IzAga 12:1-28

12  Othanda isiyalo ungothanda ulwazi,+ kodwa ozonda ukusolwa akacabangi.+  Umuntu omuhle uJehova uyamamukela,+ kodwa umuntu wemiqondo emibi uthi mubi.+  Akekho umuntu oyokuma aqine ngobubi;+ kodwa izimpande zabalungile, ngeke zinyakaziswe.+  Umfazi onekhono ungumqhele kumnikazi wakhe,+ kodwa owenza ngokuhlazisayo unjengokubola emathanjeni akhe.+  Imicabango yabalungile ingukwahlulela;+ ukuqondisa kwababi kuyinkohliso.+  Amazwi ababi angukuqamekela igazi,+ kodwa abaqotho bayokhululwa umlomo wabo.+  Ababi bayagumbuqelwa bangabikho,+ kodwa indlu yabalungile iyohlala imile.+  Umuntu uyodunyiswa ngenxa yomlomo wakhe onokuqonda,+ kodwa osontekile enhliziyweni uyokwedelelwa.+  Ungcono othathwa kalula kodwa ebe enenceku kunozikhazimulisayo kodwa ebe eswele isinkwa.+ 10  Olungileyo unakekela umphefumulo wesilwane sakhe esifuywayo,+ kodwa isihe sababi sinesihluku.+ 11  Olima umhlabathi wakhe uyokwaneliswa yisinkwa,+ kodwa ophishekela izinto ezingasizi ngalutho uswele inhliziyo.+ 12  Omubi ufisa inyamazane yabantu ababi+ ebambeke enethini; kepha impande yabalungile, iyathela.+ 13  Umuntu omubi ubanjwa yiseqo sezindebe,+ kodwa olungile uyaphuma osizini.+ 14  Umuntu waneliswa okuhle okuvela esithelweni somlomo wakhe,+ futhi isenzo sezandla zakhe umuntu siyobuyela kuye.+ 15  Indlela yoyisiwula ilungile emehlweni akhe,+ kodwa olalela iseluleko uhlakaniphile.+ 16  Ngumuntu oyisiwula owenza inkathazo yakhe yaziwe ngalo lolo suku,+ kodwa onokuqonda uyalimboza ihlazo.+ 17  Okhuluma ukwethembeka uyokhuluma okulungile,+ kodwa ufakazi wamanga, inkohliso.+ 18  Kukhona ophahluka njengokuhlaba kwenkemba,+ kodwa ulimi lwabahlakaniphile lungukuphulukisa.+ 19  Wudebe lweqiniso+ oluyomiswa luqine kuze kube phakade,+ kodwa ulimi lwamanga luyohlala umzuzwana nje.+ 20  Inkohliso isenhliziyweni yalabo abaceba okubi,+ kodwa labo abajonga ukuthula banenjabulo.+ 21  Akukho lutho olulimazayo oluyokwehlela olungileyo,+ kodwa ngababi ngokuqinisekile abayogcwaliswa ngenhlekelele.+ 22  Izindebe zamanga ziyinto enengekayo kuJehova,+ kodwa abenza ngokwethembeka bayamjabulisa.+ 23  Umuntu onokuqonda usibekela ulwazi,+ kodwa yinhliziyo yabayiziphukuphuku ememeza ubuwula.+ 24  Yisandla sabakhuthele esiyobusa,+ kodwa isandla esenqenayo siyokwenziswa umsebenzi ophoqelelwe.+ 25  Ngukukhathazeka enhliziyweni yomuntu okuyoyibangela ukuba ibhocobale,+ kodwa yizwi elihle eliyenza ijabule.+ 26  Olungile uhlola idlelo lakhe, kodwa indlela yababi ibabangela ukuba bazulazule.+ 27  Ukwenqena ngeke kumvusele umuntu izinyamazane,+ kodwa okhuthele ungumcebo oyigugu womuntu. 28  Endleleni yokulunga kukhona ukuphila,+ futhi ukuhamba endleleni yako kusho ukungabikho kokufa.+

Imibhalo yaphansi