Isaya 61:1-11

61  Umoya weNkosi EnguMbusi uJehova uphezu kwami,+ ngenxa yokuthi uJehova ungigcobile+ ukuba ngitshele abamnene izindaba ezinhle.+ Ungithumé ukuba ngibophe abanhliziyo zaphukileyo,+ ukuba ngimemezele inkululeko kulabo abathunjiwe+ nokuvulwa kakhulu kwamehlo ngisho naseziboshweni;+  ukuba ngimemezele unyaka wokuthakazelelwa nguJehova+ nosuku lwempindiselo kaNkulunkulu wethu;+ ukuba ngiduduze bonke abalilayo;+  ukuba ngabele abalilela iZiyoni, ukuba ngibanike umnqwazo esikhundleni somlotha,+ amafutha okwethaba+ esikhundleni sokulila, isiphuku sendumiso esikhundleni somoya odangele;+ bayobizwa ngokuthi imithi emikhulu yokulunga,+ okutshalwe nguJehova,+ ukuze enziwe abe muhle.+  Bayokwakha kabusha izindawo osekukade zabhuqwa;+ bayovusa ngisho nezindawo ezenziwe incithakalo zezikhathi zangaphambili,+ futhi ngokuqinisekile bayoyenza ibe misha imizi ebhuqiwe,+ izindawo ezenziwe incithakalo izizukulwane ngezizukulwane.  “Empeleni izihambi ziyosukuma zeluse imihlambi yenu,+ nabezinye izizwe+ bayoba abalimi benu nabagcini-zivini benu.+  Kepha nina, niyobizwa ngokuthi ningabapristi bakaJehova;+ kuyothiwa niyizikhonzi+ zikaNkulunkulu wethu.+ Niyodla umnotho wezizwe;+ futhi niyokhuluma ngani ngokwenu ninokwesasa nisenkazimulweni yazo.+  Esikhundleni sehlazo lenu kuyoba khona isabelo esiphindwe kabili,+ esikhundleni sokululazeka bayokhamuluka ngenjabulo ngesabelo sabo.+ Ngakho-ke ezweni labo bayothatha isabelo esiphindwe kabili.+ Ukuthokoza kuyoba ngokwabo kuze kube nini nanini.+  Ngoba, mina Jehova, ngithanda ubulungisa,+ ngizonda ukuphanga kanye nokungalungi.+ Ngiyobanika inkokhelo yabo ngeqiniso,+ futhi ngiyokwenza nabo isivumelwano esimi kuze kube nini nanini.+  Inzalo yabo empeleni iyokwaziwa ngisho naphakathi kwezizwe,+ nozalo lwabo phakathi kwamaqembu abantu. Bonke abababonayo bayobazi,+ ukuthi bayinzalo uJehova ayibusisile.”+ 10  Nakanjani ngiyokwethaba ngoJehova.+ Umphefumulo wami uyojabula ngoNkulunkulu wami.+ Ngoba ungembathisé izingubo zensindiso;+ ungisongé ngejazi elingenamikhono lokulunga,+ njengomkhwenyana, ofaka umnqwazo njengabapristi,+ nanjengomakoti ovunula ngemihlobiso yakhe.+ 11  Ngoba njengoba nje umhlaba uveza okuhluma kuwo, nanjengoba nje insimu yenza ukuba izinto ezihlwanyelwe kuyo zihlume,+ ngendlela efanayo iNkosi EnguMbusi uJehova iyobangela ukuba kuhlume ukulunga+ nokudumisa phambi kwazo zonke izizwe.+

Imibhalo yaphansi