Isaya 62:1-12

62  Ngenxa yeZiyoni ngeke ngithule,+ nangenxa yeJerusalema+ ngeke ngihlale ngithule kuze kuphume ukulunga kwalo njengokukhanya,+ nensindiso yalo njengobhaqa oluvuthayo.+  “Ngokuqinisekile izizwe ziyokubona ukulunga kwakho,+ wena wesifazane,+ nawo wonke amakhosi abone inkazimulo yakho.+ Empeleni uyobizwa ngegama elisha,+ eliyoshiwo yiwo kanye umlomo kaJehova.  Uyoba ngumqhele omuhle esandleni sikaJehova,+ nomshuqulo wobukhosi entendeni yesandla sikaNkulunkulu wakho.  Ngeke kusathiwa ungowesifazane oshiywe ngokuphelele;+ nezwe lakho ngeke kusathiwa liyincithakalo;+ kodwa wena uyobizwa ngokuthi unguNjabulo Yami Ikuye,+ nezwe lakho ngokuthi Othathwe Njengomfazi. Ngoba uJehova uyobe ejabule ngawe, futhi izwe lakho liyothathwa njengomfazi.+  Ngoba njengoba nje insizwa ithatha intombi ukuba ibe ngumkayo, amadodana akho ayokuthatha ube ngumfazi wawo.+ Futhi uNkulunkulu wakho uyokwethaba ngawe+ ngokwethaba komkhwenyana ngomakoti.+  O Jerusalema, ngimise abalindi+ phezu kwezindonga zakho. Usuku lonke nobusuku bonke, njalo, mabangathuli.+ “Nina enikhuluma ngoJehova,+ maningathuli,+  futhi ningathuli ngaye aze alimise ngokuqinile, yebo, aze alimise iJerusalema njengendumiso emhlabeni.”+  UJehova ufungé ngesandla sakhe sokunene+ nangengalo yakhe enamandla+ wathi: “Ngeke ngisanika izitha zakho+ okusanhlamvu kwakho ukuba kube ngukudla kwazo, futhi abezinye izizwe ngeke besaliphuza iwayini lakho elisha,+ olikhandlekele.  Kodwa kuyodliwa yibo kanye abakubuthayo, futhi ngokuqinisekile bayomdumisa uJehova, nabo abaliqoqayo yibo kanye abayoliphuzela emagcekeni ami angcwele.”+ 10  Phumani, phumani ngamasango. Lungiselani abantu indlela.+ Nqwabelanisani, nqwabelanisani umgwaqo omkhulu. Susani amatshe kuwo.+ Phakamiselani izizwe isibonakaliso.+ 11  Bhekani! UJehova ngokwakhe wenze ukuba kuzwakale nasemajukujukwini omhlaba.+ “Thanini endodakazini yaseZiyoni,+ ‘Bheka! Insindiso yakho iyeza.+ Bheka! Umvuzo awunikezayo uwuphethe,+ nenkokhelo ayikhokhayo iphambi kwakhe.’”+ 12  Futhi abantu bayobabiza ngokuthi abantu abangcwele,+ abahlengwe nguJehova;+ wena uyobizwa ngokuthi Ofuniweyo, uMuzi Ongashiywanga Ngokuphelele.+

Imibhalo yaphansi