Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 14:1-35

14  Owesifazane ohlakaniphe ngempela uyakhile indlu yakhe,+ kodwa oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe.+  Ohamba ngobuqotho bakhe uyamesaba uJehova,+ kodwa oyisigwegwe ezindleleni zakhe uyamedelela.+  Induku yokuzidla isemlonyeni woyisiwula,+ kodwa izindebe zabahlakaniphile ziyobaqapha.+  Lapho kungekho khona izinkomo umkhombe uyahlanzeka, kodwa isivuno siba yinsada ngenxa yamandla enkunzi.  Ufakazi othembekile yilowo ongeke awaqambe amanga,+ kodwa ufakazi wamanga uphafuza amanga nje.+  Umhleki wosulu uye wafuna ukuthola ukuhlakanipha, kodwa akukho; kodwa koqondayo ulwazi luyinto elula.+  Suka phambi komuntu oyisiphukuphuku,+ ngoba ngokuqinisekile ngeke uziqaphele izindebe zolwazi.+  Ukuhlakanipha kokhaliphile kungukuqonda indlela yakhe,+ kodwa ubuwula babayiziphukuphuku buyinkohliso.+  Bayiziwula labo abakuhleka usulu ukuba necala,+ kodwa phakathi kwabaqotho kukhona ukuvumelana.+ 10  Inhliziyo iyakuqaphela ukuba munyu komphefumulo womuntu,+ futhi akukho sihambi esiyogxambukela ekujabuleni kwawo. 11  Indlu yabantu ababi iyobhuqwa,+ kodwa itende labaqotho liyochuma.+ 12  Kukhona indlela eqondile phambi komuntu,+ kodwa ukuphela kwayo kamuva kuyizindlela zokufa.+ 13  Ngisho nasekuhlekeni inhliziyo ingaba sebuhlungwini;+ futhi ukujabula kuphelela osizini.+ 14  Ongenalukholo enhliziyweni uyokwaneliswa yimiphumela yezindlela+ zakhe, kodwa umuntu omuhle uyokwaneliswa yimiphumela yokusebenzelana kwakhe nabanye.+ 15  Noma ubani ongenalwazi uba nokholo kuwo wonke amazwi,+ kodwa okhaliphile uyazicabangela izinyathelo zakhe.+ 16  Ohlakaniphile uyesaba asuke ebubini,+ kodwa oyisiphukuphuku uyafutheka futhi uyazethemba.+ 17  Oshesha ukuthukuthela uyokwenza ubuwula,+ kodwa umuntu onekhono lokucabanga uyazondwa.+ 18  Abangenalwazi ngokuqinisekile bayodla ifa lobuwula,+ kodwa abakhaliphile bayothwala ulwazi njengomnqwazo.+ 19  Abantu ababi kuyomelwe bakhothame phambi kwabahle,+ nabantu abakhohlakele emasangweni olungile. 20  Ngisho nakumuntu wakubo umuntu onokuncane uyinto yokuzondwa,+ kodwa baningi abangane bomuntu ocebile.+ 21  Odelela umuntu wakubo uyona,+ kodwa uyajabula obonisa umusa kwabahluphekile.+ 22  Ngeke yini bazulazule+ labo abaceba okubi? Kodwa kukhona umusa wothando neqiniso ngokuqondene nalabo abaceba okuhle.+ 23  Ngazo zonke izinhlobo zokukhandleka kukhona inzuzo,+ kodwa izwi nje lezindebe lithambekisela ekusweleni. 24  Umqhele wabahlakaniphile uyingcebo yabo; ubuwula beziphukuphuku bungubuwula.+ 25  Ufakazi weqiniso ukhulula imiphefumulo,+ kodwa okhohlisayo uphafuza amanga nje.+ 26  Kukhona ukuqiniseka okukhulu ekwesabeni uJehova,+ futhi amadodana akhe ayoba nesiphephelo.+ 27  Ukwesaba uJehova kungumthombo wokuphila,+ ukuphambuka ezingibeni zokufa.+ 28  Ngobuningi babantu inkosi iyahloba,+ kodwa lapho kuntuleka abantu isikhulu esiphakeme siyachitheka.+ 29  Owephuzayo ukuthukuthela ugcwele ukuqonda,+ kodwa ongenaso isineke uphakamisa ubuwula.+ 30  Inhliziyo ezolile ingukuphila komzimba,+ kodwa umhawu ungukubola emathanjeni.+ 31  Ophamba ophansi uhlambalaze uMenzi wakhe,+ kodwa obonisa umusa kompofu uyamkhazimulisa.+ 32  Ngenxa yobubi bakhe omubi uyowiswa phansi,+ kodwa olungileyo uyothola isiphephelo ebuqothweni bakhe.+ 33  Enhliziyweni yonokuqonda kuhlala ukuhlakanipha,+ abayiziphukuphuku benza kwaziwe. 34  Ukulunga yikho okuphakamisa isizwe,+ kodwa isono siyinto eyichilo emaqenjini ezizwe.+ 35  Inkosi ijabula ngenceku eyenza ngokuqondisisa,+ kodwa ukufutheka kwayo kuba kuleyo eyenza ngokuhlazisayo.+

Imibhalo yaphansi