Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IzAga 30:1-33

30  Amazwi ka-Aguri indodana kaJakhe, umyalezo onohlonze.+ Amazwi endoda enamandla ku-Ithiyeli, ku-Ithiyeli no-Ukhali.  Ngingumuntu ongacabangiyo ukwedlula noma ngubani omunye,+ futhi anginakho ukuqonda kwabantu;+  futhi angikufundanga ukuhlakanipha;+ nolwazi loNgcwelengcwele angilwazi.+  Ngubani owenyukele ezulwini ukuba ehle?+ Ngubani oye wabuthela umoya+ enkothweni yezandla zombili? Ngubani oye wasonga amanzi ngesiphuku?+ Ngubani oye wenza ukuba yonke imikhawulo yomhlaba iphakame?+ Ngubani igama lakhe+ futhi ngubani igama lendodana yakhe, uma ulazi?+  Wonke amazwi kaNkulunkulu acwengekile.+ Uyisihlangu kulabo abaphephela kuye.+  Unganezeli lutho emazwini akhe,+ ukuze angakusoli, futhi ungatholakali ungumqambimanga.+  Zimbili izinto engizicele kuwe.+ Ungangigodleli zona ngaphambi kokuba ngife.+  Okungelona iqiniso nezwi elingamanga kudedisele kude nami.+ Unganginiki ubumpofu noma ingcebo.+ Mangidle ukudla engabelwe kona,+  ukuze ngingasuthi bese ngikuphika+ ngithi: “Ngubani uJehova?”+ futhi ngingabi mpofu bese ngeba ngihlasele igama likaNkulunkulu wami.+ 10  Ungayinyundeli inceku enkosini yayo,+ ukuze ingakuqalekisi, ukuze futhi ungabhekwa njengonecala.+ 11  Kukhona isizukulwane esiqalekisa ngisho noyise futhi esingambusisi ngisho nonina.+ 12  Kukhona isizukulwane esizibona sihlanzekile+ kodwa esingagezwanga indle yaso.+ 13  Kukhona isizukulwane esiqhosha kanjani emehlweni aso! nesimehlo aso akhazimulayo aphakeme.+ 14  Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkemba nesimathambo aso omhlathi ayimimese yokuhlaba,+ ukuze sidle abahluphekile baphele emhlabeni nabampofu baphele phakathi kwesintu.+ 15  Iminyundu inamadodakazi amabili amemezayo athi: “Sinike! Sinike!” Kunezinto ezintathu ezingasuthi, ezine ezingashongo ukuthi: “Kwanele!” 16  IShiyoli+ nesibeletho esivaliwe,+ izwe elinganeliswanga ngamanzi,+ nomlilo+ ongashongo ukuthi: “Kwanele!”+ 17  Iso elihleka uyise usulu nelidelela ukulalela unina+—amagwababa asesigodini sesifufula ayolikopolota nabantwana bokhozi bayolidla. 18  Kukhona izinto ezintathu ezimangalisa kakhulu kimi, nezine engingakazazi: 19  indlela yokhozi emazulwini, indlela yenyoka phezu kwedwala, indlela yomkhumbi enhliziyweni yolwandle+ nendlela yendoda enamandla entombini.+ 20  Nansi indlela yowesifazane ophingayo: udlile wayesesula umlomo wakhe wathi: “Angenzanga lutho olubi.”+ 21  Ngaphansi kwezinto ezintathu umhlaba uye wayaluziswa, ngaphansi kwezine awukwazi ukuma uqine: 22  ngaphansi kwesigqila lapho sibusa njengenkosi,+ nongenangqondo lapho esuthi;+ 23  ngaphansi kowesifazane ozondwayo lapho ethathwa ukuba abe ngumfazi,+ nencekukazi lapho iphuca inkosikazi yayo okwayo.+ 24  Kukhona izinto ezine ezincane kunazo zonke emhlabeni, kodwa zihlakaniphile ngokomzwelo wemvelo:+ 25  izintuthwane ziyisizwe esingenamandla,+ nokho zilungisa ukudla kwazo ehlobo;+ 26  izimbila+ ziyisizwe esingenamandla, nokho zibeka indlu yazo phezu kwedwala;+ 27  izinkumbi+ azinankosi, nokho zonke ziphuma zihlukaniswe ngamaqembu;+ 28  isigcilikisha+ sibambelela ngezandla zaso futhi sisesigodlweni esihle senkosi. 29  Kukhona okuthathu okwenza kahle ekunyatheleni kwako; nokune okwenza kahle ekuhambeni kwako: 30  ingonyama, enamandla kunazo zonke izilwane futhi engafulatheli ngaphambi kwanoma ubani;+ 31  ibhansi noma impongo, nenkosi yeviyo lamasosha abantu bayo.+ 32  Uma uye wenza ngokungenangqondo ngokuba uziphakamise,+ futhi uma uye wagxilisa umcabango wakho kukho, beka isandla emlonyeni.+ 33  Ngoba ukuphehla ubisi kuveza ibhotela, futhi ukucindezela ikhala kukhipha umongozima, nokukhama intukuthelo kuveza ukuxabana.+

Imibhalo yaphansi