IsiHlabelelo SeziHlabelelo 5:1-16

5  “Ngingenile engadini yami,+ dadewethu,+ makoti wami.+ Ngikhé imure yami+ kanye nesiqholo sami. Ngidlé ikhekheba lami lezinyosi kanye noju lwami;+ ngiphuzé iwayini lami kanye nobisi lwami.” “O bangane, yidlani! Phuzani neqiwe ngukubonakaliswa kothando!”+  “Ngilele, kodwa inhliziyo yami iphapheme.+ Kukhona umsindo wokungqongqoza kwesithandwa sami!”+ “O dadewethu, ngivulele,+ ntombazane engumngane wami, juba lami, wena muntu wami ongenasici!+ Ngoba ikhanda lami ligcwele amazolo, izinwele zami zigcwele amathonsi asebusuku.”+  “‘Sengisikhumulile isembatho sami. Ngingasigqoka kanjani futhi? Ngizigezile izinyawo zami. Ngingathini ukuzingcolisa futhi?’  Isithandwa sami sasibuyisa isandla saso embotsheni yesicabha, futhi izibilini zami+ zahlokoma ngaphakathi kimi.  Ngavuka, yebo mina, ukuba ngisivulele isithandwa sami, futhi izandla zami zaconsa imure neminwe yami imure ewuketshezi, ezimbotsheni zesihluthulelo.  Ngasivulela, yebo mina, ngasivulela isithandwa sami, kodwa isithandwa sami sase siphendukile, sase sidlulile. Umphefumulo wami uqobo wawuphumile kimi ngesikhathi sikhuluma. Ngasifuna, kodwa angizange ngisithole.+ Ngasibiza, kodwa asizange singiphendule.  Abalindi+ ababehambahamba emzini bangithola. Bangishaya, bangilimaza. Abalindi bezindonga+ bangihlubule ibhayi lami elibanzi.  “O madodakazi aseJerusalema+ nginifungisile,+ ukuthi, uma nisithola isithandwa sami,+ nisitshele ukuthi ngiyagula uthando lwaso.”+  “Isithandwa sakho sizidlula ngani ezinye izithandwa,+ wena omuhle kakhulu phakathi kwabesifazane?+ Isithandwa sakho sizidlula ngani ezinye izithandwa, ukuba usifungise isifungo esinjengalesi?”+ 10  “Isithandwa sami siyakhazimula futhi sibomvu, sigqamile kunabo bonke kwabayizinkulungwane eziyishumi.+ 11  Ikhanda laso liyigolide, igolide elicwengiweyo. Izinwele zaso zingamahlukuzo amasundu. Izinwele zaso ezimnyama zinjengegwababa. 12  Amehlo aso anjengamajuba ngasemigudwini yamanzi, ageza ngobisi, ahlezi phakathi nezingu zayo. 13  Izihlathi zaso zinjengesivande seziqholo,+ imibhoshongo yamakhambi anephunga elimnandi. Izindebe zaso ziyiminduze, ziconsa imure ewuketshezi.+ 14  Izandla zaso ziyimibhobho yegolide, egcwele ikhrisolithe. Isisu saso siwungcwecwe wezinyo lendlovu ombozwe ngamasafire. 15  Imilenze yaso iyizinsika zemabula ezisekelwe phezu kwezisekelo ezinezikhoxe zegolide elicwengiwe. Ukubonakala kwaso kunjengeLebhanoni, kukhetheke njengemisedari.+ 16  Ulwanga lwaso luwubumtoti bodwa, futhi konke okwaso kufiseleka ngokuphelele.+ Yiso-ke lesi isithandwa sami, yilo-ke leli isoka lami madodakazi aseJerusalema.”

Imibhalo yaphansi