuthi: “Abaphostoli namadoda amadala, abafowenu, kubafowethu e-Antiyokiya+ naseSiriya naseKhilikhiya+ abavela ezizweni: Siyanibingelela! 24  Njengoba siye sezwa ukuthi abanye phakathi kwethu banihlupha ngezinkulumo,+ bezama ukuphambukisa imiphefumulo yenu, nakuba bengayalezwanga yithi,+ 25  sivumelane ngazwi-linye+ futhi sakubona kukuhle ukukhetha amadoda, siwathumele kini kanye nabathandekayo bethu, uBarnaba noPawulu,+ 26  abantu abaye banikela imiphefumulo yabo ngenxa yegama leNkosi yethu uJesu Kristu.+ 27  Ngakho-ke sithumela uJuda noSila,+ ukuze nabo babike lezi zinto ezifanayo ngomlomo.+ 28  Ngoba umoya ongcwele+ nathi ngokwethu sikubone kukuhle ukunganezeli omunye umthwalo osindayo+ kini, ngaphandle kwalezi zinto ezidingekile, 29  ukuba niqhubeke nideda ezintweni ezihlatshelwe izithombe+ nasegazini+ nasezintweni eziklinyiwe+ nasebufebeni.+ Uma nizigcina ngokucophelela kulezi zinto,+ niyochuma. Mpilonhle!” 30  Ngakho, lapho la madoda ededelwa, ehlela e-Antiyokiya, abuthela uquqaba ndawonye alunikeza le ncwadi.+ 31  Ngemva kokuyifunda, lwajabula ngaleso sikhuthazo.+ 32  UJuda noSila, njengoba nabo ngokwabo babengabaprofethi,+ bakhuthaza abazalwane ngezinkulumo eziningi futhi babaqinisa.+ 33  Ngakho, lapho sebedlulise isikhathi esithile, badedelwa ngokuthula+ ngabazalwane ukuba babuyele kulabo ababebathumile. 34  —— 35  Nokho, uPawulu noBarnaba, kanye nabanye abaningi, baqhubeka bechitha isikhathi e-Antiyokiya+ befundisa futhi bememezela izindaba ezinhle zezwi likaJehova.+ 36  Manje ngemva kwezinsuku ezithile uPawulu wathi kuBarnaba: “Ngaphezu kwakho konke, masibuye futhi sihambele abafowethu kuyo yonke imizi esamemezela kuyo izwi likaJehova ukuze sibone ukuthi banjani.”+ 37  UBarnaba, yena, wayezimisele ukuthatha noJohane, owayebizwa ngokuthi uMarku,+ ukuba bahambe naye. 38  Kodwa uPawulu akakubonanga kufanelekile ukumthatha bahambe naye, njengoba ayebashiyile ePhamfiliya+ futhi engayanga nabo emsebenzini. 39  Khona-ke kwaqhuma intukuthelo enkulu, baze bahlukana; uBarnaba+ wathatha uMarku bahamba ngomkhumbi baya eKhupro.+ 40  UPawulu wakhetha uSila+ wahamba ngemva kokuba esenikelwe ngabazalwane emseni ongafanelwe kaJehova.+ 41  Kodwa wadabula iSiriya neKhilikhiya, eqinisa amabandla.+

Imibhalo yaphansi