Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Isaya 8:1-22

8  UJehova wathi kimi: “Zithathele isibhebhe+ esikhulu ulobe kuso ngothi lokuloba lomuntu ofayo ukuthi, ‘Mahere-shalali-hashi-bazi.’  Mangizitholele ubufakazi+ ngofakazi abathembekile,+ u-Uriya umpristi+ noZakariya indodana kaJeberekiya.”  Khona-ke ngasondela kumprofethikazi, wakhulelwa ngemva kwesikhathi wabeletha indodana.+ UJehova manje wathi kimi: “Yiqambe ngokuthi uMahere-shalali-hashi-bazi,  ngoba ngaphambi kokuba umfana akwazi ukuthi,+ ‘Baba!’ nokuthi, ‘Mama!’ umuntu uyomuka nomnotho waseDamaseku nempango yaseSamariya phambi kwenkosi yase-Asiriya.”+  UJehova waqhubeka wakhuluma nami wathi:  “Ngenxa yokuthi lesi sizwe siwalile+ amanzi aseShilowa+ ageleza kahle, futhi sethaba+ ngoRezini nangendodana kaRemaliya;+  ngalokho-ke, bheka! noJehova ukhuphulela kuso+ amanzi oMfula anamandla futhi amaningi,+ inkosi yase-Asiriya+ nayo yonke inkazimulo yayo.+ Futhi ngokuqinisekile iyokhuphukela ngaphezu kwazo zonke iziqu zemifudlana yayo iye ngaphezu kwalo lonke usebe lwayo  iqhubekele kwaJuda. Empeleni iyokhukhula idlule.+ Iyoze ifinyelele entanyeni.+ Futhi ukweluleka kwamaphiko ayo+ kumelwe kubugcwalise ububanzi bezwe lakho Imanuweli!”+  Hlosani okulimazayo, nina zizwe, niphihlizwe nibe yizicucwana; bekani indlebe, nonke nina enisemajukujukwini omhlaba!+ Bhincani,+ niphihlizwe nibe yizicucwana!+ Bhincani, niphihlizwe nibe yizicucwana! 10  Cebani icebo, liyohlakazwa!+ Khulumani noma iliphi izwi, ngeke lime, ngoba uNkulunkulu unathi!+ 11  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi ngokuqina kwesandla, ukuze angenze ngiphambuke ekuhambeni endleleni yalesi sizwe, ethi: 12  “Nina akumelwe nithi, ‘Uzungu!’ ngokuqondene nakho konke lesi sizwe esilokhu sithi ngakho: ‘Uzungu!’+ futhi into esiyesabayo nina akumelwe niyesabe, futhi akumelwe inithuthumelise.+ 13  UJehova wamabutho—nguYe okufanele nimphathe njengongcwele,+ futhi kufanele nesabe yena,+ nguYe okufanele anibangele ukuba nithuthumele.”+ 14  Kumelwe abe njengendawo engcwele;+ kodwa abe njengetshe lokuqhuzula nanjengedwala lokukhubeka+ kuzo zombili izindlu zakwa-Israyeli, abe njengesicupho nanjengogibe kwabakhileyo eJerusalema.+ 15  Futhi abaningi phakathi kwabo ngokuqinisekile bayokhubeka bawe, futhi baphuke, babekelwe ugibe futhi babanjwe.+ 16  Busongeni ubufakazi,+ nibeke uphawu emthethweni phakathi kwabafundi bami!+ 17  Ngizohlale ngilindele uJehova,+ ofihlela indlu kaJakobe ubuso bakhe,+ ngizothemba yena.+ 18  Bheka! Mina nabantwana uJehova angiphé bona+ sinjengezibonakaliso+ nanjengezimangaliso kwa-Israyeli ezivela kuJehova wamabutho, ohlala eNtabeni iZiyoni.+ 19  Uma kwenzeka bethi kini: “Buzani kwabanemimoya+ noma kulabo abanomoya wokubikezela abatshiyozayo+ futhi bakhulume ngokunyenyeza,” akufanele yini isizwe sibuze kuNkulunkulu waso?+ [Ingabe kufanele yini ukuba kubuzwe] abantu abafileyo ngenxa yabantu abaphilayo?+ 20  Emthethweni nasebufakazini!+ Ngokuqinisekile bayoqhubeka bekhuluma okuvumelana nala mazwi+ angeke abe nakho ukukhanya kokuntwela kokusa.+ 21  Ngokuqinisekile yilowo nalowo uyodabula izwe ecindezeleke kanzima futhi elambile;+ kuyothi ngenxa yokuba elambile futhi eye wazenza wathukuthela, empeleni aqalekise inkosi yakhe noNkulunkulu wakhe+ futhi ngokuqinisekile asinge phezulu. 22  Futhi uyobheka emhlabeni, bheka! usizi nobumnyama,+ ukusitheka, izikhathi ezinzima nesigayegaye esingenakho ukukhanya.+

Imibhalo yaphansi