Isaya 60:1-22

60  Vuka+ wena wesifazane, khipha ukukhanya,+ ngoba ukukhanya kwakho kufikile+ futhi inkazimulo kaJehova uqobo ikhanyé phezu kwakho.+  Ngoba, bheka! ubumnyama+ buyomboza umhlaba, nesigayegaye amaqembu ezizwe; kodwa uJehova uyokhanya phezu kwakho, futhi inkazimulo yakhe iyobonakala phezu kwakho.+  Ngokuqinisekile izizwe ziyokuza ekukhanyeni kwakho,+ namakhosi+ eze ekukhanyeni okukhulu kokukhanya kwakho.+  “Phakamisela amehlo akho nxazonke ubone! Bonke baqoqene ndawonye;+ beze kuwe.+ Amadodana akho aqhubeka eza evela kude, namadodakazi akho lawo ayonakekelwa esezinhlangothini.+  Ngaleso sikhathi uyobona futhi ngokuqinisekile uyoqhakaza,+ inhliziyo yakho empeleni iyovevezela futhi ikhukhumale, ngoba ukuceba kolwandle kuyoziqondisa kuwe; wona kanye umnotho wezizwe uyoza kuwe.+  Isikhukhula samakamela siyokusibekela, amakamela amaduna asemancane akwaMidiyani nawase-Efa.+ Bonke abaseSheba+—bayofika. Bayothwala igolide nenhlaka yempepho. Futhi bayokwazisa izindumiso zikaJehova.+  Yonke imihlambi yaseKhedari+—iyoqoqana ndawonye kuwe. Izinqama zaseNebhayoti+—ziyokukhonza.+ Ziyoza phezu kwe-altare lami+ ngokwamukelwa, futhi ngiyoyenza ibe nhle indlu yami yobuhle.+  “Obani laba abeza bendiza njengefu,+ nanjengamajuba aya emigodini eyizidleke zawo?  Ngoba iziqhingi ziyoqhubeka zithembele kimi,+ nemikhumbi yaseTharishishi+ njengasekuqaleni, ukuze ilethe amadodana akho evela kude,+ isiliva lawo negolide lawo kukanye nawo,+ egameni+ likaJehova uNkulunkulu wakho nakoNgcwele ka-Israyeli,+ ngoba uyobe ekwenze waba muhle.+ 10  Abezinye izizwe empeleni bayokwakha izindonga zakho,+ namakhosi abo ayokukhonza;+ ngoba ngiyobe ngikushayile ekuthukutheleni kwami,+ kodwa ngenxa yokukuthakazelela kwami ngokuqinisekile ngiyoba nesihe kuwe.+ 11  Empeleni amasango akho ayohlala evulekile njalo;+ ngeke avalwe ngisho nasemini noma ebusuku, ukuze alethe kuwe umnotho wezizwe,+ futhi amakhosi azo ayobe ehola.+ 12  Ngoba noma yisiphi isizwe nanoma yimuphi umbuso ongeke ukukhonze uyoshabalala; nezizwe ziyobhuqwa nakanjani.+ 13  “Inkazimulo yeLebhanoni iyoza kuwe, umjunipha, umthidari nomsayipuresi ngasikhathi sinye,+ ukuze kuyenze ibe nhle indawo yendlu yami engcwele;+ futhi ngiyoyikhazimulisa indawo yezinyawo zami.+ 14  “Amadodana alabo abakuhluphayo ayoza kuwe, ekhothama;+ nabo bonke abakuphatha ngendelelo bayoguqa phansi ematheni ezinyawo zakho imbala,+ kuyodingeka bakubize ngokuthi ungumuzi kaJehova, iZiyoni+ loNgcwele ka-Israyeli. 15  “Esikhundleni sokuba ube ngoshiywe ngokuphelele ozondwayo, kungekho muntu odabula kuwe,+ ngiyokumisa njengento yokuziqhenya ngayo kuze kube nini nanini, ukwethaba ezizukulwaneni ngezizukulwane.+ 16  Ngokuqinisekile uyoncela ubisi lwezizwe,+ uyoncela ibele lamakhosi;+ uyokwazi ngokuqinisekile ukuthi, mina, Jehova,+ nginguMsindisi wakho,+ futhi Onamandla+ kaJakobe nguye uMhlengi wakho.+ 17  Esikhundleni sethusi ngiyoletha igolide,+ esikhundleni sensimbi ngiyoletha isiliva, esikhundleni sokhuni, ithusi, futhi esikhundleni samatshe, insimbi; ngiyomisa ukuthula kube ababonisi bakho+ nokulunga kube ngababi bemisebenzi yakho.+ 18  “Ngeke kuphinde kuzwakale ubudlova ezweni lakho, ukuphanga noma ukubhidliza phakathi kwemingcele yakho.+ Ngokuqinisekile uyobiza izindonga zakho ngokuthi iNsindiso+ namasango akho ngokuthi iNdumiso. 19  Ilanga ngeke lisaba ukukhanya kuwe emini, nenyanga ngeke isakunika ukukhanya ukuze kube khona ukukhanya okukhulu. UJehova uyoba ngukukhanya okumi kuze kube nini nanini kuwe,+ uNkulunkulu wakho abe ngubuhle bakho.+ 20  Ilanga lakho ngeke lisashona, nenyanga yakho ngeke isafa; ngoba uJehova uyoba ngukukhanya okumi kuze kube nini nanini kuwe,+ futhi izinsuku zokulila kwakho ziyobe zifinyelele ekupheleni.+ 21  Abantu bakho bona, bonke bayoba abalungile;+ bayoligcina izwe lingelabo kuze kube nini nanini,+ ihlumela elitshalwe yimi,+ umsebenzi wezandla zami,+ ukuba ngenziwe muhle.+ 22  Omncane uyoba yinkulungwane, umuntukazana abe yisizwe esinamandla.+ Mina, Jehova, ngiyokusheshisa ngesikhathi sako.”+

Imibhalo yaphansi