Isaya 66:1-24

66  Yilokhu uJehova akushilo: “Amazulu ayisihlalo sami sobukhosi,+ umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami.+ Khona-ke, iphi indlu eningangakhela yona,+ futhi-ke iphi indawo engaba yindawo yami yokuphumula?”+  “Manje zonke lezi zinto zenziwe yisandla sami, zaba khona zonke lezi zinto,”+ kusho uJehova. “Yilona-ke engizombheka, ohluphekile nodabukile emoyeni+ nothuthumelayo ngezwi lami.+  “Ohlaba inkunzi unjengobulala umuntu.+ Owenza umhlatshelo ngemvu unjengophula intamo yenja.+ Onikela isipho—unjengonikela ngegazi lengulube!+ Owethula isikhumbuzo senhlaka yempepho+ unjengosho isibusiso ngamazwi angaqondakaliyo.+ Yibo futhi laba abakhethé ezabo izindlela, futhi wona kanye umphefumulo wabo ujabulele izinengiso zabo.+  Mina-ke ngizokhetha izindlela zokubaphatha kabi;+ ngizobalethela izinto ezibethusayo;+ ngenxa yokuthi ngabiza, kodwa kwakungekho ophendulayo; ngakhuluma, kodwa abekho abalalela;+ baqhubeka benza okubi emehlweni ami, bakhetha nento engingajabuli ngayo.”+  Yizwani izwi likaJehova, nina enithuthumela ngezwi lakhe:+ “Abafowenu abanizondayo,+ abanicwasayo ngenxa yegama lami,+ bathé, ‘Kwangathi uJehova angakhazinyuliswa!’+ Kumelwe futhi abonakale kube khona ukujabula kini,+ bona bahlazeke.”+  Kukhona umsindo wesiyaluyalu ovela emzini, umsindo ovela ethempelini!+ Ngumsindo kaJehova ebuyisela okufanele ezitheni zakhe.+  Ngaphambi kokuba aqale ukusikwa wabeletha.+ Ngaphambi kokuba imihelo imfikele, wabeletha umntwana wesilisa.+  Ubani oyizwile into enjengale?+ Ubani ozibonile izinto ezinjengalezi?+ Ingabe izwe+ lingazalwa ngemihelo ngosuku olulodwa?+ Noma ingabe isizwe+ singazalwa ngasikhathi sinye?+ Ngoba iZiyoni lifikelwe ukusikwa futhi lazala amadodana alo.  “Mina-ke, ingabe ngingabangela ukubhoboka kodwa ngingabangeli ukuba kuzalwe?”+ kusho uJehova. “Noma ingabe ngibangela ukuba kube khona ukuzala kodwa empeleni ngibangele ukuba kuvaleke?” kusho uNkulunkulu wakho. 10  Thokozani neJerusalema nijabule kanye nalo,+ nonke nina enilithandayo.+ Yethabani kakhulu kanye nalo, nonke nina enizigcina nilila ngenxa yalo;+ 11  ngenxa yokuthi niyoncela futhi ngokuqinisekile nithole ukwaneliseka ebeleni lenduduzo yalo egcwele; ngenxa yokuthi niyomunca nithole injabulo enkulu engonweni yenkazimulo yalo.+ 12  Ngoba yilokhu uJehova akushilo: “Bheka ngidlulisela ukuthula kulo njengomfula+ nenkazimulo yezizwe njengesifufula esikhukhulayo,+ futhi ngokuqinisekile niyoncela.+ Niyothwalwa ohlangothini, niwotwe emadolweni.+ 13  Njengomuntu unina aqhubeka emduduza, kanjalo mina ngokwami ngiyoqhubeka nginiduduza;+ futhi niyoduduzwa ngokuqondene neJerusalema.+ 14  Ngokuqinisekile niyobona, futhi inhliziyo yenu iyokwethaba nakanjani,+ wona kanye amathambo enu+ ayohluma njengotshani obusha.+ Ngokuqinisekile isandla sikaJehova siyokwenziwa saziwe ezincekwini zakhe,+ kodwa izitha zakhe uyozilahla impela.”+ 15  “Ngoba bheka uJehova ngokwakhe uza njengomlilo uqobo,+ nezinqola zakhe zinjengesivunguvungu,+ ukuze abuyisele intukuthelo yakhe ngokufutheka okukhulu nokukhuza kwakhe ngamalangabi omlilo.+ 16  Ngoba njengomlilo uJehova ngokuqinisekile uyophikisana nayo yonke inyama, yebo ngenkemba yakhe;+ futhi ababuleweyo bakaJehova bayoba baningi.+ 17  Labo abazingcwelisayo nabazihlanzayo ngenxa yamasimu+ angemva kwaleyo emaphakathi, abadla inyama yengulube+ nento enyanyekayo, ngisho nempuku egxumayo,+ bonke bayofinyelela ekupheleni kwabo,” kusho uJehova. 18  “Ngokuqondene nemisebenzi yabo+ nemicabango yabo,+ ngiyeza ukuze ngiqoqele ndawonye zonke izizwe nezilimi;+ kuyodingeka zize futhi ziyibone inkazimulo yami.”+ 19  “Ngiyomisa phakathi kwabo isibonakaliso,+ futhi ngiyothumela abanye kulabo abaphunyukile ezizweni,+ eTharishishi,+ ePhuli, naseLudi,+ labo abansala umnsalo, eThubhali naseJavani,+ iziqhingi ezikude impela,+ ezingawuzwanga umbiko ngami noma zibone inkazimulo yami;+ futhi ngokuqinisekile bayolandisa ngenkazimulo yami phakathi kwezizwe.+ 20  Empeleni bayobaletha bonke abafowenu abavela kuzo zonke izizwe+ njengesipho kuJehova,+ begibele amahhashi nezinqola, nezinqola ezimboziwe neminyuzi namakamela ezinsikazi asheshayo,+ babakhuphulele entabeni yami engcwele,+ iJerusalema,” kusho uJehova, “njengalapho nje amadodana ka-Israyeli eletha isipho endlini kaJehova ngesitsha esihlanzekile.”+ 21  “Nakubo futhi ngiyothatha abanye abayoba ngababapristi, bamaLevi,” kusho uJehova. 22  “Ngoba njengoba nje amazulu amasha+ nomhlaba omusha+ engikwenzayo kumile phambi kwami,”+ kusho uJehova, “kanjalo inzalo yenu+ negama lenu kuyoqhubeka kumile.”+ 23  “Ngokuqinisekile kusukela ekwethwaseni kwenyanga kuya kokunye ukwethwasa kwenyanga nokusukela esabatheni kuye kwelinye isabatha yonke inyama iyoza ikhothame phambi kwami,”+ kusho uJehova. 24  “Empeleni bayophuma babuke izidumbu zabantu ababeqa umthetho wami;+ ngoba izibungu ezikubo ngeke zife nomlilo wabo ngeke ucime,+ bayoba yinto enyantisayo kuyo yonke inyama.”+

Imibhalo yaphansi