Isaya 9:1-21

9  Nokho, ukusitheka ngeke kube njengalapho izwe lalicindezelekile, njengasesikhathini sangaphambili lapho umuntu ayeliphatha ngokwedelela izwe lakwaZebhuloni nezwe lakwaNafetali+ nalapho esikhathini sakamuva umuntu enza ukuba idunyiswe+—indlela engasolwandle, esifundeni saseJordani, iGalile lezizwe.+  Abantu ababehamba ebumnyameni baboné ukukhanya okukhulu.+ Ngokuqondene nalabo abahlala ezweni lethunzi elimnyama,+ ukukhanya kuye kwakhanya kubo.+  Wenzé isizwe saba nabantu abaningi,+ usenzelé ukuthokoza kwaba kukhulu.+ Siye sathokoza phambi kwakho njengokuthokoza kwangesikhathi sokuvuna,+ njengalabo abajabulayo lapho behlukanisa impango.+  Ngoba ijoka lomthwalo wabo+ nenduku ephezu kwamahlombe abo, ubhoko lwalowo obaqhuba ukuba basebenze,+ ukuphihlize kwaba yizicucwana njengasosukwini lukaMidiyani.+  Ngoba yilelo nalelo wudlu lodavuza+ kundindizele nesiphuku esigingqwe egazini kuye kwashiswa kwaba ngukudla komlilo.+  Ngoba sizalelwe umntwana,+ siphiwe indodana;+ ukubusa kwesikhulu kuyoba phezu kwehlombe lakhe.+ Igama lakhe kuyothiwa uMeluleki Omangalisayo,+ uNkulunkulu Onamandla,+ uYise Ongunaphakade,+ iSikhulu Sokuthula.+  Ngeke kuphele ukuchichima kokubusa kwesikhulu+ kanye nokuthula,+ phezu kwesihlalo sobukhosi sikaDavide+ naphezu kombuso wakhe ukuze umiswe uqine+ futhi usekelwe ngobulungisa+ nangokulunga,+ kusukela manje kuze kube nini nanini. Yona kanye intshiseko kaJehova wamabutho iyokwenza lokhu.+  Kukhona izwi uJehova alithumela ngokumelene noJakobe, futhi lehlela phezu kuka-Israyeli.+  Ngokuqinisekile abantu bayolazi,+ yebo bonke ngothi lwabo, u-Efrayimi nowakhileyo eSamariya,+ ngenxa yokuzidla kwabo nangenxa yokweyisa kwabo enhliziyweni ngoba bathi:+ 10  “Kuwé izitini, kodwa sizokwakha ngamatshe aqoshiwe.+ Kugawulwé umsikhamori,+ kodwa sizosebenzisa imisedari esikhundleni sawo.” 11  UJehova uyobabeka phezulu bamelane naye abaphikisana noRezini, futhi uyoziqhubezela izitha zakhe lowo,+ 12  iSiriya empumalanga+ namaFilisti ngemuva,+ futhi bayodla u-Israyeli ngomlomo ovulekile.+ Ngenxa yakho konke lokhu intukuthelo yakhe ayizange ibuye, kodwa isandla sakhe sisalokhu siluliwe.+ 13  Abantu ngokwabo ababuyelanga kuLowo obashayayo,+ futhi abamfunanga uJehova wamabutho.+ 14  UJehova uyonquma kwa-Israyeli inhloko+ nomsila,+ ihlumela nekhwane, ngalusuku lunye.+ 15  Inhloko ngumuntu osemdala futhi ohlonishwa kakhulu,+ umsila ngumprofethi onikeza isiyalo samanga.+ 16  Futhi labo abahola lesi sizwe yibo abasinhlanhlathisayo;+ nalabo abaholwayo kubo, yibo abasambathekiswayo.+ 17  Yingakho uJehova engeke ajabule ngisho nangezinsizwa zabo,+ futhi engeke abe nesihe nasezintandaneni nakubafelokazi babo; ngoba bonke bayizihlubuki+ nabenzi bokubi futhi yilowo nalowo mlomo ukhuluma okungenangqondo. Ngenxa yakho konke lokhu intukuthelo yakhe ayizange ibuye, kodwa isandla sakhe sisalokhu siluliwe.+ 18  Ngoba ububi buye bokheleka njengomlilo;+ buyokudla buqede izihlahla zomunga nokhula.+ Buyothungeleka emahlozini ehlathi,+ futhi ayokhushulelwa phezulu njengokufuquka komusi.+ 19  Izwe liye lathungelwa ngomlilo ngokufutheka kukaJehova wamabutho, futhi abantu bayoba njengokudla komlilo.+ Akekho oyobonisa ububele ngisho nakumfowabo.+ 20  Umuntu uyogenca ngakwesokunene kodwa ngokuqinisekile uyolamba; umuntu uyodla ngakwesobunxele, kodwa ngokuqinisekile ngeke basuthe.+ Yilowo nalowo uyodla inyama yengalo yakhe,+ 21  uManase u-Efrayimi, u-Efrayimi uManase. Bobabili bayomelana noJuda.+ Ngenxa yakho konke lokhu intukuthelo yakhe ayizange ibuye, kodwa isandla sakhe sisalokhu siluliwe.+

Imibhalo yaphansi