IzAga 26:1-28

26  Njengeqhwa ehlobo nanjengemvula ngesikhathi sokuvuna,+ kanjalo inkazimulo ayimfanele oyisiphukuphuku.+  Njengoba nje inyoni inesizathu sokubaleka nenkonjane inesizathu sokundiza, kanjalo nesiqalekiso asizi ngaphandle kwesizathu sangempela.+  Isiswebhu ngesehhashi,+ amatomu+ ngawembongolo, nenduku ingeyomhlane wabantu abayiziphukuphuku.+  Ungamphenduli oyisiphukuphuku ngokobuwula bakhe, ukuze nawe ungafani naye.+  Phendula oyisiphukuphuku ngokobuwula bakhe, ukuze angabi ngohlakaniphile emehlweni akhe.+  Obeka izindaba ezandleni zomuntu oyisiphukuphuku unjengonquma izinyawo zakhe, unjengophuza ubudlova bodwa.+  Ingabe imilenze yolunyonga iyawakha amanzi? Khona-ke sikhona nesaga emlonyeni wabantu abayiziphukuphuku.+  Njengovalela itshe esivivaneni, unjalo onika isiphukuphuku inkazimulo.+  Njengokhula olunameva esandleni sesidakwa, sinjalo nesaga emlonyeni wabantu abayiziphukuphuku.+ 10  Oqasha umuntu oyisiphukuphuku+ noma oqasha umuntu odlulayo unjengomcibisheli ohlaba yonke into. 11  Oyisiphukuphuku uphinda ubuwula bakhe njengenja ebuyela ebuhlanzweni bayo.+ 12  Uke wambona umuntu ozibona ukuhlakanipha?+ Kukhona ithemba elikhulu ngoyisiphukuphuku+ kunangaye. 13  Ivila lithé: “Kukhona ibhongo lengonyama endleleni, kukhona ingonyama ezigcawini.”+ 14  Isicabha silokhu siphenduka ezingibeni zaso, nevila lilokhu liphenduka embhedeni walo.+ 15  Ivila lifaké isandla salo esitsheni; likhathele kakhulu ukuba lisibuyisele emlonyeni walo.+ 16  Ivila lizibona lihlakaniphe+ ukwedlula abayisikhombisa abaphendula ngokunengqondo. 17  Noma ngubani odlulayo ofutheka ngengxabano engeyona eyakhe, unjengobamba inja ngezindlebe.+ 18  Njengohlanya oluciba izikhali ezivuthayo,+ imicibisholo nokufa, 19  unjalo umuntu oye wakhohlisa umuntu wakubo wayesethi: “Angithi mina bengidlala?”+ 20  Lapho kungekho zinkuni umlilo uyacima, nalapho kungekho mnyundeli umbango uyaphela.+ 21  Njengamalahle othuthwini nezinkuni emlilweni, unjalo umuntu othanda ingxabano ebangela ukuba kuvuthe ukuxabana.+ 22  Amazwi omnyundeli anjengezinto okumelwe zigwinywe ngokuphangwa, ezehlela ezibilinini zesisu.+ 23  Izindebe ezishisayo kanye nenhliziyo embi zinjengesiliva elicwebezelayo elinanyekwe odengezini.+ 24  Ngezindebe zakhe ozondayo uzenza angaziwa, kodwa ngaphakathi kuye ufaka inkohliso.+ 25  Nakuba enza izwi lakhe libe nomusa,+ ungamkholelwa,+ ngoba enhliziyweni yakhe kukhona izinto eziyisikhombisa ezinengekayo.+ 26  Inzondo yembozwa yinkohliso. Ububi bakhe buyokwembuleka ebandleni.+ 27  Ogubha umgodi uyowela kuwo,+ nogingqa itshe—liyobuyela kuye.+ 28  Ulimi lwamanga luyamzonda ochotshozwe yilo,+ nomlomo othophayo ubangela ukugumbuqelwa.+

Imibhalo yaphansi