IzEnzo 13:1-52

13  Manje e-Antiyokiya kwakukhona abaprofethi+ nabafundisi ebandleni lakhona, uBarnaba kanye noSimeyoni owayebizwa ngokuthi uNigeri, noLukiyu+ waseKhurene, noManayeni owafunda noHerode umbusi wesifunda, noSawulu.  Njengoba babekhonza+ uJehova obala futhi bezila ukudla, umoya ongcwele wathi: “Kubo bonke abantu ngihlukaniseleni uBarnaba noSawulu+ ukuze benze umsebenzi engibabizele wona.”  Khona-ke bazila ukudla futhi bathandaza bababeka izandla+ bahamba.  Ngakho la madoda, ethunywe umoya ongcwele, ehlela eSelukiya, futhi esuka lapho ahamba ngomkhumbi aya eKhupro.  Lapho efika eSalami amemezela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda. AyenoJohane+ futhi njengesikhonzi.  Lapho esesidabule sonke isiqhingi aze afika ePhafu, ahlangana nendoda ethile, umthakathi, umprofethi wamanga,+ umJuda ogama lakhe kunguBarjesu,  ikanye nomphathi-sifundazwe uSergiyu Pawulu, indoda ekhaliphile. Ibiza uBarnaba noSawulu, le ndoda yafuna ngobuqotho ukuzwa izwi likaNkulunkulu.  Kodwa u-Eluma umthakathi (leyo, eqinisweni, yindlela igama lakhe elihunyushwa ngayo) wabaphikisa,+ efuna ukwenza umphathi-sifundazwe afulathele ukholo.  USawulu, onguPawulu futhi, egcwala umoya ongcwele, wambukisisa 10  wathi: “O muntu ogcwele yonke inhlobo yokuphamba nayo yonke inhlobo yobugebengu, wena ndodana kaDeveli,+ wena sitha sakho konke okulungileyo, ubungenakuyeka yini ukuhlanekezela izindlela ezilungileyo zikaJehova? 11  Khona-ke, bheka! Isandla sikaJehova siphezu kwakho, futhi uzoba yimpumputhe, ungakuboni ukukhanya kwelanga inkathi ethile yesikhathi.” Ngaso leso sikhathi kwehlela phezu kwakhe inkungu ekhasayo nobumnyama wahamba efuna abantu abazomhola ngesandla.+ 12  Khona-ke umphathi-sifundazwe,+ ebona lokho okwakwenzekile, waba yikholwa, njengoba akhexa ngenxa yemfundiso kaJehova. 13  La madoda, kanye noPawulu, manje athatha uhambo lwasolwandle esuka ePhafu afika ePherga ePhamfiliya.+ Kodwa uJohane+ wasuka kuwo wabuyela+ eJerusalema. 14  Nokho, aqhubeka esuka ePherga afika e-Antiyokiya ePhisidiya, angena esinagogeni+ ngosuku lwesabatha, afike ahlala phansi. 15  Usufundiwe uMthetho+ nabaProfethi eningini, izikhulu ezengamele+ zesinagoge zathumela kuwo, zathi: “Madoda, bafowethu, uma likhona izwi lesikhuthazo enifuna ukulisho kubantu, lishoni.” 16  Ngakho uPawulu wasukuma, waqhweba+ ngesandla, wathi: “Madoda, ma-Israyeli nani abanye enesaba uNkulunkulu, yizwani.+ 17  UNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wakhetha okhokho bethu, futhi waphakamisa lesi sizwe phakathi nobufokazi baso ezweni laseGibhithe wasikhipha ngengalo ephakanyisiweyo.+ 18  Enkathini ecishe ibe yiminyaka engamashumi amane+ wabekezelela izenzo zaso ehlane. 19  Ngemva kokubhubhisa izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, walaba izwe lazo ngenkatho:+ 20  konke lokho phakathi neminyaka ecishe ibe ngamakhulu amane namashumi amahlanu. “Ngemva kwalezi zinto wasinika abahluleli kwaze kwaba uSamuweli umprofethi.+ 21  Kodwa kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke safuna inkosi,+ ngakho uNkulunkulu wasinika uSawule indodana kaKishi, indoda yesizwe sakwaBhenjamini,+ iminyaka engamashumi amane. 22  Ngemva kokumsusa,+ wasivezela uDavide njengenkosi,+ afakaza ngaye wathi, ‘Ngitholé uDavide indodana kaJese,+ umuntu ovumelana nenhliziyo yami,+ ozokwenza zonke izinto engizifisayo.’+ 23  Enzalweni+ yalo muntu ngokwesithembiso sakhe uNkulunkulu ulethe ku-Israyeli umsindisi,+ uJesu, 24  ngemva kokuba uJohane,+ andulela ukungena kwakhe Lowo,+ eshumayele obala kubo bonke abantu bakwa-Israyeli ngobhapathizo njengesibonakaliso sokuphenduka. 25  Kodwa njengoba uJohane ayegcwalisa inkambo yakhe, wayethi, ‘Nicabanga ukuthi ngiyini? Angiyena. Kodwa, bhekani! uyeza emva kwami lowo ozimbadada zezinyawo zakhe ngingakufanelekeli ukuzithukulula.’+ 26  “Madoda, bazalwane, nina bantwana bohlu lozalo luka-Abrahama nalabo abanye phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu, izwi lale nsindiso liye lathunyelwa kithi.+ 27  Ngoba abakhileyo eJerusalema nababusi babo abamazanga Lo,+ kodwa, lapho besebenza njengabahluleli, bagcwalisa izinto ezashiwo abaProfethi,+ okuyizinto ezifundwa ngokuzwakalayo wonke amaSabatha, 28  futhi, nakuba bengatholanga sizathu sokuba afe,+ bafuna kuPilatu ukuba abulawe.+ 29  Lapho, manje, sebefeze zonke izinto ezalotshwa ngaye,+ bamehlisa esigxotsheni+ bambeka ethuneni.+ 30  Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo;+ 31  izinsuku eziningi wabonakala kulabo ababekhuphuke naye besuka eGalile baya eJerusalema, labo manje asebengofakazi bakhe kubantu.+ 32  “Ngakho simemezela kini izindaba ezinhle mayelana nesithembiso esenziwa kokhokho,+ 33  zokuthi uNkulunkulu usigcwalisé ngokuphelele kithi bantwana babo njengoba avusa uJesu;+ njengoba nje kulotshiwe ehutsheni lesibili, ‘Wena uyindodana yami, mina ngikuzele namuhla.’+ 34  Futhi lelo qiniso lokuthi wamvusa kwabafileyo emiselwe ukuba angabe esabuyela ekonakaleni, uye walisho kanje, ‘Ngizoninika umusa wothando othembekile engawunika uDavide.’+ 35  Ngakho uthi futhi kwelinye ihubo, ‘Ngeke uvumele oqotho wakho abone ukonakala.’+ 36  Ngoba uDavide,+ yena, esizukulwaneni sakhe wakhonza intando kaNkulunkulu eshiwo ngokucacile futhi wafa wabekwa nokhokho bakhe wabona ukonakala.+ 37  Ngakolunye uhlangothi, lowo uNkulunkulu amvusa akakubonanga ukonakala.+ 38  “Ngakho-ke makwazeke kini, bafowethu, ukuthi ngaYe lo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono;+ 39  nokuthi kukho konke okwakungenakushiwo ukuthi aninacala kukho ngomthetho kaMose,+ wonke umuntu okholwayo kuthiwa akanacala kukho ngaYe lo.+ 40  Ngakho-ke qaphelani ukuba lokho okushiwo kubaProfethi kunganehleli, 41  ‘Kubhekeni, nina baklolodi, futhi nimangale ngakho, nishabalale, ngoba ngisebenza umsebenzi ezinsukwini zenu, umsebenzi eningasoze nawukholelwa ngisho noma umuntu enilandisa wona ngokuningiliziwe.’”+ 42  Manje lapho bephuma, abantu baqala ukuncenga ukuba lezi zindaba zikhulunywe kubo ngesabatha elilandelayo.+ 43  Ngakho ngemva kokuba umkhandlu wesinagoge usuhlakazekile, abaningi kumaJuda nakumaproselithe ayekhulekela uNkulunkulu babalandela oPawulu noBarnaba,+ labo abathi lapho bekhuluma nabo baqala ukubakhuthaza+ ukuba baqhubeke emseni kaNkulunkulu+ ongafanelwe. 44  Ngesabatha elilandelayo cishe wonke umuzi wabuthana ndawonye ukuba uzwe izwi likaJehova.+ 45  Lapho amaJuda ebona izixuku, agcwala umhawu+ futhi aziphikisa ngokuhlambalaza izinto ezazikhulunywa uPawulu.+ 46  Ngakho, bekhuluma ngesibindi, uPawulu noBarnaba bathi: “Kwakudingekile ukuba izwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala.+ Njengoba nilikhaphela kude+ nani futhi ningazahluleli njengabakufanelekelayo ukuphila okuphakade, bhekani! siphendukela ezizweni.+ 47  Eqinisweni, uJehova ubeke umyalo phezu kwethu ngala mazwi, ‘Ngikumisé ukuba ube ukukhanya kwezizwe,+ ukuba ube yinsindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba.’”+ 48  Lapho labo bezizwe bekuzwa lokhu, baqala ukujabula nokukhazimulisa izwi likaJehova,+ futhi bonke labo ababethambekele ngokufanele ekuphileni okuphakade baba ngamakholwa.+ 49  Ngaphezu kwalokho, izwi likaJehova laqhubeka liyiswa kulo lonke lelo zwe.+ 50  Kodwa amaJuda+ abhebhezela abesifazane ababenedumela elihle ababekhulekela uNkulunkulu namadoda avelele omuzi, futhi babangela ukuba uPawulu noBarnaba bashushiswe,+ babaxoshela ngaphandle kwemingcele yabo. 51  Laba babathuntuthela uthuli lwezinyawo zabo+ baya e-Ikoniyu. 52  Abafundi baqhubeka begcwala injabulo+ nomoya ongcwele.

Imibhalo yaphansi