IzAga 8:1-36

8  Ukuhlakanipha akuqhubeki yini kumemeza,+ nokuqonda akuqhubeki yini kuzwakalisa izwi lako?+  Kumi esiqongweni sezindawo eziphakeme,+ ngasendleleni, empambanweni yemigwaqo.  Kuqhubeka kumemeza kakhulu+ eceleni kwamasango, ekungeneni komzana,+ ekungeneni kweminyango, kuthi:  “O nina bantu, ngiyanibiza, nezwi lami liqondiswe emadodaneni abantu.+  O nina abangenalwazi, qondani ukukhalipha;+ nani eniyiziphukuphuku qondani inhliziyo.+  Lalelani, ngoba ngikhuluma+ ngezinto ezisemqoka nezindebe zami ngizivula ngokuphathelene nobuqotho.+  Ngoba ngokunyenyeza ulwanga lwami lukhuluma iqiniso ngokwalo;+ ububi buyinto enengekayo ezindebeni zami.+  Wonke amazwi omlomo wami akhulunywe ngokulunga.+ Kuwo akukho lutho olusontekile noma oluyisigwegwe.+  Wonke aqondile konokuqonda, aqotho kwabathola ulwazi.+ 10  Thathani isiyalo sami hhayi isiliva, nolwazi esikhundleni segolide lekhethelo.+ 11  Ngoba ukuhlakanipha kungcono kunamakhorali,+ futhi zonke ezinye izinto ezijatshulelwayo azinakulinganiswa nakho.+ 12  “Mina, kuhlakanipha, ngiye ngahlala nokukhalipha+ futhi ngithola ulwazi lwamakhono okucabanga.+ 13  Ukwesaba uJehova kusho ukuzonda okubi.+ Ukuziphakamisa nokuziqhenya+ nendlela embi nomlomo owonakele+ ngiyakuzonda. 14  Ngineseluleko+ nokuhlakanipha okusebenzayo.+ Mina—kuqonda;+ nginamandla.+ 15  Amakhosi abusa ngami, nezikhulu eziphakeme zikhipha izinqumo zokulunga.+ 16  Izikhulu zibusa ngami njengezikhulu,+ nezicukuthwane zonke zahlulela ngokulunga.+ 17  Labo abangithandayo ngiyabathanda,+ nalabo abangifunayo yibo abangitholayo.+ 18  Ingcebo nenkazimulo kukimi,+ izinto zenani elikhulu eziyifa kanye nokulunga.+ 19  Isithelo sami singcono kunegolide, kunanegolide elicwengiweyo, nomkhiqizo wami kunesiliva lekhethelo.+ 20  Ngihamba+ endleleni yokulunga, phakathi nezindlela zokwahlulela,+ 21  ukuze ngibangele labo abangithandayo ukuba badle ifa lomcebo;+ izinqolobane zabo ngizigcina zigcwele.+ 22  “UJehova wangenza ngingukuqala kwendlela yakhe,+ owokuqala kuyo yonke imisebenzi yakhe yakudala.+ 23  Ngamiswa kusukela nini nini,+ kusukela ekuqaleni, kusukela ezikhathini zangaphambi komhlaba.+ 24  Zingakabikho izintwa zamanzi ngazalwa njengokungathi ngemihelo,+ kungakabikho ziphethu ezigcwele phama. 25  Zingakazinziswa izintaba,+ ngaphambi kwamagquma, ngazalwa njengokungathi ngemihelo, 26  engakawenzi umhlaba+ nezindawo ezingenalutho nengxenye yokuqala yezingqimba zothuli lwezwe elikhiqizayo.+ 27  Lapho elungiselela amazulu ngangikhona;+ lapho eyala ukuba kube khona isiyingi ebusweni botwa lwamanzi,+ 28  lapho eqinisa ungqimba lwamafu ngaphezulu,+ lapho ebangela ukuba imithombo yotwa lwamanzi ibe namandla,+ 29  lapho emisela ulwandle isinqumo sakhe ukuze amanzi angadluleli ngale komyalo wakhe,+ lapho eyala ukuba kube khona izisekelo zomhlaba,+ 30  khona-ke ngangiseceleni kwakhe ngiyisisebenzi esiyingcweti,+ futhi wayengithanda ngokukhethekile+ usuku nosuku, ngithokoza phambi kwakhe ngaso sonke isikhathi,+ 31  ngithokoza ngezwe elikhiqizayo lomhlaba+ wakhe, futhi izinto engangizithanda ezaziphathelene namadodana abantu.+ 32  “Manje, madodana, ngilaleleni; yebo, bayajabula abagcina izindlela zami.+ 33  Lalelani isiyalo nihlakaniphe,+ ningabonisi ukunganaki.+ 34  Uyajabula umuntu ongilalelayo ngokuhlala ephapheme eminyango yami usuku nosuku, ngokulinda ezinsikeni zeminyango yami.+ 35  Ngoba ongitholayo ngokuqinisekile uyothola ukuphila,+ futhi uthola ukuthakazelelwa nguJehova.+ 36  Kodwa ongigejayo wenza ubudlova kowakhe umphefumulo;+ bonke abangizonda kakhulu bathanda ukufa.”+

Imibhalo yaphansi