Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 19:1-29

19  Noma ngubani onokuncane ohamba ngobuqotho bakhe ungcono+ kunomuntu onezindebe eziyisigwegwe, nomuntu oyisiphukuphuku.+  Futhi, akukuhle ukuba umphefumulo ungabi nalo ulwazi,+ futhi osheshayo ngezinyawo zakhe uyona.+  Ngubuwula bomuntu wasemhlabeni obuhlanekezela indlela+ yakhe, bese inhliziyo yakhe ifuthekela uJehova.+  Umcebo yiwo owenezela abangane abaningi,+ kodwa ophansi uhlukaniswa ngisho nanomngane wakhe.+  Ufakazi wamanga ngeke ayekwe angajeziswa,+ nophafuza amanga ngeke aphunyuke.+  Baningi abancenga isicukuthwane,+ futhi wonke umuntu ungumngane womuntu ophanayo.+  Abafowabo bomuntu onokuncane bonke bamzondile.+ Yeka ukuthi badedele kude kangakanani naye abangane bakhe!+ Uyalandela enezinto afuna ukuzisho; kodwa abekho.+  Ozuza inhliziyo+ uthanda umphefumulo wakhe. Oqapha ukuqonda uyothola okuhle.+  Ufakazi wamanga ngeke ayekwe angajeziswa,+ nophafuza amanga uyoshabalala.+ 10  Ukunethezeka akumfaneli oyisiphukuphuku.+ Kakhulu kangakanani-ke ukuba inceku ibuse phezu kwezikhulu!+ 11  Ukuqondisisa komuntu ngokuqinisekile kubambezela intukuthelo yakhe,+ futhi kungubuhle kuye ukweqa isiphambeko.+ 12  Ukuthukuthela kwenkosi kuwukugwavuma okunjengokwebhongo lengonyama elinomhlwenga,+ kodwa ukuthakazelelwa yiyo kunjengamazolo phezu kwezimila.+ 13  Indodana eyisiphukuphuku iwukuhlupheka kuyise,+ nomfazi wemibango unjengophahla oluvuzayo olumxoshayo umuntu.+ 14  Ifa elivela kobaba lingumuzi nomcebo,+ kodwa umfazi oqondayo uvela kuJehova.+ 15  Ubuvila bubangela ukuba kwehle ubuthongo obujulile,+ nomphefumulo owenqenayo uyalamba.+ 16  Ogcina umyalo ugcina umphefumulo wakhe;+ odelela izindlela zakhe uyobulawa.+ 17  Ombonisa umusa ophansi uboleka uJehova,+ futhi Yena uyombuyisela ngempatho yakhe.+ 18  Yishaye indodana yakho lisekhona ithemba;+ ungaphakamiseli isifiso somphefumulo wakho ekuyibulaleni.+ 19  Othukuthela kakhulu uyohlawula;+ ngoba uma umkhulula, uyoqhubeka ukwenza ngokuphindaphindiwe futhi.+ 20  Lalela iseluleko wamukele isiyalo,+ ukuze uhlakaniphe esikhathini esizayo.+ 21  Maningi amacebo asenhliziyweni yomuntu,+ kodwa yinjongo kaJehova eyokuma.+ 22  Into efiselekayo kumuntu wasemhlabeni ngumusa wakhe wothando;+ umuntu onokuncane ungcono kunomuntu oqamba amanga.+ 23  Ukwesaba uJehova kuholela ekuphileni,+ futhi umuntu uyolala ebusuku anelisekile;+ ngeke ahanjelwe okubi.+ 24  Ivila lifake isandla salo esitsheni;+ alikwazi ukusibuyisela ngisho nasemlonyeni walo.+ 25  Umhleki wosulu kufanele umshaye,+ ukuze ongenalwazi akhaliphe;+ futhi oqondayo kufanele asolwe, ukuze aqonde ulwazi.+ 26  Ohlukumeza uyise noxosha unina+ uyindodana eyenza ngokuhlazisayo nangokuyichilo.+ 27  Uma uyeka, ndodana yami, ukulalela isiyalo kuyosho ukuduka emazwini olwazi.+ 28  Ufakazi ongelusizo lwalutho ubuhleka usulu ubulungisa,+ nomlomo wabantu ababi ugwinya okulimazayo.+ 29  Izahlulelo zimiswe zaqina zimiselwe abahleka usulu,+ nemivimbo imiselwe umhlane wabayiziphukuphuku.+

Imibhalo yaphansi