IzAga 21:1-31

21  Inhliziyo yenkosi injengemifudlana yamanzi esandleni sikaJehova.+ Uyiphendulela noma kuphi lapho ethanda khona.+  Zonke izindlela zomuntu ziqondile emehlweni akhe,+ kodwa uJehova ulinganisa izinhliziyo.+  Ukwenza ukulunga nokwahlulela yikho uJehova akukhetha kakhulu kunomhlatshelo.+  Amehlo azidlayo nenhliziyo ezikhukhumezayo,+ isibani sababi, kuyisono.+  Ngokuqinisekile amacebo okhuthele ayamzuzisa,+ kodwa noma ngubani onamawala ngokuqinisekile uphokophele ekusweleni.+  Ukuthola imicebo ngolimi lwamanga kungumoya okhishwa ngamakhala opheshulwayo,+ kulabo abafuna ukufa.+  Ukuphanga kwababi kuyobahudula kumuke nabo,+ ngoba balile ukwenza ukulunga.+  Umuntu, yebo umuntu ongaziwa, igwegwile indlela yakhe;+ kodwa ohlanzekile uqotho emsebenzini wakhe.+  Kungcono ukuhlala echosheni lophahla+ kunokuhlala nomfazi othanda ingxabano endlini, nakuba niyihlanganyela.+ 10  Umphefumulo womubi unxanele okubi;+ umuntu wakubo ngeke aboniswe umusa emehlweni akhe.+ 11  Ngokuhlawulisa umhleki wosulu uyahlakanipha ongenalwazi;+ ngokunikeza umuntu ohlakaniphile ukuqondisisa uthola ulwazi.+ 12  OLungileyo uyayicabangela indlu yomubi,+ eketula ababi kube yinhlekelele kubo.+ 13  Noma ngubani ovala indlebe yakhe ukuze angakuzwa ukukhalaza komuntu ophansi,+ naye ngokwakhe uyobiza angaphendulwa.+ 14  Isipho esenziwa ekusithekeni sithobisa intukuthelo;+ nesifumbathiso esifubeni+ sithobisa ukufutheka okunamandla. 15  Kuyinjabulo kolungile ukwenza ukulunga,+ kodwa kukhona into eyesabisa kakhulu kulabo abakwenza umkhuba okulimazayo.+ 16  Umuntu onhlanhlathayo endleleni yokuqondisisa+ uyophumula ebandleni lalabo abangenamandla ekufeni.+ 17  Othanda ukwenama uyoba ngumuntu osweleyo;+ othanda iwayini namafutha ngeke ayizuze ingcebo.+ 18  Omubi uyisihlengo solungile;+ nowenza ngokukhohlisa uthatha indawo yabaqotho.+ 19  Kungcono ukuhlala ezweni eliyihlane kunokuhlala ukhathazekile endlini nomfazi othanda ingxabano.+ 20  Ingcebo efiselekayo kanye namafutha kusendaweni yokuhlala yomuntu ohlakaniphileyo,+ kodwa umuntu oyisiphukuphuku uyokugwinya.+ 21  Ophishekela ukulunga+ nomusa wothando uyothola ukuphila, ukulunga nodumo.+ 22  Ohlakaniphileyo wenyukela emzini wamadoda anamandla, ukuze aqede amandla alokho agabe ngakho.+ 23  Ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe ugcina umphefumulo wakhe ezinsizini.+ 24  Owenza ngokufutheka kokugabadela ubizwa ngokuthi umuntu ogabadelayo, ozigabisa ezazisa.+ 25  Khona kanye ukunxanela kwevila kuyolibulala, ngoba izandla zalo zenqabile ukusebenza.+ 26  Usuku lonke lizibonise linxanela ngokulangazela, kodwa olungile uyapha futhi akagodli lutho.+ 27  Umhlatshelo wababi uyinto enengekayo.+ Kakhulu kangakanani-ke lapho umuntu ewuletha kanye nokuziphatha okubi.+ 28  Ufakazi oqamba amanga uyoshabalala,+ kodwa umuntu olalelayo uyokhuluma kuze kube phakade.+ 29  Umuntu omubi uziqinisile,+ kodwa oqotho nguye oyozimisa ziqine izindlela zakhe.+ 30  Akukho kuhlakanipha noma ukuqonda noma iseluleko esingamelana noJehova.+ 31  Ihhashi yinto elungiselelwa usuku lwempi,+ kodwa insindiso ingekaJehova.+

Imibhalo yaphansi