IsiHlabelelo SeziHlabelelo 6:1-13

6  “Siyephi isithandwa sakho, wena omuhle kakhulu phakathi kwabesifazane?+ Siphendukele ngaphi isithandwa sakho, ukuze sikufunise sona?”  “Isithandwa sami sehlele ensimini yaso,+ ensimini yezitshalo zeziqholo,+ ukuze selusele+ phakathi kwamasimu, futhi sikhe iminduze.  Ngingowesithandwa sami nesithandwa sami singesami.+ Selusele+ phakathi kweminduze.”  “O ntombazane engumngane wami, umuhle,+ njengoMuzi Omnandi,+ umuhle njengeJerusalema,+ uthuthumelisa njengamabutho+ aqoqene azungeza amabhanela.+  Susa amehlo akho+ phambi kwami, ngoba angethusile. Izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi ezitshakadule zehla zivela eGileyadi.+  Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezivela ekuhlanzweni, zonke zizele amaphahla, kungekho neyodwa elahlekelwe ngamawundlu ayo.+  Njengengxenye yehalananda zinjalo izinhlafuno zakho ngemva kwemvakazi yakho.+  Kungaba khona izindlovukazi ezingamashumi ayisithupha nezancinza ezingamashumi ayisishiyagalombili namantombazane angenasibalo.+  Munye oyijuba lami,+ umuntu wami ongenasici.+ Munye ongokanina. Ungohlanzekile walowo owambeletha. Amadodakazi ambonile, futhi athi uyajabula; ngokunjalo nezindlovukazi nezancinza, futhi zamdumisa,+ 10  ‘Ungubani lona wesifazane+ obheka ezansi njengokuntwela kokusa,+ omuhle njengenyanga egcwele,+ ohlanzeke njengelanga elikhazimulayo,+ othuthumelisa njengamabutho aqoqene azungeze amabhanela?”’+ 11  “Ngehlele ensimini+ yamantongomane, ukuyobona imiqumbe esigodini sesifufula,+ ukuyobona ukuthi umvini ukhahlelile yini, ukuthi imihalananda iqhakazile na.+ 12  Ngithe ngingazi, umphefumulo wami wabe usungifake ezinqoleni zabantu bakithi abathandayo.” 13  “Buya, buya mShulamiti! Buya, buya, ukuze sikubone!”+ “Nibonani kumShulamiti?”+ “Into enjengomdanso wamaqembu amabili!”

Imibhalo yaphansi