Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzEnzo 11:1-30

11  Manje abaphostoli nabazalwane ababeseJudiya bezwa ukuthi abantu bezizwe+ nabo balamukele izwi likaNkulunkulu.  Ngakho lapho uPetru ekhuphukela eJerusalema, abasekeli bokusoka+ baphikisana naye,  bethi ungene endlini yabantu abangasokile wadla nabo.  Khona-ke uPetru waqala ukubachazela imininingwane, ethi:  “Ngangisemzini waseJopha ngithandaza, futhi lapho ngithathwe yisihlwathi ngabona umbono, okuthile okunjengesitsha kwehla njengendwangu enkulu yelineni yehliswa ngamachopho ayo amane ivela ezulwini, kweza kwaze kwafika kimi.  Lapho ngigqolozela kukho, ngabhekisisa ngabona izidalwa zomhlaba ezinezinyawo ezine nezilo zasendle nezinto ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu.+  Ngezwa izwi lithi kimi, ‘Vuka, Petru, hlaba udle!’+  Kodwa ngathi, ‘Lutho neze, Nkosi, ngoba into engcolile noma engahlanzekile ayikaze ingene emlonyeni wami.’+  Ngokwesibili izwi elivela ezulwini laphendula lathi, ‘Yeka ukubiza izinto uNkulunkulu azihlanzile+ ngokuthi zingcolile.’ 10  Lokhu kwenzeka futhi okwesithathu, futhi konke kwabuye kwadonselwa phezulu ezulwini.+ 11  Bheka! ngaso leso sikhathi kwakunamadoda amathathu emi endlini esasikuyo, ethunywe kimi evela eKhesariya.+ 12  Ngakho umoya+ wangitshela ukuba ngihambe nawo, ngingangabazi neze. Laba bazalwane abayisithupha bahamba nami, sangena endlini yaleyo ndoda.+ 13  “Yasibikela indlela eyabona ngayo ingelosi ima endlini yayo ithi, ‘Thuma abantu eJopha ukuba balande uSimoni osibongo sakhe singuPetru,+ 14  uzokhuluma lezo zinto kuwe ongase usindiswe ngazo wena nayo yonke indlu yakho.’+ 15  Kodwa lapho ngiqala ukukhuluma, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo njengoba nje wehlela naphezu kwethu ekuqaleni.+ 16  Khona-ke ngakhumbula izwi leNkosi, indlela eyayivame ngayo njalo ukuthi, ‘UJohane, yena, wabhapathiza ngamanzi,+ kodwa nina nizobhapathizwa ngomoya ongcwele.’+ 17  Ngakho-ke, uma uNkulunkulu ebanike isipho esifanayo sesihle njengoba nathi asinika thina esiye sakholwa eNkosini uJesu Kristu,+ bengingubani mina ukuba ngikwazi ukuthiya uNkulunkulu?”+ 18  Manje lapho bezwa lezi zinto, bathula,+ futhi bakhazimulisa uNkulunkulu,+ bethi: “Khona-ke, uNkulunkulu uye wanika nabantu bezizwe+ ukuphenduka ngenjongo yokuphila.” 19  Ngenxa yalokho labo ababehlakazwe+ usizi olwaqubuka ngoStefanu bahamba baze bayofika eFenike+ naseKhupro+ nase-Antiyokiya, kodwa bengalikhulumi kumuntu izwi, kumaJuda kuphela.+ 20  Nokho, kubo kwakukhona amadoda athile aseKhupro naseKhurene afika e-Antiyokiya akhuluma nabantu abakhuluma isiGreki,+ ememezela izindaba ezinhle zeNkosi uJesu.+ 21  Ngaphezu kwalokho, isandla sikaJehova+ sasinawo, futhi isibalo esikhulu esaba ngamakholwa saphendukela eNkosini.+ 22  Indaba yaso yafika ezindlebeni zebandla elaliseJerusalema, lathumela uBarnaba+ e-Antiyokiya. 23  Lapho efika futhi ebona umusa ongafanelwe+ kaNkulunkulu, wajabula+ wabakhuthaza bonke ukuba baqhubeke eNkosini ngenjongo eqotho;+ 24  ngoba wayeyindoda enhle negcwele umoya ongcwele nokholo. Futhi kwanezelwa isixuku esikhulu eNkosini.+ 25  Ngakho waya eTarsu+ eyofuna uSawulu yonke indawo,+ 26  futhi ngemva kokuba esemtholile, wamletha e-Antiyokiya. Kanjalo unyaka wonke babehlangana ndawonye nabo ebandleni bafundise isixuku esikhulu impela, futhi kwaqala e-Antiyokiya ukuba ngokwelungiselelo laphezulu abafundi babizwe ngokuthi amaKristu.+ 27  Manje kulezi zinsuku abaprofethi+ behlela e-Antiyokiya bevela eJerusalema. 28  Omunye wabo ogama lakhe lingu-Agabu+ wasukuma wabonisa ngomoya ukuthi kukhona indlala enkulu eyayizokwehlela wonke umhlaba owakhiwe;+ empeleni, yaba khona esikhathini sikaKlawudiyu. 29  Ngakho labo ababengabafundi banquma, yilowo nalowo kubo ngokwalokho umuntu ayenamandla okukwenza,+ ukuba benze inkonzo ngokuthumela usizo+ kubazalwane abahlala eJudiya; 30  lokhu bakwenza, beluthumela emadodeni amadala ngesandla sikaBarnaba noSawulu.+

Imibhalo yaphansi