IzAga 25:1-28

25  Nalezi futhi yizaga zikaSolomoni+ amadoda kaHezekiya inkosi yakwaJuda+ azikopisha:  Inkazimulo kaNkulunkulu ingukugcina indaba iyimfihlo,+ nenkazimulo yamakhosi ingukuhlolisisa indaba.+  Amazulu ngenxa yokuphakama+ nomhlaba ngenxa yokujula,+ kanye nenhliziyo yamakhosi, lokho akuphenyeki.+  Makususwe amanyela esiliveni, khona-ke lonke liyophuma licwengekile.+  Makususwe omubi phambi kwenkosi,+ khona-ke isihlalo sayo sobukhosi siyokuma siqine ngokulunga.+  Ungazenzeli udumo phambi kwenkosi,+ futhi ungami endaweni yabakhulu.+  Ngoba kungcono ukuba ithi kuwe: “Khuphukela lapha,”+ kunokuba ikwehlise phambi kwesicukuthwane amehlo akho asibonile.+  Ungaphumi uyosingatha icala lomthetho ngokubhuduzela, ukuze kungabi indaba yokuthi uyokwenzenjani ekupheleni kwalo lapho umuntu wakini manje esekuhlaza.+  Mela udaba lwakho kanye nomuntu wakini,+ futhi ungayembuli imfihlo yomunye umuntu;+ 10  ukuze olalele angakuhlazi futhi umbiko omubi ozwakale ngawe ungahoxiseki. 11  Izwi elikhulunywe ngesikhathi esifanele linjengama-apula egolide ezitsheni zesiliva.+ 12  Umsoli ohlakaniphile uyicici legolide, nomhlobiso wegolide elikhethekile, endlebeni ezwayo.+ 13  Kulabo abasithumayo, isithunywa esithembekile sinjengokubanda kweqhwa+ ngosuku lokuvuna, ngoba sivuselela umphefumulo wamakhosi aso.+ 14  Umuntu oziqhayisa ngesipho ngamanga unjengamafu anomhwamuko nomoya ongenayo imvula.+ 15  Umlawuli unxenxwa ngesineke, nolimi olumnene lungaliphula ithambo.+ 16  Ingabe uthole uju?+ Yidla okwanele wena, ukuze ungazigcingci ngalo bese kudingeka uluhlanze.+ 17  Yenza unyawo lwakho lungavami endlini yomuntu wakini, ukuze angacikeki nguwe abese ekuzonda ngokuqinisekile. 18  Umuntu ofakaza ngomuntu wakubo njengofakazi wamanga unjengomshiza wempi nenkemba nomcibisholo ocijiwe.+ 19  Ukuthembela kumuntu okhohlisayo ngosuku lokucindezeleka kunjengezinyo eliphukile nonyawo oluxegezelayo.+ 20  Osusa ingubo ngosuku olumakhaza unjengoviniga kuyi-alikhali futhi unjengohlabelelela inhliziyo ehwaqabele izingoma.+ 21  Uma okuzondayo elambile, mnike isinkwa adle; uma omile mnike amanzi aphuze.+ 22  Ngoba uqoqela amalahle phezu kwekhanda lakhe,+ futhi uJehova uyokuvuza.+ 23  Umoya ovela enyakatho uveza imvula njengokungathi ngemihelo,+ nolimi oludalula imfihlo, luveza ubuso obulahliwe.+ 24  Kungcono ukuhlala echosheni lophahla kunokuhlala nomfazi othanda ingxabano endlini, nakuba niyihlanganyela.+ 25  Njengamanzi abandayo emphefumulweni okhathele,+ unjalo umbiko omuhle ovela ezweni elikude.+ 26  Olungile lapho eyendayenda phambi komubi unjengesiphethu esidungekile nomthombo owoniwe.+ 27  Akukuhle ukudla uju oluningi;+ futhi, ingabe kuyinkazimulo ukuba abantu bafune eyabo inkazimulo?+ 28  Umuntu ongawubambi umoya wakhe unjengomuzi ofohliwe, ongenalo udonga.+

Imibhalo yaphansi