Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 27:1-27

27  Ungaziqhayisi ngosuku olulandelayo,+ ngoba awazi ukuthi usuku luyozalani.+  Kwangathi ungadunyiswa yisihambi, kungabi ngumlomo wakho; kwangathi kungaba owesinye isizwe owenza kanjalo, kungabi izindebe zakho.+  Ukwesinda kwetshe nomthwalo wesihlabathi+—kodwa ukukhathazwa ngoyisiwula kusinda kunakho kokubili.+  Kukhona isihluku solaka, nesikhukhula sentukuthelo,+ kodwa ubani ongema phambi komhawu?+  Kungcono ukusola okwambuliwe+ kunothando olufihliwe.  Amanxeba abangelwa ngumuntu okuthandayo athembekile,+ kodwa ukwanga komuntu okuzondayo kuyinto yokuncengwa.+  Umphefumulo owanelisekile uyonyathela uju lwamakhekheba ezinyosi, kodwa emphefumulweni olambile yonke into ebabayo imnandi.+  Njengenyoni ebaleka esidlekeni sayo,+ unjalo umuntu obaleka endaweni yakhe.+  Ngamafutha nempepho+ okwenza inhliziyo ijabule, nobumnandi bomngane womuntu ngenxa yeseluleko somphefumulo.+ 10  Ungamshiyi umngane wakho noma umngane kayihlo, futhi ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwenhlekelele yakho. Ungcono umakhelwane oseduze kunomfowenu okude.+ 11  Hlakanipha, ndodana yami, wenze inhliziyo yami ijabule,+ ukuze ngimphendule ongiklolodelayo.+ 12  Onokuqonda oyibonile inhlekelele ucashile;+ abangenalwazi abadlule ngakuyo bakhokhile.+ 13  Thatha ingubo yakhe, uma umuntu ebe yisibambiso sesihambi;+ futhi ngokuqondene nowesifazane wesinye isizwe, thatha isibambiso kulowo muntu.+ 14  Obusisa umuntu wakubo ngezwi elikhulu ekuseni kakhulu, kuyobalelwa kuye njengesiqalekiso.+ 15  Uphahla oluvuzayo oluxosha umuntu ngosuku lwemvula ena inganqamuki nomfazi othanda ingxabano, kuyafana.+ 16  Noma ngubani omkhoselisayo ukhoselise umoya, futhi isandla sakhe sokunene sihlangabezana namafutha. 17  Insimbi ilolwa ngensimbi. Ngakho umuntu ulola ubuso bomunye.+ 18  Olonda umkhiwane uyodla izithelo zawo,+ noqapha inkosi yakhe uyodunyiswa.+ 19  Njengoba ubuso buqondana nobuso emanzini, nenhliziyo yomuntu iqondana neyomuntu. 20  IShiyoli nendawo yokubhubha+ akudeli;+ namehlo omuntu awadeli.+ 21  Imbiza yokucwenga ingeyesiliva,+ nesithando somlilo singesegolide;+ nomuntu ngamunye uvivinywa ngokokudunyiswa kwakhe.+ 22  Ngisho noma isiwula ungasigqula sicoliseke esigqulweni, phakathi komqhazulo, ubuwula baso ngeke busuke kuso.+ 23  Kufanele usazi ngokuqinisekile isimo somhlambi wakho. Beka inhliziyo yakho emihlambini yakho;+ 24  ngoba ingcebo ngeke ihlale kuze kube nini nanini,+ nomqhele ngeke uhlale zonke izizukulwane. 25  Utshani obuluhlaza bumukile, notshani obusha buvelile, nezimila zasezintabeni zibuthiwe.+ 26  Izinqama zingezezembatho zakho,+ nezimpongo ziyintengo yensimu. 27  Futhi kunobisi lwezimbuzi olwanele ukuba udle, nokuba indlu yakho idle, nokuba amantombazane akho aziphilise.+

Imibhalo yaphansi