Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IzAga 1:1-33

1  Izaga+ zikaSolomoni+ indodana kaDavide,+ inkosi yakwa-Israyeli,+  zokuba umuntu azi ukuhlakanipha+ nesiyalo,+ aqonde amazwi okuqonda,+  amukele isiyalo+ esinika ukuqondisisa,+ ukulunga+ nekhono lokwahlulela+ nobuqotho,+  zokunika ongenalo ulwazi ukukhalipha,+ nensizwa ulwazi+ nekhono lokucabanga.+  Umuntu ohlakaniphile uyolalela amukele imfundo eyengeziwe,+ nomuntu onokuqonda nguye ozuza ukuqondisa okunekhono,+  ukuze aqonde isaga nesisho esididayo,+ amazwi abantu abahlakaniphile+ nezimfumbe zabo.+  Ukwesaba uJehova kungukuqala kolwazi.+ Ngukuhlakanipha nesiyalo abayiziwula nje abakwedelelile.+  Ndodana yami, lalela isiyalo sikayihlo,+ ungawushiyi umthetho kanyoko.+  Ngoba kuyigoda elikhangayo ekhanda lakho+ nomgexo omuhle entanyeni yakho.+ 10  Ndodana yami, uma izoni zizama ukukuyenga, ungavumi.+ 11  Uma zilokhu zithi: “Hamba nathi. Masiqamekele igazi.+ Masibalalele unyendle ngaphandle kwesizathu+ abantu abamsulwa. 12  Masibagwinye bephila+ njengeShiyoli,+ yebo bephelele, njengalabo abehlela phansi egodini.+ 13  Masithole zonke izinhlobo zezimpahla zenani elikhulu eziyigugu.+ Masigcwalise izindlu zethu ngempango.+ 14  Kumelwe uzihlanganise nathi. Makube nesikhwama esisodwa nje kuphela sethu sonke”+ 15  ndodana yami, ungahambi nabo endleleni.+ Nqanda unyawo lwakho emendweni wabo.+ 16  Ngoba izinyawo zabo zingezigijimela ebubini bodwa,+ futhi balokhu beshesha ukuyochitha igazi.+ 17  Ngoba lendlalelwa ize inetha phambi kwamehlo ento enamaphiko.+ 18  Ngenxa yalokho bona ngokwabo baqamekela igazi lazo;+ bayilalela unyendle imiphefumulo yazo.+ 19  Zinjalo izindlela zawo wonke umuntu owenza inzuzo engenabulungisa.+ Isusa wona kanye umphefumulo wabanikazi bayo.+ 20  Ukuhlakanipha kweqiniso+ kuqhubeka kumemeza kakhulu esitaladini.+ Kuqhubeka kuzwakalisa izwi lako ezigcawini.+ 21  Kuyamemeza ngenhla ekupheleni kwezitaladi ezinomsindo.+ Eminyango yamasango angena emzini kusho amazwi ako kuthi:+ 22  “Kuyoze kube nini nina eningenalwazi niqhubeka nithanda ukungabi nalwazi,+ kuyoze kube nini nina bahleki bosulu nifisa ukuhleka usulu isidanasi,+ futhi kuyoze kube nini nina ziphukuphuku niqhubeka nizonda ulwazi?+ 23  Buyani lapho nginisola.+ Khona-ke ngiyokwenza ukuba umoya wami uniphuphumele;+ ngiyonenza ukuba nazi amazwi ami.+ 24  Ngenxa yokuthi nginimemezile kodwa nilokhu nenqaba,+ ngelulé isandla sami kodwa akukho muntu onakayo,+ 25  futhi sonke iseluleko sami nilokhu ningasinaki,+ nokusola kwami anikwamukelanga,+ 26  nami futhi, ngiyoyihleka inhlekelele yenu,+ ngiyohleka usulu lapho kufika lokho enikwesabayo,+ 27  lapho lokho enikwesabayo kufika njengesivunguvungu, nenhlekelele yenu ifika lapha njengesivunguvungu,+ lapho usizi nezikhathi ezinzima kunifikela.+ 28  Ngaleso sikhathi bayolokhu bengibiza, kodwa ngeke ngiphendule,+ bayolokhu bengifuna, kodwa ngeke bangithole,+ 29  ngenxa yokuthi baluzondile ulwazi,+ nokumesaba uJehova abakukhethanga.+ 30  Abasivumanga iseluleko sami;+ bakwedelelile konke ukusola kwami.+ 31  Ngakho bayodla isithelo sendlela yabo,+ futhi bayosutha amacebo abo kuze kweqe.+ 32  Ngoba ngukwambuka+ kwabangenalwazi okuyobabulala,+ nokunganaki kweziphukuphuku yikho okuyozibhubhisa.+ 33  Kepha ongilalelayo, uyohlala ngokulondeka+ angaphazanyiswa yingebhe yenhlekelele.”+

Imibhalo yaphansi