Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 10:1-32

10  Izaga zikaSolomoni.+ Indodana ehlakaniphile yileyo eyenza uyise ajabule,+ kanti indodana eyisiphukuphuku iwusizi lukanina.+  Ingcebo yomubi ngeke ibe nanzuzo,+ kodwa ukulunga yikho okuyokhulula ekufeni.+  UJehova ngeke abangele ukuba umphefumulo wolungile ulambe,+ kodwa ukunxanela kwababi uyokuchilizela eceleni.+  Osebenza ngesandla esenqenayo uyoba nokuncane,+ kodwa yisandla sokhuthele esiyokwenza umuntu acebe.+  Indodana eyenza ngokuqondisisa ibutha ngesikhathi sasehlobo; indodana eyenza ngokuhlazisayo ilele zwí ngesikhathi sokuvuna.+  Izibusiso zingezekhanda lolungileyo,+ kodwa umlomo wababi, ufihla ubudlova.+  Ukukhunjulwa kolungileyo kumiselwe isibusiso,+ kodwa igama lababi liyobola.+  Ohlakaniphile enhliziyweni uyoyamukela imiyalo,+ kodwa oyisiwula ngezindebe zakhe uyonyathelwa phansi.+  Ohamba ngobuqotho uyohamba ngokulondeka,+ kodwa ogwegwisa izindlela zakhe uyozenza aziwe.+ 10  Ocifa iso uyobangela ubuhlungu,+ noyisiwula ngezindebe zakhe uyonyathelwa phansi.+ 11  Umlomo wolungile ungumthombo wokuphila;+ kodwa umlomo wababi ufihla ubudlova.+ 12  Yinzondo ebhebhezela imibango,+ kodwa uthando luze lusibekele zonke izeqo.+ 13  Ezindebeni zomuntu oqondayo kutholakala ukuhlakanipha,+ kodwa induku ingeyomhlane womuntu oswele inhliziyo.+ 14  Abahlakaniphile yilabo ababekelela ulwazi,+ kodwa umlomo woyisiwula useduze nencithakalo.+ 15  Izinto zenani elikhulu zomuntu ocebile zingumzana wakhe oqinile.+ Incithakalo yabantu abaphansi ngubumpofu babo.+ 16  Umphumela womsebenzi wolungileyo ungukuphila;+ umphumela womkhiqizo wababi uyisono.+ 17  Obambelela esiyalweni uyindlela eya ekuphileni,+ kodwa oshiya ukusolwa ubangela ukuba kunhlanhlathwe.+ 18  Lapho kukhona khona osibekela inzondo kukhona izindebe zamanga,+ okhipha umbiko omubi uyisiphukuphuku.+ 19  Lapho kukhona amazwi amaningi asiphuthi iseqo,+ kodwa obamba izindebe zakhe wenza ngokuqonda.+ 20  Ulimi lolungile luyisiliva lekhethelo;+ inhliziyo yababi ayibaluleke ngalutho.+ 21  Izindebe zolungile zelusa abaningi,+ kodwa abayiziwula balokhu befa ngenxa yokuswela inhliziyo.+ 22  Isibusiso sikaJehova—yiso esicebisayo,+ futhi akenezeli ubuhlungu kanye naso.+ 23  Koyisiphukuphuku ukuqhuba ukuziphatha okubi kunjengomdlalo,+ kodwa ukuhlakanipha kungokomuntu onokuqonda.+ 24  Into emethusayo omubi—yiyo eyomfikela;+ kodwa olungileyo uyonikwa isifiso sakhe.+ 25  Njengalapho isivunguvungu sidlula, udlula kanjalo nomubi angabi khona;+ kodwa olungile uyisisekelo kuze kube nini nanini.+ 26  Njengoviniga emazinyweni nanjengomusi emehlweni, unjalo umuntu oyivila kwabamthumayo.+ 27  Ukwesaba uJehova kuyokwenezela izinsuku,+ kodwa iminyaka yababi iyofinyezwa.+ 28  Okulindelwe abalungileyo kuwukujabula,+ kodwa ithemba lababi liyoshabalala.+ 29  Indlela kaJehova iyisiphephelo sabangasoleki,+ kodwa incithakalo ingeyabakwenza umkhuba okulimazayo.+ 30  Olungileyo, ngeke ayendayendiswe kuze kube nini nanini;+ kodwa ababi, ngeke baqhubeke behlezi emhlabeni.+ 31  Umlomo wolungileyo—uthela isithelo sokuhlakanipha,+ kodwa ulimi lokonakala luyonqunywa.+ 32  Izindebe zolungileyo—zifinyelela ukwazi okuthakazelelwayo,+ kodwa umlomo wababi ungukonakala.+

Imibhalo yaphansi