IzAga 6:1-35

6  Ndodana yami, uma uye waba yisibambiso somuntu wakini,+ uma uye waxhawula isandla sesihambi+  uma uye wabhajwa emazwini omlomo wakho,+ uma uye wabanjwa ngamazwi omlomo wakho,  thatha lesi sinyathelo-ke, ndodana yami, uzikhulule, ngoba uye waba sentendeni yesandla somuntu wakini:+ Hamba uzithobe umbelesele kakhulu lowo muntu.+  Ungawaniki ubuthongo amehlo akho, noma uwanike ukozela amehlo akho akhazimulayo.+  Zikhulule njengensephe esandleni nanjengenyoni esandleni somcuphi wezinyoni.+  Yana entuthwaneni,+ vila ndini;+ bheka izindlela zayo uhlakaniphe.  Nakuba ingenamlawuli nasikhulu nambusi,  ilungisa ukudla kwayo ehlobo;+ ibutha ukudla kwayo ngesikhathi sokuvuna.  Uyolala kuze kube nini, vila ndini?+ Uyovuka nini ebuthongweni bakho?+ 10  Ukulala okuncane okwengeziwe, ukozela okuncane okwengeziwe, ukuqhubeka kancane usonge izandla ulele,+ 11  ngokuqinisekile ubumpofu bakho buyofika njengomphangi,+ nokuswela kwakho njengomuntu ohlomile.+ 12  Umuntu ongelusizo lwalutho,+ umuntu oyingozi, uhamba egwegwisa inkulumo,+ 13  ecifa iso,+ enza izimpawu ngonyawo lwakhe, ekhuluma ngeminwe yakhe.+ 14  Ukonakala kusenhliziyweni yakhe.+ Uceba into embi ngaso sonke isikhathi.+ Uqhubeka edala imibango yodwa.+ 15  Yingakho eyofikelwa yinhlekelele ngokuzumayo;+ uyophulwa ngomzuzwana, futhi ngeke kube khona ukuphulukiswa.+ 16  Kukhona izinto eziyisithupha uJehova azizondayo;+ yebo, ziyisikhombisa izinto ezinengekayo emphefumulweni wakhe:+ 17  amehlo aqhoshayo,+ ulimi olunamanga,+ izandla ezichitha igazi elingenacala,+ 18  inhliziyo eceba amacebo alimazayo,+ izinyawo ezisheshayo ukugijimela ebubini,+ 19  ufakazi wamanga ophafuza amanga,+ nanoma ubani odala imibango phakathi kwabantu abangabafowabo.+ 20  O ndodana yami, gcina umyalo kayihlo,+ ungawushiyi umthetho kanyoko.+ 21  Yibophele enhliziyweni yakho njalo;+ yibophele entanyeni yakho.+ 22  Lapho uhamba, iyokuhola;+ lapho ulala, iyokuqapha;+ nalapho usuvukile, iyokwenza ube yinto ekukhathalelayo. 23  Ngoba umyalo uyisibani,+ nomthetho ungukukhanya,+ nokusola kwesiyalo kuyindlela yokuphila,+ 24  ukuze kukuqaphe kowesifazane omubi,+ olimini olubushelelezi lowesifazane wesinye isizwe.+ 25  Ungabufisi ubuhle bakhe enhliziyweni yakho,+ futhi kwangathi angekukhange ngamehlo akhe akhazimulayo,+ 26  ngoba umuntu uze asale nesinkwa esisodwa+ esiyindilinga ngenxa yowesifazane oyisifebe; kodwa ngokuqondene nomfazi wenye indoda, yebo uzingela umphefumulo oyigugu.+ 27  Umuntu angawabuthela yini amalahle esifubeni sakhe kodwa izingubo zakhe zingashi?+ 28  Noma, umuntu angahamba yini phezu kwamalahle kodwa izinyawo zakhe zingahanguki? 29  Kunjalo nangomuntu olala nomfazi womuntu wakubo,+ akekho omthintayo oyoyekwa angajeziswa.+ 30  Abantu abalideleli isela ngoba nje leba ukuze lisuthise umphefumulo walo lapho lilambile. 31  Kodwa, lapho libanjwa, liyobuyisela ngokuphindwe kasikhombisa; liyokhipha yonke impahla yendlu yalo yenani elikhulu.+ 32  Noma ubani ophinga nowesifazane uswele inhliziyo;+ okwenzayo uchitha owakhe umphefumulo.+ 33  Uyothola inhlupho nehlazo,+ futhi isihlamba sakhe ngeke sesulwe.+ 34  Ngoba ukufutheka kwendoda enamandla kuyisikhwele,+ futhi ngeke ibonise ububele ngosuku lwempindiselo.+ 35  Ngeke icabangele noma yiluphi uhlobo lwesihlengo, futhi ngeke ivume, kungakhathaliseki ukuthi usenza sibe sikhulu kangakanani isipho.

Imibhalo yaphansi