IsiHlabelelo SeziHlabelelo 2:1-17

2  “Ngiyisafroni+ nje lasethafeni+ elingasogwini, umnduze wasemathafeni aphansi.”+  “Njengomnduze phakathi kokhula olunameva, injalo intombazane engumngane wami phakathi kwezintombi.”+  “Njengomapula+ phakathi kwemithi yehlathi, sinjalo isithandwa sami phakathi kwezinsizwa.+ Ngifisé umthunzi waso ngimagange, futhi yilapho engiye ngahlala khona phansi, isithelo saso sibe mnandi olwangeni lwami.  Sangingenisa endlini yewayini,+ futhi ibhanela+ laso elaliphezu kwami kwakuwuthando.+  Ngiqabuleni ngamaqebelengwane enziwe ngamagilebhisi omisiwe,+ ngondleni ngama-apula; ngoba ngiguliswa uthando.+  Isandla saso sobunxele singaphansi kwekhanda lami; isandla saso sokunene—siyangigona.+  O madodakazi aseJerusalema, nginifungisé+ izinsephe zezinsikazi+ noma izindluzelekazi+ zasendle, ukuba ningazami ukuphaphamisa noma ukuvusa uthando kimi luze luzivukele lona.+  “Umsindo wesithandwa sami!+ Bheka! Siyeza,+ siqombola izintaba, sigxumagxuma emagqumeni.  Isithandwa sami sifana nensephe+ noma nesixhumo sezindluzele. Bheka! Simi emva kodonga lwakithi, sigqolozela ngamafasitela, sibuka ngamahele.+ 10  Isithandwa sami siphendule sathi kimi, ‘Vuka sihambe,+ ntombazane engumngane wami, simomondiya sami.+ 11  Ngoba, bheka! inkathi yemvula+ idlulile, selisile, imvula ihambile. 12  Kuvele izimbali ezweni,+ isikhathi sokuthena imivini+ sifikile, nezwi lehobhe+ lizwakele ezweni lakithi.  13  Umkhiwane wona,+ usuthophele ngenxa yamakhiwane awo avuthwa kuqala;+ imivini iqhakazile, ikhiphe amakha ayo. Vuka, woza, ntombazane engumngane wami,+ simomondiya sami, woza sihambe. 14  O juba lami+ ezikhoselweni zamadwala, endaweni ecashile yendlela ewumqansa, ngibonise isimo somzimba wakho,+ mangizwe izwi lakho, ngoba izwi lakho limnandi nomzimba wakho umi kahle.’”+ 15  “Sibambeleni izimpungushe,+ izimpungushe ezincane ezonakalisa izivini, njengoba izivini zethu ziqhakazile.”+ 16  “Isithandwa sami singesami nami ngingowaso.+ Selusé+ phakathi kweminduze.+ 17  Phenduka sithandwa sami, kuze kube yilapho sekuheleza usuku namathunzi esebalekile; yiba njengensephe+ noma njengesixhumo sezindluzele ezintabeni zokuhlukana.

Imibhalo yaphansi