Isaya 7:1-25

7  Kwathi ezinsukwini zika-Ahazi+ indodana kaJothamu indodana ka-Uziya, inkosi yakwaJuda, uRezini+ inkosi yaseSiriya noPheka+ indodana kaRemaliya, inkosi yakwa-Israyeli, bakhuphukela eJerusalema ukuba balwe nalo, kodwa abakwazanga ukulwa nalo.+  Kwafika umbiko endlini kaDavide, othi: “ISiriya linciké ku-Efrayimi.”+ Inhliziyo yakhe nenhliziyo yabantu bakhe yaqala ukuvevezela, njengokuvevezela kwemithi yehlathi ivevezeliswa ngumoya.+  UJehova wathi ku-Isaya: “Ngicela uhambe, uyohlangabeza u-Ahazi, wena noSheyari-jashubi+ indodana yakho, ekupheleni komsele+ wechibi elingenhla ngasemgwaqweni omkhulu wensimu yomhlanzi wezingubo.+  Uthi kuye, ‘Zilinde futhi uhlale ungaphazamisekile.+ Ungesabi, futhi ungayivumeli inhliziyo yakho ibe novalo+ ngenxa yalezi zidunu ezimbili zalezi zikhuni ezivuthayo, ngenxa yentukuthelo evuthayo kaRezini neSiriya nendodana kaRemaliya,+  ngenxa yokuthi iSiriya kanye no-Efrayimi nendodana kaRemaliya balulekene ngokubi ngawe, bethi:  “Masikhuphuke silwe nelakwaJuda futhi silidwengule sizithathele lona ngokulifohla; masenze ukuba kubuse enye inkosi phakathi kwalo, indodana kaThabeyeli.”+  “‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngeke kume, futhi ngeke kwenzeke.+  Ngoba inhloko yeSiriya yiDamaseku, futhi inhloko yeDamaseku nguRezini; ngeminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu nje kuphela u-Efrayimi uyophihlizwa abe yizicucu angabe esaba yisizwe.+  Inhloko ka-Efrayimi yiSamariya,+ futhi inhloko yeSamariya yindodana kaRemaliya.+ Ngaphandle kokuba nibe nokholo, ngeke nihlale isikhathi eside.”’”+ 10  UJehova waqhubeka wakhuluma no-Ahazi, wathi: 11  “Zicelele isibonakaliso kuJehova uNkulunkulu wakho,+ usenze sijule njengeShiyoli noma usenze siphakame njengezindawo ezingenhla.” 12  Kodwa u-Ahazi wathi: “Ngeke ngisicele, futhi ngeke ngimvivinye uJehova.” 13  Wathi: “Ngicela ulalele wena ndlu kaDavide. Ingabe kuyinto encane kini ukuba nenze abantu bakhathale, nize nenze noNkulunkulu wami akhathale?+ 14  Ngakho-ke uJehova ngokwakhe uyoninika isibonakaliso: Bheka! Intombi+ empeleni iyokhulelwa,+ ibelethe indodana,+ ngokuqinisekile iyoyiqamba ngokuthi u-Imanuweli. 15  Kuyothi lapho isikwazi ukwala okubi ikhethe okuhle+ idle ibhotela noju. 16  Ngoba ngaphambi kokuba umfana akwazi ukwala okubi akhethe okuhle,+ izwe omakhosi alo amabili ozwa ingebhe ecanuzelisayo ngawo liyobe lishiywe ngokuphelele.+ 17  UJehova uyoletha kuwe+ nakubantu bakini nasendlini kayihlo izinsuku ezingakaze zibe khona ezinjengazo kusukela osukwini lokusuka kuka-Efrayimi eceleni kukaJuda,+ okungukuthi, uyoletha inkosi yase-Asiriya.+ 18  “Ngalolo suku uJehova uyozibiza ngekhwelo izimpukane ezisemkhawulweni wemiselekazi yeNayile yaseGibhithe nezinyosi+ ezisezweni lase-Asiriya,+ 19  ngokuqinisekile zizofika zihlale phansi, zonke, phezu kwezigodi zesifufula ezineziwa naphezu kwemifantu yamadwala naphezu kwawo wonke amahlozi ameva naphezu kwazo zonke izindawo zokunisela.+ 20  “Ngalolo suku, esebenzisa insingo eqashiwe esifundeni soMfula,+ yebo esebenzisa inkosi yase-Asiriya,+ uJehova uyophuca ikhanda neziboya ezisezinyaweni, futhi iyosusa ngisho nentshebe uqobo.+ 21  “Ngalolo suku umuntu uyolonda isithokazi emhlambini wezinkomo nezimvu ezimbili.+ 22  Futhi ngenxa yokuthi ziyokwehlisa ubisi ngokuchichimayo, uyodla ibhotela; ngoba wonke umuntu osele ezweni uyodla ibhotela noju.+ 23  “Ngalolo suku yonke indawo lapho kwakukhona khona izivini eziyinkulungwane, ezibiza izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva,+ iyokuba eyezihlahla zomunga nokhula.+ 24  Uyofika lapho nemicibisholo nomnsalo,+ ngoba lonke izwe liyoba yizihlahla zomunga nokhula kuphela. 25  Futhi zonke izintaba ezazicentwa ukhula ngekhuba—ngeke uye khona ngokwesaba izihlahla zameva nokhula; futhi ngokuqinisekile kuyoba indawo yokudedela izinkomo nendawo yokubhudulwa yizimvu.”+

Imibhalo yaphansi