Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzEnzo 1:1-26

1  Ukulandisa kokuqala, Theyofilu,+ ngakuloba mayelana nazo zonke izinto uJesu aqala ukuzenza nokuzifundisa,+  kwaze kwaba usuku anyuswa ngalo,+ ngemva kokuba enikeze umyalo ngomoya ongcwele kubaphostoli abakhetha.+  Kulaba futhi ngobufakazi obuningi obuqand’ ikhanda waziveza ephila ngemva kokuba ehluphekile,+ njengoba bambona phakathi nazo zonke izinsuku ezingamashumi amane ekhuluma izinto ezimayelana nombuso kaNkulunkulu.+  Futhi ngesikhathi ehlangene nabo wabayala kanje: “Ningasuki eJerusalema,+ kodwa qhubekani nilindele lokho enakuzwa ngami, uBaba akuthembisile;+  ngoba uJohane, ngempela wabhapathiza ngamanzi, kodwa nina nizobhapathizwa ngomoya ongcwele+ ezinsukwini ezingeziningi ngemva kwalokhu.”  Manje, lapho sebehlangene, bambuza: “Nkosi, ingabe uzowubuyisela umbuso+ ku-Israyeli ngalesi sikhathi na?”  Wathi kubo: “Akukhona okwenu ukuthola ulwazi ngezikhathi noma izinkathi+ uBaba azishiyele kuye ngokwakhe;+  kodwa nina nizokwamukela amandla+ lapho umoya ongcwele ufika phezu kwenu, futhi nizoba ofakazi+ bami eJerusalema+ nakulo lonke elaseJudiya neSamariya+ nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.”+  Ngemva kokuba esesho lezi zinto, waphakanyiswa besabhekile,+ ifu lamkhuphula wasuka emehlweni abo.+ 10  Njengoba begqolozele esibhakabhakeni ngesikhathi ehamba,+ bheka! kwema amadoda amabili eceleni kwabo egqoke izingubo ezimhlophe,+ 11  athi: “Madoda aseGalile, nimeleni nibheke esibhakabhakeni? Lo Jesu owamukelwa phezulu esibhakabhakeni esuka kini uyokuza ngendlela efanayo+ naleyo enimbone eya ngayo esibhakabhakeni.” 12  Khona-ke babuyela+ eJerusalema besuka entabeni okuthiwa iNtaba Yeminqumo, eseduze kweJerusalema, iqhele ngohambo losuku lwesabatha.+ 13  Ngakho, lapho sebengenile, bakhuphukela ekamelweni eliphezulu,+ lapho babehlala khona, uPetru kanye noJohane noJakobe no-Andreya, uFiliphu noTomase, uBartolomewu noMathewu, uJakobe indodana ka-Alfewu noSimoni oshisekayo, noJuda indodana kaJakobe.+ 14  Bonke laba baphikelela nganhliziyonye emthandazweni,+ kanye nabesifazane+ abathile noMariya unina kaJesu kanye nabafowabo.+ 15  Manje phakathi nalezi zinsuku uPetru wasukuma phakathi kwabazalwane (isixuku sabantu sesisonke cishe sasiyikhulu namashumi amabili) wathi: 16  “Madoda, bafowethu, kwakudingekile ukuba umbhalo ugcwaliseke,+ owakhulunywa umoya ongcwele+ kusengaphambili ngomlomo kaDavide mayelana noJuda,+ okunguye owaqondisa labo ababopha uJesu,+ 17  ngoba wayebalwe phakathi kwethu+ futhi wathola isabelo kule nkonzo.+ 18  (Ngakho-ke, yena kanye lo muntu wathenga+ isiganga ngenkokhelo yokungalungi,+ futhi ewa ngekhanda+ waqhuma ngaphakathi kwaba nomsindo, wonke amathumbu akhe achitheka. 19  Kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, kangangokuthi leso siganga sabizwa ngolimi lwabo ngokuthi i-A·kelʹda·ma, okuwukuthi, iSiganga Segazi.) 20  Ngoba kulotshiwe encwadini yamaHubo ukuthi, ‘Indawo yakhe yokuhlala mayibe incithakalo, futhi makungabikho ohlala kuyo,’+ nokuthi, ‘Isikhundla sakhe sobubonisi masithathwe ngomunye.’+ 21  Ngakho-ke kudingekile ukuba emadodeni ayeba nathi emhlanganweni phakathi naso sonke isikhathi iNkosi uJesu iphuma ingena phakathi kwethu,+ 22  kusukela ekubhapathizweni kwayo nguJohane+ kuze kube sosukwini eyamukelwa ngalo phezulu isuka kithi,+ enye kula madoda ibe ngufakazi kanye nathi wokuvuka kwayo.”+ 23  Ngakho bamisa ababili, uJosefa owayebizwa ngokuthi uBarsaba, osibongo sakhe sasinguJustu, noMathiya. 24  Bathandaza bathi: “Wena, Jehova, owazi izinhliziyo zabo bonke,+ bonisa ukuthi iyiphi kula madoda amabili oyikhethile 25  ukuba ithathe indawo yale nkonzo nobuphostoli,+ uJuda aphambuka kuyo waya endaweni yakhe.” 26  Ngakho babenzela inkatho,+ inkatho yadla uMathiya; ngakho wabalwa kanye nabaphostoli abayishumi nanye.+

Imibhalo yaphansi