Isaya 64:1-12

64  O ukube wawuwaklebhulile amazulu, ukube wawehlile,+ ukube ngenxa yakho izintaba zazizamazamile,+  njengalapho umlilo wokhela izinsaba, nanjengalapho umlilo ubilisa amanzi, ukuze wenze igama lakho laziwe kwabaphikisana nawe,+ ukuze ngenxa yakho izizwe ziyaluze!+  Lapho wenza izinto ezesabekayo+ esasingenakuthemba ukuzibona, wehla. Ngenxa yakho izintaba imbala zazamazama.+  Kusukela esikhathini eside esidlule akekho noyedwa ozwile,+ futhi akekho noyedwa obeke indlebe, futhi neso alimbonanga omunye uNkulunkulu, ngaphandle kwakho,+ osithathayo isinyathelo ngenxa yalowo ohlala emlindele.+  Uye wahlangana nalowo othabayo nowenza ukulunga,+ labo abahlale bekukhumbula ezindleleni zakho.+ Bheka! Wena uye wathukuthela,+ ngesikhathi siqhubeka sona+—sikukho isikhathi eside, ingabe kufanele sisindiswe?+  Saba njengomuntu ongahlanzekile, sonke ngothi lwethu, zonke izenzo zethu zokulunga zinjengengubo yangezinkathi zokuya esikhathini;+ sizobuna njengamaqabunga,+ sonke ngothi lwethu, futhi iziphambeko zethu ziyomuka nathi njengomoya nje.+  Futhi akekho obiza igama lakho,+ akekho ovukayo ukuba abambelele kuwe; ngoba usifihlele ubuso bakho,+ futhi usibangela ukuba sincibilikiswe+ ngamandla esiphambeko sethu.  O Jehova, wena unguBaba wethu.+ Thina siwubumba,+ wena unguMbumbi wethu;+ thina sonke siwumsebenzi wesandla sakho.+  Ungathukutheli kuze kwedlulele+ Jehova, futhi ungasikhumbuli kuze kube phakade isiphambeko sethu.+ Bheka, manje, siyakucela: thina sonke singabantu bakho.+ 10  Imizi yakho engcwele+ ibe yihlane, iZiyoni+ libe yihlane lodwa, iJerusalema libe yincithakalo engenalutho.+ 11  Indlu yethu yobungcwele nobuhle,+ okhokho bethu abakudumisa kuyo,+ ibe yinto yokushiswa emlilweni;+ zonke izinto zethu ezifiselekayo+ zibhuqiwe. 12  Njengoba uzibhekile lezi zinto, ingabe uyoqhubeka uzibambile+ Jehova? Ingabe uyohlala uthule futhi usiyeke sihlushwe kuze kwedlulele?+

Imibhalo yaphansi