Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzEnzo 14:1-28

14  Manje e-Ikoniyu+ bangena kanyekanye esinagogeni+ lamaJuda futhi bakhuluma ngendlela eyenza ukuba uquqaba lwamaJuda namaGreki+ lube amakholwa.  Kodwa amaJuda angakholwanga abhebhezela+ abantu bezizwe futhi abathonya ukuba bamelane nabazalwane.+  Ngakho-ke bachitha isikhathi eside bekhuluma ngesibindi ngokugunyazwa uJehova, owafakazela izwi lomusa wakhe ongafanelwe ngokubangela ukuba kwenzeke izibonakaliso nezimangaliso ngezandla zabo.+  Nokho, uquqaba lomuzi lwaqhekeka, abanye baba ngakumaJuda kodwa abanye baba ngakubaphostoli.  Manje abantu bezizwe namaJuda kanye nababusi bawo, benza umzamo wobudlova wokuba babeyise futhi babashaye ngamatshe,+  lapho baziswa ngakho, babalekela+ emizini yaseLikawoniya, eListra naseDerbe nasezindaweni eziseduze;  baqhubeka lapho bememezela izindaba ezinhle.+  Manje eListra kwakuhlezi indoda ethile eyayikhubazekile ezinyaweni, ilunyonga kusukela esibelethweni sikanina,+ futhi yayingakaze ihambe nakancane.  Le ndoda yayilalele uPawulu ekhuluma, okwathi lapho eyigqolozela futhi ebona ukuthi inokholo+ lokuthi ingaphiliswa, 10  wathi ngezwi elikhulu: “Sukuma ume uqonde ngezinyawo zakho.” Yagxuma yaqala ukuhamba.+ 11  Izixuku, zibona lokho uPawulu ayekwenzile, zaphakamisa amazwi azo, zithi ngolimi lwesiLikawoniya: “Onkulunkulu+ sebeye baba njengabantu futhi behlele kithi!” 12  Babiza uBarnaba ngokuthi uZeyusi, uPawulu bambiza ngokuthi uHermesi, njengoba kwakunguye owayehola ekukhulumeni. 13  Umpristi kaZeyusi, othempeli lakhe laliphambi komuzi, waletha izinkunzi nemigexo yezimbali emasangweni futhi yena nesixuku babefisa ukwenza imihlatshelo.+ 14  Nokho, lapho abaphostoli uBarnaba noPawulu bekuzwa, baklebhula izingubo zabo zangaphandle bagxumela esixukwini, bememeza 15  bethi: “Madoda, kungani nenza lezi zinto na? Nathi singabantu+ abanobuthakathaka+ obufanayo nobenu, futhi simemezela kini izindaba ezinhle, ukuba niphenduke kulezi zinto eziyize+ niphendukele kuNkulunkulu ophilayo,+ owenza izulu+ nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho. 16  Ezizukulwaneni ezidlule wavumela zonke izizwe ukuba ziqhubeke ngezindlela zazo,+ 17  nakuba, empeleni, engazishiyanga engenabufakazi ngoba wenza okuhle,+ eninika izimvula+ ezivela ezulwini nezinkathi ezinezithelo, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokudla nangokwenama okukhulu.”+ 18  Kodwa nokho ukusho lezi zinto akukwenzanga kwaba lula ukuzivimbela izixuku ukuba zibenzele umhlatshelo. 19  Kodwa kwafika amaJuda evela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu athonya izixuku,+ zakhanda uPawulu ngamatshe zamhudulela ngaphandle komuzi, zicabanga ukuthi ufile.+ 20  Nokho, lapho abafundi bemngunga, wavuka wangena emzini. Ngosuku olulandelayo wahamba noBarnaba baya eDerbe.+ 21  Ngemva kokumemezela izindaba ezinhle kulowo muzi nokwenza abafundi abaningana,+ babuyela eListra nase-Ikoniyu nase-Antiyokiya, 22  beqinisa imiphefumulo yabafundi,+ bebakhuthaza ukuba bahlale okholweni, bethi: “Kumelwe singene embusweni kaNkulunkulu ngezinsizi eziningi.”+ 23  Ngaphezu kwalokho, babamisela amadoda amadala+ ebandleni ngalinye, futhi, benza umthandazo ohambisana nokuzila ukudla,+ babanikela kuJehova+ ababeye bakholwa nguye. 24  Badabula iPhisidiya bafika ePhamfiliya,+ 25  ngemva kokukhuluma izwi ePherge, behlela e-Ataliya. 26  Ukusuka lapho bahamba ngomkhumbi balibangisa e-Antiyokiya,+ lapho babenikelwe khona emseni ongafanelwe kaNkulunkulu ngenxa yomsebenzi ababewenzisisile.+ 27  Lapho sebefikile futhi bebuthele ibandla ndawonye, balandisa+ izinto eziningi uNkulunkulu ayezenzile ngabo, nokuthi wayevulele izizwe umnyango wokukholwa.+ 28  Ngakho bachitha isikhathi esiningi benabafundi.

Imibhalo yaphansi