Isaya 63:1-19

63  Ubani lona ovela kwa-Edomi,+ ogqoke izingubo ezinemibala exhophayo zaseBhozira,+ lona onodumo ngezembatho zakhe, omasha ngokuchichima kwamandla akhe? “Yimi, engikhuluma ngokulunga,+ engivame ngamandla ukuze ngisindise.”+  Kungani izembatho zakho zibomvu, nezingubo zakho zinjengezalowo onyathela isikhamo sewayini?+  “Umkhombe wewayini ngiwunyathelé ngedwa,+ kungekho muntu kanye nami ovela ezizweni. Ngaqhubeka ngizinyathela ngentukuthelo yami,+ ngaqhubeka ngizinyathela ngokufutheka kwami.+ Futhi igazi lazo elalitshaza lalilokhu lichaphazela izingubo zami,+ ngizingcolisé zonke izembatho zami.  Ngoba usuku lwempindiselo lusenhliziyweni yami,+ futhi kufike wona kanye unyaka wabahlengiweyo bami.  Ngaqhubeka ngibhekile, kodwa kwakungekho msizi; ngaqala ukubonakala ngimangele, kodwa kwakungekho osekelayo.+ Ngakho ingalo yami yanginikeza insindiso,+ nokufutheka kwami+ yikho okwangisekela.  Ngaqhubeka nginyathela izizwe ngentukuthelo yami, ngazenza zadakwa ngokufutheka kwami+ futhi ngalehlisela emhlabeni igazi lazo elalitshaza.”+  Ngizokhuluma ngomusa wothando kaJehova,+ ngezindumiso zikaJehova, ngokuvumelana nakho konke lokho uJehova akwenzile kithi,+ yebo ngobuhle obuchichimayo abenzele indlu ka-Israyeli+ ngokwesihe sakhe+ nangokuvumelana nokuchichima komusa wakhe wothando.  Waqhubeka wathi: “Ngokuqinisekile bangabantu bami,+ amadodana angeke azibonakalise engathembekile.”+ Ngakho waba uMsindisi kubo.+  Phakathi nakho konke ukucindezeleka kwabo wayecindezelekile naye.+ Isithunywa sakhe siqu sabasindisa.+ Ngothando lwakhe nangobubele bakhe wabahlenga,+ wabaphakamisa wabathwala zonke izinsuku zakudala.+ 10  Kodwa bona badlubulunda+ futhi benza umoya wakhe ongcwele waphatheka kabuhlungu.+ Manje washintsha waba yisitha+ sabo; yena ngokwakhe walwa nabo.+ 11  Umuntu waqala ukukhumbula izinsuku zakudala, uMose inceku yakhe: “Uphi Lowo owabakhuphula wabakhipha olwandle+ kanye nabelusi bomhlambi wakhe?+ Uphi Lowo owafaka kuye umoya waKhe ongcwele?+ 12  Lowo owenza ukuba ingalo yaKhe enhle+ ihambe ngasesandleni sokunene sikaMose; Lowo oqhekeza amanzi phambi kwabo+ ukuze azenzele igama elimi nini nanini;+ 13  Lowo obenza ukuba bahambe emanzini agubhayo kangangokuthi, njengehhashi ehlane, abazange bakhubeke?+ 14  Njengalapho isilwane sehlela ethafeni eliyisigodi, wona kanye umoya kaJehova wabenza baphumula.”+ Wabahola kanjalo abantu bakho ukuze uzenzele igama elihle.+ 15  Bheka usezulwini+ ubone usendaweni yakho yokuhlala ephakeme yobungcwele nobuhle.+ Iphi intshiseko yakho+ namandla akho aphelele, isiyaluyalu sezibilini zakho,+ nesihe sakho?+ Kuzigodlile ukuba kungezi kimi.+ 16  Ngoba wena unguBaba wethu;+ nakuba kungenzeka ukuthi u-Abrahama ngokwakhe akasazanga futhi u-Israyeli ngokwakhe angasiqapheli, kodwa wena Jehova, unguBaba wethu. Ubizwa ngokuthi uMhlengi wethu wakudala.+ 17  Kungani Jehova, uqhubeka usinhlanhlathisa ezindleleni zakho? Kungani wenza inhliziyo yethu ibe lukhuni ekukwesabeni?+ Buya ngenxa yezinceku zakho, izizwe zefa lakho.+ 18  Isikhathi esincane isizwe sakho esingcwele+ sasinefa. Izitha zethu ziyigxobagxobile indlu yakho engcwele.+ 19  Isikhathi eside siye saba njengalabo ongazange ubuse phezu kwabo, njengalabo igama lakho elingazange libizwe phezu kwabo.+

Imibhalo yaphansi