Isaya 65:1-25

65  “Ngivumile ukuba ngithungathwe+ yilabo ababengazange bangifune.+ Ngivumile ukuba ngitholwe yilabo ababengazange bangifune.+ Ngithé: ‘Nangu mina, nangu mina!’+ esizweni esasingalibizi igama lami.+  “Ngelulelé izandla zami usuku lonke esizweni esinenkani,+ esihamba ngendlela engeyinhle,+ esilandela imicabango yaso;+  isizwe esakhiwa yilabo abangicasula+ njalo phambi kobuso bami, abenza imihlatshelo emasimini+ bashunqise umusi womhlatshelo+ phezu kwezitini,  abahlala emangcwabeni,+ abachitha ubusuku besezindlwaneni zokulinda, bedla inyama yengulube,+ kukhona ngisho nomhluzi wezinto ezingcolile+ ezitsheni zabo;  labo abathi, ‘Mela kude. Ungasondeli kimi, ngoba ngokuqinisekile ngizodlulisela ubungcwele kuwe.’+ Laba bawumusi emakhaleni ami,+ umlilo ovutha usuku lonke.+  “Bheka! Kulotshiwe phambi kwami.+ Ngeke ngithule,+ kodwa ngiyonika umvuzo;+ ngiyonika umvuzo ngisho nasesifubeni sabo,+  ngenxa yeziphambeko zabo nangenxa yeziphambeko zokhokho babo ngasikhathi sinye,”+ kusho uJehova. “Ngenxa yokuthi benze umusi womhlatshelo ezintabeni, bangihlambalaza+ nasemagqumeni,+ nami ngiyolinganisa inkokhelo yabo esifubeni sabo kuqala.”+  Yilokhu uJehova akushilo: “Njengoba nje iwayini elisha+ litholakala ehlukuzweni futhi kudingeke ukuba umuntu athi, ‘Ungaloni,+ ngoba kukhona isibusiso kulo,’+ ngiyokwenza kanjalo ngenxa yezinceku zami ukuze ngingachithi wonke umuntu.+  Ngiyoveza inzalo kuJakobe+ futhi kwaJuda ngiveze oyindlalifa yezintaba zami;+ abakhethiweyo bami bayolithatha,+ izinceku zami ziyohlala khona.+ 10  ISharoni+ liyoba idlelo lezimvu+ nethafa eliphansi lase-Akori+ libe yindawo yokuphumula yezinkomo, kubantu bami abayobe bengifunile.+ 11  “Kodwa nina niyilabo abamshiyayo uJehova,+ abayikhohlwayo intaba yami engcwele,+ labo abahlelela unkulunkulu weNhlanhla+ itafula futhi abagcwalisela unkulunkulu weSimiselo iwayini elixutshiwe.+ 12  Ngizonimisela inkemba,+ futhi nina nonke ngothi lwenu niyokhothama ukuze nihlatshwe;+ ngenxa yokuthi ngabiza,+ kodwa anizange niphendule; ngakhuluma, kodwa anizange nilalele;+ futhi naqhubeka nenza okwakukubi emehlweni ami,+ nakhetha into engingajabuli ngayo.”+ 13  Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bhekani! Izinceku zami ziyokudla,+ kodwa nina niyolamba.+ Bhekani! Izinceku zami ziyophuza,+ kodwa nina niyokoma.+ Bhekani! Izinceku zami ziyojabula,+ kodwa nina niyoba namahloni.+ 14  Bhekani! Izinceku zami ziyokhamuluka ngenjabulo ngenxa yesimo esihle senhliziyo,+ kodwa nina niyokhala ngenxa yobuhlungu benhliziyo futhi niyohewula ngenxa yokwaphuka umoya okukhulu.+ 15  Nina niyobekelela igama lenu ukuba libe yisifungo ngakwabakhethiweyo bami, futhi iNkosi EnguMbusi uJehova ngempela iyonibulala ngabanye,+ kodwa izinceku zayo iyozibiza ngelinye igama;+ 16  kangangokuthi wonke umuntu ozibusisayo emhlabeni uyozibusisa ngoNkulunkulu wokholo,+ nanoma ubani ofungayo emhlabeni uyofunga uNkulunkulu wokholo;+ ngoba izingcindezi zangaphambili impela ziyolibaleka ngoba futhi ziyosithezwa impela emehlweni ami.+ 17  “Ngoba bhekani ngidala amazulu+ amasha nomhlaba omusha;+ izinto zangaphambili ngeke zikhunjulwe,+ futhi ngeke zifike enhliziyweni.+ 18  Kodwa yethabani,+ nijabule kuze kube phakade ngalokho engikudalayo.+ Ngoba bhekani ngidala iJerusalema libe yisizathu sokujabula nabantu balo babe yisizathu sokwethaba.+ 19  Ngiyojabula ngeJerusalema ngethabe ngabantu bami;+ ngeke kusazwakala kulo umsindo wokulila noma umsindo wokukhala okulusizi.”+ 20  “Ngeke kuphinde kube khona umntwana osancela oba nezinsuku ezimbalwa nje kuphela ubudala kuleyo ndawo,+ ngeke futhi kusaba nexhegu elingazigcwalisi izinsuku zalo;+ ngoba umuntu uyofa enjengomfana nje, nakuba eneminyaka eyikhulu ubudala; isoni sona, nakuba sineminyaka eyikhulu siyoqalekiswa.+ 21  Ngokuqinisekile bayokwakha izindlu bahlale kuzo;+ nakanjani bayotshala izivini badle izithelo zazo.+ 22  Ngeke bakhe kuhlale omunye; ngeke batshale kudle omunye. Ngoba izinsuku zabantu bami ziyoba njengezinsuku zomuthi;+ nomsebenzi wezandla zabo abakhethiweyo bami bayowusebenzisa ngokugcwele.+ 23  Ngeke bakhandlekele ize,+ noma bazalele ukuhlupheka;+ ngoba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova,+ nozalo lwabo kanye nabo.+ 24  Empeleni kuyothi ngaphambi kokuba bamemeze mina ngiphendule;+ lapho besakhuluma, mina ngiyozwa.+ 25  “Impisi+ newundlu kuyoklaba ndawonye,+ ingonyama iyodla utshani njengenkomo;+ inyoka yona, ukudla kwayo kuyoba uthuli.+ Ngeke zilimaze+ noma zibangele noma iyiphi incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele,”+ kusho uJehova.

Imibhalo yaphansi