IsiHlabelelo SeziHlabelelo 8:1-14

8  “O ukube ubunjengomfowethu,+ oncela amabele kamama!+ Uma ngikuthola ngaphandle, bengiyokwanga.+ Abantu bebengeke nakancane bangidelele.  Bengiyokuhola, bengiyokungenisa endlini kamama,+ owayengifundisa. Bengiyokuphuzisa iwayini elinongiwe,+ uketshezi olusha lwamahalananda.  Isandla sakhe sobunxele besiyobe singaphansi kwekhanda lami; isandla sakhe sokunene—besiyongigona.+  “O madodakazi aseJerusalema, nginifungisile ukuba ningazami ukuphaphamisa noma ukuvusa uthando kimi luze luzivukele lona.”+  “Ngubani lona wesifazane+ okhuphuka evela ehlane,+ encike phezu kwesithandwa sakhe?”+ “Ngakuvusa ngaphansi komapula. Yilapho unyoko aba khona nemihelo ngawe. Yilapho lowo owakubeletha afikelwa khona yimihelo.+  “Ngibeke njengophawu phezu kwenhliziyo yakho,+ njengophawu phezu kwengalo yakho; ngoba uthando lunamandla njengokufa,+ ukuphikelela ukufuna ukuzinikela kuwe kuphela+ akugudluki njengeShiyoli. Ukuvutha kwalo kunjengokuvutha komlilo, ilangabi likaJah.+  Amanzi amaningi awakwazi ukulucima uthando,+ ngisho nemifula ngeke ikwazi ukulukhukhula.+ Ngisho noma umuntu ebengakhipha zonke izinto zenani elikhulu zendlu yakhe ngenxa yothando, abantu bebengazidelela nokuzidelela.”  “Sinodadewethu omncane+ ongakabi nawo nhlobo amabele. Sizomenzelani udadewethu ngosuku ayocelwa ngalo?”  “Uma eyoba ludonga,+ sizokwakha umbhoshongo wesiliva phezu kwakhe; kodwa uma eyoba yisicabha,+ sizomvimba ngepulangwe lomsedari.” 10  “Ngiludonga, futhi amabele ami anjengemibhoshongo.+ Kanjalo emehlweni akhe ngibe njengalowo othola ukuthula. 11  “Kwakukhona isivini+ uSolomoni ayenaso eBhali-hamoni. Wanikela lesi sivini kubagcini.+ Ngamunye wayeletha izinhlamvu zesiliva eziyinkulungwane ngezithelo zaso. 12  “Isivini sami, esingesami, sisezandleni zami. Inkulungwane ingeyakho, Solomoni, namakhulu amabili angawalabo abanakekela izithelo zaso.” 13  “O wena ohlala emasimini,+ abangane balalela izwi lakho. Mangilizwe.”+ 14  “Baleka, sithandwa sami, zenze ube njengensephe noma njengesixhumo sezindluzele ezintabeni zeziqholo.”+

Imibhalo yaphansi