Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsiLilo 3:1-66

א [ʼAʹleph] 3  Ngiyindoda enamandla eboné ukuhlupheka+ ngenxa yobhoko lokufutheka kwakhe.   Yimina aye wangihola wangenza ukuba ngihambe ebumnyameni hhayi ekukhanyeni.+   Impela, usuku lonke usiphendula ngokuphindaphindiwe isandla sakhe ngokumelene nami.+ ב [Behth]   Ubangele ukuba inyama yami nesikhumba sami kuguge.+ Uphule amathambo ami.+   Wakhile ngokumelene nami, ukuze angihaqe+ ngesitshalo esinoshevu+ nangobunzima.   Ungenzé ukuba ngihlale ezindaweni ezimnyama+ njengabantu asebenesikhathi eside befile.+ ג [Giʹmel]   Ungivimbele njengokungathi ngodonga lwamatshe, ukuba ngingaphumi.+ Uzenzé zasinda izibopho zami zethusi.+   Futhi, lapho ngicela ukulekelelwa ngikhalela usizo, empeleni uyawuthiya umthandazo wami.+   Uvimbé izindlela zami ngamatshe aqoshiwe.+ Imigwaqo yami uyisontile.+ ד [Daʹleth] 10  Kimi unjengebhere eliqamekele,+ njengengonyama ezindaweni zokucasha.+ 11  Izindlela zami uziphithanisile, futhi ungenza ngibe yifusi. Ungenzé ngaba ngumuntu owenziwe incithakalo.+ 12  Unyathelé umnsalo wakhe,+ futhi ungimisa ngibe yisigcibisholo somcibisholo.+ ה [Heʼ] 13  Ufaké amadodana omgodla wemicibisholo yakhe ezinsweni zami.+ 14  Ngibé yinto yokuhlekwa+ kubo bonke abantu abamelene nami, isihloko sengoma yabo usuku lonke.+ 15  Ungigcingcé ngezinto ezibabayo.+ Ungisuthise ngomhlonyane.+ ו [Waw] 16  Wenza amazinyo ami aphuke ngohlalwane.+ Ungenzé ngathothobala emlotheni.+ 17  Wena ubuye ulahle kangangokuba umphefumulo wami awunakho ukuthula. Ngikhohliwe ukuthi ubuhle buyini.+ 18  Ngilokhu ngithi: “Ukuhlonipheka kwami kushabalele, nengikulindele kuJehova.”+ ז [Zaʹyin] 19  Khumbula ukuhlupheka kwami nesimo sami sokungabi nakhaya,+ umhlonyane nesitshalo esinoshevu.+ 20  Nakanjani umphefumulo wakho uyokhumbula ukhothamele phezu kwami.+ 21  Yilokhu engizokubuyisa enhliziyweni yami.+ Yingakho ngizobonisa isimo sengqondo sokulinda.+ ח [Chehth] 22  Kuyizenzo zomusa wothando+ kaJehova ukuthi asizange siphele,+ ngoba isihe sakhe ngokuqinisekile ngeke siphele.+ 23  Sisha njalo ekuseni.+ Ukuthembeka kwakho kuyachichima.+ 24  “UJehova uyisabelo sami,”+ kusho umphefumulo wami, “yingakho ngizobonisa isimo sengqondo sokumlinda.”+ ט [Tehth] 25  UJehova muhle kothembela kuye,+ emphefumulweni oqhubeka ufuna yena.+ 26  Kuhle ukuba umuntu alinde,+ yebo buthule,+ alindele insindiso kaJehova.+ 27  Kuhle ngendoda enamandla ukuba ithwale ijoka ebusheni bayo.+ י [Yohdh] 28  Mayihlale yodwa ithule,+ ngoba ubeke okuthile phezu kwayo.+ 29  Mayibeke umlomo wayo othulini.+ Mhlawumbe likhona ithemba.+ 30  Mayinike oyishayayo isihlathi sayo.+ Mayisuthe isihlamba.+ כ [Kaph] 31  Ngoba uJehova ngeke aqhubeke elahla kuze kube nini nanini.+ 32  Ngoba nakuba ebangele usizi,+ ngokuqinisekile uyobonisa isihe futhi ngokokuchichima komusa wakhe wothando.+ 33  Ngoba akazange ngokusuka enhliziyweni yakhe ahluphe noma abangele abantwana babantu usizi.+ ל [Laʹmedh] 34  Ngenxa yokuchoboza komuntu zonke iziboshwa zasemhlabeni+ ngaphansi kwezinyawo zakhe,+ 35  Ngenxa yokuchilizela eceleni ukwahlulelwa kwendoda enamandla phambi kobuso boPhezukonke,+ 36  Ngenxa yokugwegwisa umuntu ecaleni lakhe lomthetho, uJehova akazange ajabule.+ מ [Mem] 37  Manje, ngubani othé kufanele kwenzeke okuthile lapho uJehova ngokwakhe engakuyalanga?+ 38  Emlonyeni woPhezukonke akuphumi izinto ezimbi kanye nokuhle.+ 39  Umuntu ophilayo angahlala kanjani ekhonona,+ yebo indoda enamandla ngenxa yesono sayo?+ נ [Nun] 40  Masiphenyeni izindlela zethu sizihlole,+ sibuyele impela kuJehova.+ 41  Masiphakamiseleni inhliziyo yethu kanye nezintende zezandla zethu kuNkulunkulu emazulwini:+ 42  “Thina seqé umthetho, futhi sidlubulundile.+ Wena awuzange uthethelele.+ ס [Saʹmekh] 43  Ngentukuthelo uvimbile ukuba kungasondelwa,+ uqhubeka usixosha.+ Ubulele; awuzange ubonise ububele.+ 44  Uvimbile ngongqimba lwamafu ukuba kungasondelwa kuwe,+ ukuze umthandazo ungadluli.+ 45  Usenza sibe yimfucumfucu nezibi phakathi kwezizwe.”+ פ [Peʼ] 46  Zonke izitha zethu zisivulele umlomo wazo.+ 47  Ingebhe nomgodi kubé ngokwethu,+ ukuba yincithakalo nokuphuka.+ 48  Iso lami uqobo lilokhu ligeleza imifudlana yamanzi ngenxa yokuphuka kwendodakazi yabantu bami.+ ע [ʽAʹyin] 49  Iso lami liyamululeka futhi alivumi ukuthula, kangangokuba akukho zikhawu,+ 50  Kuze kube yilapho uJehova ebheka phansi futhi ebona esezulwini.+ 51  Iso lami liwuphathé kabuhlungu umphefumulo wami,+ ngenxa yawo wonke amadodakazi omuzi wakithi.+ צ [Tsa·dhehʹ] 52  Izitha zami zingizingele nokungizingela njengokungathi zizingela inyoni,+ ngaphandle kwesizathu.+ 53  Zithulisé ukuphila kwami egodini,+ futhi zaqhubeka zingijikijela ngamatshe. 54  Amanzi agelezé phezu kwekhanda lami.+ Ngithé: “Ngokuqinisekile ngizonqunywa!”+ ק [Qohph] 55  O Jehova, ngimemezé igama lakho ngisemgodini wohlobo oluphansi impela.+ 56  Izwi lami kumelwe ulizwe.+ Ungayifihli indlebe yakho ekungiphumuzeni, ekukhaleleni kwami usizo.+ 57  Usondelile ngosuku engaqhubeka ngikubiza ngalo.+ Wathi: “Ungesabi.”+ ר [Rehsh] 58  O Jehova, uye wamela izimpi zomphefumulo wami.+ Ukuhlengile ukuphila kwami.+ 59  O Jehova, ukubonile okubi okwenziwe kimi.+ Siza ungenzele ukwahlulela.+ 60  Uyibonile yonke impindiselo yabo, yonke imicabango yabo ngokumelene nami,+ ש [Sin] noma [Shin] 61  O Jehova, ukuzwile ukuhlambalaza kwabo, yonke imicabango yabo ngokumelene nami,+ 62  Izindebe zalabo abangivukelayo+ kanye nokungihleba kwabo usuku lonke.+ 63  Siza ukubheke ukuhlala kwabo phansi nokusukuma kwabo.+ Ngiyisihloko sengoma yabo.+ ת [Taw] 64  O Jehova, uyobabuyisela impatho evumelana nomsebenzi wezandla zabo.+ 65  Uyobanika ukweyisa kwenhliziyo,+ isiqalekiso sakho kubo.+ 66  Uyobasukela uthukuthele, ubabhuqe+ basuke phansi kwamazulu kaJehova.+

Imibhalo yaphansi